Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba CKPŚ mieści się w zespole biurowców, na trzecim piętrze. Na teren kompleksu wjeżdża się przez bramę ze szlabanem, otwieranym przez ochronę lub automatycznie po zbliżeniu karty dostępu do czytnika.

Wyłożony kostką parking usytuowany jest na poziomie wejścia do budynku, bez wyznaczonych miejsc do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje również parking podziemny, ale bez dostępu dla gości i bez windy. Chodniki na placu przed budynkiem mają krawężniki.

Wejście główne jest pozbawione progów, ale drzwi otwierają się przez pociągnięcie. Na parterze recepcji znajduje się winda osobowa o wymiarach pozwalających na wjazd przez osoby poruszające się na wózku oraz klatka schodowa.

CKPŚ jest jedyną instytucją mieszczącą się na trzecim piętrze budynku. Aby wejść do biura CKPŚ, należy nacisnąć dzwonek z lewej strony drzwi i poczekać na ich odblokowanie przez pracownika. Wszystkie wejścia do pomieszczeń biurowych, socjalnych, pomocniczych i sanitarnych pozbawione są progów i znajdują się na jednym poziomie. Szerokości drzwi pozwalają na swobodne przemieszczanie się osób poruszających się na wózkach. Toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Na parterze budynku, po lewej stronie od drzwi wejściowych, znajduje się Punkt dla Przyrody (PdP), prowadzony przez CKPŚ. Aby wejść do biura PdP, należy nacisnąć dzwonek z lewej strony drzwi i poczekać na ich odblokowanie przez pracownika. Wszystkie wejścia do pomieszczeń biurowych, socjalnych, pomocniczych i sanitarnych pozbawione są progów i znajdują się na jednym poziomie. Szerokości drzwi pozwalają na swobodne przemieszczanie się osób poruszających się na wózkach. Toaleta jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma informacji głosowych i trwałych oznaczeń dla osób niewidomych lub niedowidzących, natomiast w biurze CKPŚ znajduje się urządzenie wspomagające dla osób niedosłyszących.

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego on-line prosimy o wcześniejszy kontakt e-mailowy lub telefoniczny w celu ustalenia terminu spotkania (maksymalnie 7 dni).

Psy asystujące są mile widziane.

Osobą kontaktową w zakresie dostępności w CKPŚ (w tym cyfrowej aplikacji mobilnych) jest Anna Krasoń, anna.krason@ckps.lasy.gov.pl, tel. 22 318 70 23, 664 731 844.

 

Dane teleadresowe Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa

tel. 22 318 70 22

e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl