Wydawca treści Wydawca treści

Działanie 2.4 POIiŚ 2014-2020

CKPŚ pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla części działania 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna" w zakresie typów projektów:

2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

  1. Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

W ramach działania finansowane będą projekty służące czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju w odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000 oraz, w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych, leżących poza ww. obszarami. Główny nacisk zostanie położony na wsparcie działań wynikających z dokumentów zarządczych dla ww. obszarów, przygotowany zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Działania dotyczyć będą w szczególności:

· ochrony in-situ lub restytucji gatunków zagrożonych wyginięciem;

· odtwarzania siedlisk i kształtowania warunków dla ich trwałego zachowania (m.in. poprzez poprawę warunków hydrologicznych, eliminację gatunków inwazyjnych, utrzymywanie/odtwarzanie właściwej struktury gatunkowej siedlisk, powstrzymanie naturalnej sukcesji siedlisk nieleśnych);

· zmniejszenia presji na gatunki i siedliska m.in. poprzez ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków, właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego (budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów w tym: budowa lub modernizacja ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń);

· ochrony ex-situ lub wprowadzenia gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych.

 

2.4.2 Rozwój zielonej infrastruktury

a) Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu

Wspierane będą działania ukierunkowane na poprawę łączności funkcjonalnej między siedliskami przyrodniczymi poprzez zniesienie lub ograniczenie barier dla przemieszczania się zwierząt, które tworzy istniejąca infrastruktura oraz zapewnienie warunków do swobodnego przemieszczania się, w szczególności między obszarami chronionymi, w tym obszarami sieci Natura 2000.

Powyższe będzie realizowane m.in. poprzez odtwarzanie naturalnych i półnaturalnych zadrzewień, ekotonów, obszarów nieleśnych i zbiorników wodnych, zalesianie, zadrzewianie, przywracanie morfologicznej ciągłości cieków wodnych, w szczególności na obszarach chronionych.

Rolą Instytucji Wdrażającej jest:

- ogłaszanie konkursów

- prowadzenie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie

- podpisywanie umów o dofinansowanie

- rozliczanie i monitorowanie przebiegu realizacji projektów

- informowanie o projektach beneficjentów oraz ich promowanie


CKPŚ Instytucją Wdrażającą w POIiŚ 2014-2020

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych kontynuuje wdrażanie projektów dotyczących ochrony przyrody współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" w perspektywie 2014-2020.

12 marca 2015 r. pomiędzy Ministerstwem Środowiska a CKPŚ zostało podpisane Porozumienie w tej sprawie. Zgodnie z jego treścią – Ministerstwo powierzyło Centrum realizację zadań w ramach II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 związanych z wdrażaniem priorytetu inwestycyjnego 6.iii „Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program >Natura 2000< i zieloną infrastrukturę". CKPŚ dofinansowywuje projekty wybierane w trybie konkursowym w ramach:

·   ochrony in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych,

·   rozwoju zielonej infrastruktury, w tym zwiększania drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu.

Na realizację powyższych działań przeznaczonych zostało 300 mln zł.

Instytucją Wdrażającą dla pozostałych typów projektów w ramach priorytetu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.