Wydawca treści Wydawca treści

Pytania i odpowiedzi


1) Jestem właścicielem terenów po poligonie wojskowym. Czy mogę sięgnąć po środki z V priorytetu POIiŚ dla przywrócenia tym terenom wartości przyrodniczych? Kto mógłby aplikować o uzyskanie środków na taki projekt?
Odpowiedź:
Ze środków V priorytetu POIiŚ można uzyskać dofinansowanie na renaturyzację gruntów kluczowych dla ochrony przyrody w ramach działania 5.1. Jednak dofinansowywane są przede wszystkim projekty polegające na podjęciu kompleksowych działań ochronnych dla obszarów chronionych, o min. wartości 400 tys. złotych. Takie projekty są również priorytetowo traktowane podczas oceny – tj. uzyskują największą liczbę punktów. Kryteria wyboru projektów,  wskazują projekty, które mają największe szanse na uzyskanie dofinansowania.
Beneficjentami działania 5.1 mogą być: parki narodowe, krajobrazowe, ich zespoły,  jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, organizacje pozarządowe,  Wojewodowie,   Ogrody botaniczne i zoologiczne,  instytucje naukowe oraz badawczo – rozwojowe, w tym szkoły wyższe lub ich jednostki organizacyjne, urzędy morskie,  jednostki rządowe i samorządowe, podmioty sprawujące nadzór lub zarządzające ochroną obszarów chronionych, grupy wymienionych podmiotów ze wskazaniem beneficjenta wiodącego.

2) Czy jest możliwe finansowanie badań, które dałyby odpowiedź jakie zmiany nastąpiły w zakresie  świadomości ekologicznej?
Odpowiedź:
W ramach V osi priorytetowej nie ma możliwości finansowania projektów badawczych. Istnieje natomiast możliwość finansowania badań opinii publicznej ex-ante oraz ex-post, ale jedynie jako elementu projektów ukierunkowanych na bezpośrednie podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa (np. kampanii informacyjno-promocyjnych).

3) Czy osoba, która jest recenzentem projektów może również składać projekty? Czy jest możliwość uniknięcia konfliktu interesów?
Odpowiedź:
Nie ma przeciwwskazań, żeby osoba będąca ekspertem składała wniosek. Konflikt interesów wystąpiłby jedynie w przypadku, gdyby taka osoba oceniała własny wniosek lub glosowała wynik ocen, a taka sytuacja jest wykluczona w procedurach przyjętych przez CKPŚ.
 

4) Czy kościoły, parafie mogą być partnerami i beneficjentami w projekcie?
Odpowiedź:
Parafia nie może być beneficjentem w projekcie. Beneficjent będzie mógł upoważnić inny podmiot do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w projekcie (również, gdy podmiot ten nie znajduje się na liście beneficjentów). Szczegółowe informacje nt. zasad upoważnienia innego podmiotu do ponoszenia wydatków znajdują się w regulaminach konkursów oraz podręcznikach dla wnioskodawców opublikowanych na stronie www.ckps.lasy.gov.pl.

5) Czy koszty pośrednie zwykle 25-30% całości projektu, narzucane przez uczelnie lub  instytuty i pokrywające różnorodne koszty administracji, prądu itp, mogą być finansowane z  funduszy CKPŚ? Jak nazwać tą kategorię wydatków?
Odpowiedź:
Narzut stosowany przez uczelnie (tzw. koszty ogólnouczelniane) może być uznany za wydatek kwalifikowalny jedynie w przypadku przyporządkowania przeznaczonych na ten cel kwot do odpowiednich pozycji wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ".  Za kwalifikowalny mogą zostać uznane m.in. wydatki związane z zarządzaniem projektem, w tym tzw. koszty ogólne. Przez koszty ogólne należy rozumieć koszty, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego produktu lub usługi. Do kategorii kosztów ogólnych należą m.in. koszty administracyjne, w tym opłaty czynszowe, za wynajem, za energię, ogrzewanie – w okresie przygotowania bądź realizacji projektu.  Należy jednak podkreślić, że kwoty te powinny być bezpośrednio związane z realizacją projektu. Beneficjent będzie zobowiązany przedstawić wiarygodną i bezstronną metodologię kalkulacji tych kwot.  Tak więc finansowanie tego rodzaju wydatków jest możliwie, jednak większość jednostek akademickich będzie musiało dostosować swoje procedury do ww. wymogów:  wypracowując przejrzysty system kalkulacji naliczanych kwot, obniżając poziom naliczanych narzutów.

6) Czy w ramach działania 5.1 można realizować zadania wyłącznie na obszarach chronionych, czy mogą obejmować inne tereny z cennymi przyrodniczo okazami, roślinnością, stanowiskami, ale nie na obszarach chronionych?
Odpowiedź:
Działania realizowane w ramach V Priorytetu powinny koncentrować się na obszarach chronionych polskim prawem. Projekt lub jego część może być realizowany poza obszarami chronionymi jedynie w przypadku, gdy na tego rodzaju obszarze występują gatunki lub siedliska wymagające ochrony. W takim przypadku Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić szczegółowe informacje dotyczące stanu siedlisk/gatunków będących przedmiotem projektu, występujących zagrożeń oraz potrzeb ochronnych. Za kwalifikowane mogą być uznane również wydatki na czynności prowadzone na terenach sąsiadujących z obszarami chronionymi, których celem jest poprawienie stanu ochrony gatunków/siedlisk, których dotyczy projekt.

7) Czy w ramach działania 5.4 ppkt. 5.4.2-"Działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na obszarach chronionych" projekt musi mieć zasięg krajowy lub ponadregionalny tzn. nie może obejmować projektów lokalnie realizowanych przez nadleśnictwo?
Odpowiedź:
W przypadku konkursu "Działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na obszarach chronionych", istnieje możliwość dofinansowania działań, które nie wykraczają poza zasięg jednego województwa,  pod warunkiem spełnienia wymogów postawionych na etapie oceny formalnej, tzn. Wnioskodawca powinien wykazać, że działania planowane w ramach projektu są ujęte w strategiach o charakterze ponadregionalnym (wynikają lub przyczyniają się do ich realizacji). Podejmowane działania edukacyjne powinny być rozumiane jako narzędzie skutecznej ochrony przyrody na obszarach chronionych, dlatego powinny przyczyniać się w szczególności do realizacji założeń Krajowej strategii ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej. Należy jednak podkreślić, że zgodnie z Kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący priorytetowo traktowane będą projekty o zasięgu ponadregionalnym, skierowane do społeczności lokalnych z obszaru/obszarów zlokalizowanych na terenie dwóch lub więcej województw.

8) Czy wszystkie koszty wymienione poniżej zostaną uznane za kwalifikowane?
1. przygotowania gleby-usługa
2. sadzenia - usługa
3. sadzonek 2-3 letnich wyprodukowanych na szkółce nadleśnictwa
4. grodzenia siatka leśną i inne sposoby zabezpieczania - usługa + materiały (siatka, repelenty, paliki)
5. pielęgnowanie sadzonek (koszenie) usługa
6. tablice edukacyjne przy parkingu - usługa
7. opracowanie i wydanie folderu o tematyce edukacyjnej związanej z utworzeniem ekotonu (praca własnego pracownika - dodatkowa + usługa drukowania)
Jak liczyć koszt sadzonek wyprodukowanych na własnej szkółce (kalkulacja)? Czy muszą to by sadzonki zakupione (faktura zakupu)?
Czy projekt można składać na przyszły rok (zabezpieczenie odpowiednich gatunków i ilości sadzonek wymaga przynajmniej jednego sezonu wegetacyjnego)?
Odpowiedź:
Wskazane wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeżeli Wnioskodawca uzasadni, że są one niezbędne dla realizacji celów projektu. Powinny być one zakwalifikowane do kategorii: Inne kategorie wydatków, o których mowa w rozdziale 6, podrozdział 9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. W przypadku, gdy sadzonki produkowane są na własnej szkółce należy przeprowadzić kalkulację wytworzenia materiału sadzeniowego. Wyprodukowane w ten sposób sadzonki należy traktować jako wkład rzeczowy do projektu, o którym mowa w Rozdziale 5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Zalecamy, żeby realizacja projektu składanego w najbliższym konkursie rozpoczynała się nie później niż w przyszłym roku.

9) W przypadku, gdy obszar jest parkiem narodowym i należy do sieci Natura 2000, jaką kategorię należy wybrać w punkcie 3.1.1?
Odpowiedź:
W przypadku pokrywania się form ochrony należy zdecydować się na jedną kategorię – przy wyborze proszę pamiętać, że różnym kategoriom odpowiada różna punktacja. Obszary Natura 2000 są najwyżej punktowane.

10) Pomimo wybrania w punkcie 1.3.3. działania 5.1, jako wskaźniki produktu w punkcie 4.5.1.1. wyświetlane są "liczba osób uczestniczących w imprezach masowych", "liczba opracowanych planów ochrony" oraz "liczba centrów przetrzymywania gatunków CITES", czyli wskaźniki zupełnie nie pasujące do działania 5.1. Prośba o wyjaśnienie.
Odpowiedź:
W PRP mamy dwa rodzaje wskaźników: wskaźniki ogólne Programu  Infrastruktura i Środowisko – punkt 4.5.1.1 i 4.5.2.1 (które zostały zdefiniowane w POIiŚ) oraz wskaźniki szczegółowe dotyczące przygotowywanego projektu – punkt .4.5.1.2 i 4.5.2.2 (które powinien zdefiniować Wnioskodawca). Zgodnie z wymogami, które postawiło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego należy obowiązkowo wybrać przynajmniej jeden wskaźnik produktu lub rezultatu dla POIiŚ (jest to wymóg formalny). Ze względu na bardzo duże zróżnicowanie tematyczne działań w ramach V Priorytetu katalog wskaźników produktu i rezultatu POIiŚ może być nieadekwatny do niektórych rodzajów projektów. W takim przypadku należy wybrać wskaźnik, który w największym stopniu odpowiada specyfice projektu.
W przypadku konkursu 1/2008 „Ochrona gatunków i siedlisk in situ" są to wskaźniki rezultatu:
1. Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów (ha)       
2. W tym: Łączna powierzchnia obszarów Natura 2000, na której zrealizowano projekty przyczyniające się do ich ochrony (ha)
3. Liczba gatunków zagrożonych objętych działaniami ochronnymi lub reintrodukcją (szt.)
W przypadku konkursu 2/2008 „Szkolenia oraz aktywna edukacja dla grup zawodowych wywierających największy wpływ na przyrodę, jest to wskaźnik produktu:
Liczba osób uczestniczących w imprezach masowych (os.)
Przy czym jako wartość wskaźnika należy wprowadzić liczbę osób, które będą uczestnikami szkoleń lub innych działań informacyjnych.
Wnioskodawca powinien skoncentrować się na określeniu szczegółowych wskaźników produktu (punkt 4.5.1.2) - adekwatnych do realizowanych działań oraz wskaźników rezultatu (punkt 4.5.2.2) – adekwatnych do zdefiniowanych celów (w przypadku wskaźników rezultatu można korzystać z propozycji CKPŚ).

11) Czy przewidziano możliwość zapisywania PRP z generatora w postaci pliku pdf tak, by łatwo móc konsultować jego treść z partnerami?
Odpowiedź:
PRP można zapisać w formacie HTML. Ten z kolei w łatwy sposób można przekształcić do formatu PDF. Można również „wydrukować plik" do formatu PDF, wybierając z menu opcję Podgląd wydruku a następnie z menu  Plik opcję Drukuj…

12) W jakim zakresie można wnioskować o środki na zakup sprzętu audiowizualnego, komputerowego i laboratoryjnego, który będzie niezbędny do realizacji przedsięwzięcia objętego wnioskiem?
Odpowiedź:
Zgodnie z regulaminem konkursu (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o Konkursie 6/2008) w ramach konkursu przewiduje się finansowanie działań ukierunkowanych na komunikację oraz przekazywanie informacji. Wydatki związane z wytworzeniem lub zakupem środków trwałych lub nieruchomości nie mogą przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych planowanego budżetu projektu. Dodatkowo muszą one być niezbędne dla realizacji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu i jednocześnie efektywne kosztowo.

13) Jakie są wymagania odnośnie wkładów własnych, czy są konieczne i w jakich proporcjach?
Odpowiedź:
Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi max. 85%. Wkład krajowy w wysokości 15% w przypadku państwowych jednostek budżetowych (PJB) jest zapewniony z budżetu państwa. PJB, które planują realizację Projektów w ramach V Priorytetu otrzymują środki bezpośrednio od odpowiedniego dysponenta części budżetowej (w przypadku parków narodowych jest to Ministerstwo Środowiska) po wcześniejszym zarezerwowaniu ich w swoim planie finansowym (szczegółowe informacje znajdują się w materiałach informacyjnych na stronie www.ckps.lasy.gov.pl – Zakładka aktualności).  

14) Czy istnieje wykaz kosztów kwalifikowanych?
Odpowiedź:
Zasady kwalifikowania wydatków są określone w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ dostępnych na stronie www.ckps.lasy.gov.pl w zakładce V Priorytet - Dokumenty i wytyczne. (nowy projekt Wytycznych, jest jeszcze nie zatwierdzony) Zostało tam określonych 9 podstawowych kategorii wydatków kwalifikowalnych. Ogólnie są one opisane w Podręczniku dla Wnioskodawców (część ogólna) (str 23) dostępnym również na stronie www.ckps.lasy.gov.pl w części - materiały do pobrania.

15) Jeżeli planujemy wykonanie punktów widokowych, na które muszą być wydane stosowne pozwolenia, wykonany projekt i przeprowadzony przetarg to czy zadanie to (wykonanie punktów widokowych) umieszczamy w fazie I projektu - przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej czy w fazie II - realizacja przedsięwzięcia? Jak ma wyglądać wypełniony do tego zadania punkt 4.4.? (Do większości prac ochronnych zaplanowanych w projekcie wykonany będzie przetarg)
Odpowiedź:
W punkcie 4.4 PRP, w polu Faza projektu z rozwijanej listy wybrać: I - Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej. Należy  nazwać zadanie kierując się instrukcją wypełniania PRP np.:
1. Przygotowanie dokumentacji oraz uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, zezwoleń oraz decyzji niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia
2. Przygotowanie dokumentacji przetargowej
3. Przygotowanie dokumentacji technicznej
W przypadku gdyby wszystkie wymienione powyżej zadania Wnioskodawca planuje powierzyć jednemu wykonawcy, można wydzielić tylko jedno zadanie.
Wszelkie działania terenowe powinny być opisane w grupie  II - Realizacja projektu, np. budowa obiektu x, modernizacja obiektu z.

 16) Jednym z załączników do wniosku (konkurs 1/2008) ma być mapa  lokalizacji projektu. Czy ma to być mapa numeryczna?
Odpowiedź:
Nie ma obowiązku zamieszczania cyfrowej mapy lokalizacji projektu. Mapę lokalizacji projektu można zamieścić w postaci załącznika w postaci skanu np. w formacie JPG lub PDF nagrane na płytę CD.

17) CROSS-FINANCING. Jakie wydatki dla działania 5.4 można finansować z EFS w ramach cross-financingu? Czy jest limit tego rodzaju wydatków na poziomie pojedynczego projektu (jak np.w PO KL) czy tylko na poziomie osi priorytetowej? Czy wspomniane "miękkie" wydatki należy wyodrębnić w harmonogramie/budżecie jako np.% EFS?
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem szczegółowym priorytetów w części dot. działania 5.4 pkt. 17: wszystkie zadania realizowane w ramach działania 5.4 dotyczą wydatków kwalifikujących się z Europejskiego Funduszu Społecznego; obowiązujący limit cross-financingu (10%) dotyczy poziomu całej osi priorytetowej.

18) SIWZ. Urząd Morski zamierza wystąpić o dofinansowanie planów ochrony morskich obszarów Natura 2000 z POIiŚ. Wykonawca planu zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Na jakim etapie rozpatrywania przez Państwa wniosku o dofinansowanie, powinna być gotowa SIWZ i ogłoszony przetarg?

Odpowiedź:
Jeżeli wniosek przejdzie ocenę merytoryczną i znajdzie się na liście rankingowej jako projekt podstawowy (tzn. wstępnie zakwalifikowany do dofinansowania) Wnioskodawca zostanie zaproszony do negocjacji warunków realizacji projektu. W ramach tych negocjacji ustalany będzie zakres i termin dostarczenia dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy. Na tym etapie może być wymagane przedłożenie SIWZ lub umowy z wykonawcą. Przedłożenie SIWZ nie będzie wymagane na etapie przygotowania i złożenia wniosku.