Wydawca treści Wydawca treści

Pomoc Techniczna

Aktualnie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych korzysta ze środków działania 10.1, oś priorytetowa X "Pomoc Techniczna", Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.10.01.00-00-0202/21-00 na realizację projektu pt. "Plan działań sektora środowisko na lata 2021-2023 (CKPŚ)".

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 858 000 zł, w tym kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to 1 579 300 .

Celem projektu jest sprawne i efektywne wsparcie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez CKPŚ.

Planowane efekty:

 •     Utrzymanie niezbędnych warunków pracy, gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków związanych z realizacją Programu oraz potencjału CKPŚ realizującego projekt.
 •      Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pracowników.
 •      Wzmocnienie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjantów poprzez szkolenia.
 •      Skuteczna i efektywna informacja i promocja POIiŚ.

 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych korzystało ze środków działania 10.1, oś priorytetowa X "Pomoc Techniczna", Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.10.01.00-00-0202/19-00 na realizację projektu pt. "Plan działań sektora środowisko na lata 2019-2020 (CKPŚ)".

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 1 421 824,67 zł, w tym kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to 1 208 550,94 .

Celem projektu było sprawne i efektywne wsparcie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez CKPŚ.

Zrealizowane efekty:

 •     Utrzymanie niezbędnych warunków pracy, gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków związanych z realizacją Programu oraz potencjału CKPŚ realizującego projekt.
 •      Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pracowników.
 •      Wzmocnienie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjantów poprzez szkolenia.
 •      Skuteczna i efektywna informacja i promocja POIiŚ.

 


Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych korzystało ze środków działania 10.1, oś priorytetowa X "Pomoc Techniczna", Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.10.01.00-00-0202/16-00 "Planu działań sektora środowisko na lata 2017-2018 (CKPŚ)".

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 2 000 000 zł, w tym kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to 1 700 000 zł.

Celem projektu było sprawne i efektywne wsparcie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez CKPŚ.

Zrealizowane efekty:

 •     Utrzymanie niezbędnych warunków pracy, gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków związanych z realizacją Programu oraz potencjału CKPŚ realizującego projekt.
 •      Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pracowników.
 •      Wzmocnienie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjantów poprzez szkolenia.
 •      Skuteczna i efektywna informacja i promocja POIiŚ.

 

**********************************************************************************

Aktualnie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych korzysta ze środków działania 10.1, oś priorytetowa X "Pomoc Techniczna", Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.10.01.00-00-0202/21-00 na realizację projektu pt. "Plan działań sektora środowisko na lata 2021-2023 (CKPŚ)".

Celem projektu jest wsparcie zatrudnienia pracowników Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zaangażowanych w realizację polityki spójności.


Wartość projektu: 3 751 000,00 zł

Współfinansowanie UE: 2 188 350,00 zł


W efekcie realizacji projektu zostaną utrzymanie warunki pracy oraz poziom zatrudnienia w CKPŚ

 

 

 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych korzystało z dotacji celowej na rok 2022 nr 39/DB/2022 na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Instytucji Wdrażającej POIiŚ 2014-2020 – CKPŚ w ramach XII Osi Priorytetowej Pomoc techniczna REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Celem projektu było wsparcie zatrudnienia pracowników Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zaangażowanych w realizację polityki spójności. 

Wartość projektu 2 819 096,07

Współfinansowanie UE: 2 396 231,65 zł

 

W efekcie realizacji projektu zostały utrzymanie warunki pracy oraz poziom zatrudnienia w CKPŚ

 

 

 

2022

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych realizowało projekt nr POIS.10.01.00-00-0202/22 pt. "Plan Działań wsparcia wynagrodzeń sektora środowisko w 2022 r."

Celem projektu wsparcie  funkcjonowania CKPŚ jako Instytucji Wdrażającej POIiŚ w latach 2014-2020, poprzez: utrzymanie niezbędnych zasobów ludzkich do sprawnej realizacji zadań II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, związanych m.in. z wdrażaniem, finansowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, informacją i komunikacją oraz kontrolą realizacji polityki spójności.

Wartość projektu: 931 903,93 zł
Współfinansowanie UE: 792 118,34 zł
W efekcie realizacji projektu zostały utrzymanie warunki pracy oraz poziom zatrudnienia w CKPŚ.

 

2021

 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych realizowało projekt nr POPT.01.01.00-00-0355/21 pn. Finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Instytucji Wdrażających w 2021 r. realizujących zadania w ramach POIiŚ 2014-2020".

 

Celem projektu było zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich gwarantujących sprawną realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość projektu (w części dot. CKPŚ): 3 697 967,06

Współfinansowanie UE (w części dot. CKPŚ): 3 143 271,98

W efekcie projektu utrzymano warunki pracy oraz poziom zatrudnienia w CKPŚ.

 

2020

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych realizowało projekt pn. „Finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników Ministerstwa Klimatu oraz Instytucji Wdrażających w 2020 r. realizujących zadania w ramach POIiŚ 20214-2020” dofinansowany z funduszy europejskich, nr POPT.01.01.00-00-0306/20, w ramach działania 1.1 oś priorytetowa I „Zasoby ludzkie”.

Celem projektu było zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich do sprawnej realizacji projektów w POIiŚ 2014-2020.
Wartość projektu: 3 822 738 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 249 327 zł
W efekcie projektu utrzymano warunki pracy oraz poziom zatrudnienia w CKPŚ.

 

2019

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych realizowało projekt pn. „Finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników IW w 2019 r. wykonujących zadania w ramach POIiŚ 2014-2020” dofinansowany z funduszy europejskich, nr POPT.01.01.00-00-0253/18, w ramach działania 1.1 oś priorytetowa I „Zasoby ludzkie”.

Celem projektu było zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich do sprawnej realizacji projektów w POIiŚ 2014-2020.
Wartość projektu: 4 655 000 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 956 750 zł
W efekcie realizacji projektu zostały utrzymanie warunki pracy oraz poziom zatrudnienia w CKPŚ.

 

2018

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych realizowało projekt „Finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników IW w 2018 r. wykonujących zadania w ramach POIiŚ 2014-2020” dofinansowany z funduszy europejskich, nr POPT.01.01.00-00-0195/18, w ramach działania 1.1 oś priorytetowa I „Zasoby ludzkie”.

Celem projektu było zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich do sprawnej realizacji projektów w POIiŚ 2014-2020.
Wartość projektu: 4 399 000 zł
Dofinansowanie z UE: 3 739 150 zł
W efekcie realizacji projektu zostały utrzymanie warunki pracy oraz poziom zatrudnienia w CKPŚ.

 

2017

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych realizowało projekt „Finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników IW w 2017 r. wykonujących zadania w ramach POIiŚ 2014-2020” dofinansowany z funduszy europejskich, nr POPT.01.01.00-00-0153/17, w ramach działania 1.1 oś priorytetowa I „Zasoby ludzkie”.

Celem projektu było zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich do sprawnej realizacji projektów w POIiŚ 2014-2020.
Wartość projektu: 4 320 000 zł
Dofinansowanie z UE: 3 672 000 zł
W efekcie realizacji projektu zostały utrzymanie warunki pracy oraz poziom zatrudnienia w CKPŚ.

 

2016

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych realizowało projekt „Finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników IW w 2016 r. wykonujących zadania w ramach POIiŚ 2014-2020” dofinansowany z funduszy europejskich, nr POPT.01.01.00-00-0103/16, w ramach działania 1.1 oś priorytetowa I „Zasoby ludzkie”.

Celem projektu było zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich do sprawnej realizacji projektów w POIiŚ 2014-2020.
Wartość projektu: 5 638 000 zł
Dofinansowanie z UE: 4 792 300 zł
W efekcie realizacji projektu zostały utrzymane warunki pracy oraz poziom zatrudnienia w CKPŚ.