Wydawca treści Wydawca treści

POIiŚ

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. To zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem jednego z największych w historii Unii Europejskiej programu. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wyniosła prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42% całości środków polityki spójności w Polsce.

Cel programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Celem programu była poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi w dniu 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowił jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko był również ważnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, a wydatki na cele priorytetowe UE stanowiły w ramach programu 66,23% całości wydatków ze środków unijnych.

Kształt programu
Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2007-2013 wyniesie 37,7 mld euro, z czego wkład unijny stanowił będzie 28,3 mld euro, zaś wkład krajowy – 7,4 mld euro.
Podział środków  dostępnych w ramach POIiŚ pomiędzy poszczególne sektory przedstawia się następująco:

  • środowisko – 6,5 mld euro
  • transport – 23,9 mld euro
  • energetyka – 3 mld euro
  • kultura – 651 mln euro
  • zdrowie – 465 mln euro
  • szkolnictwo wyższe – 710 mln euro

Dodatkowo dla POIiŚ przewidziane zostały środki na pomoc techniczną (w sumie 376 mln euro).

W ramach programu realizowano 15 priorytetów:
I. Gospodarka wodno-ściekowa – 3 275,2 mln euro (w tym 2 783,9 mln euro z FS);
II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – 1,430,3 mln euro (w tym 1,215,7 mln euro z FS);
III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – 655,0 mln euro (w tym 556,8 mln euro z FS);
IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – 667,0 mln euro (w tym 200,0 mln euro z EFRR);
V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – 105,6 mln euro (w tym 89,9 mln euro z EFRR);
VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T – 10 548,3 mln euro (w tym 8 802,4 mln euro z FS);
VII. Transport przyjazny środowisku – 12 062,0 mln euro (w tym 7 676,0 mln euro z FS);
VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe – 3 465,3 mln euro (w tym 2 945,5 mln euro z EFRR);
IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – 1 403,0 mln euro (w tym 748,0 mln euro z FS);
X. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii – 1 693,2 mln euro (w tym 974,3 mln euro z EFRR);
XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe – 576,4 mln euro (w tym 490,0 mln euro z EFRR);
XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia – 411,8 mln euro (w tym 350,0 mln euro z EFRR);
XIII. Infrastruktura szkolnictwa wyższego – 588,2 mln euro (w tym 500,0 mln euro z EFRR);
XIV. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 220,9 mln euro (w tym 187,8 mln euro z EFRR);
XV. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności – 462,9 mln euro (w tym 393,5 mln euro z FS).
 
Instytucją Zarządzającą POIiŚ był minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, który wykonywał swoje funkcje przy pomocy Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju www.mir.gov.pl
Instytucja Zarządzająca przekazała realizację części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym, tj. ministrom właściwym. Instytucjami Pośredniczącymi,  odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych priorytetów były:


Strona internetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Portal Funduszy Europejskich

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Szczegółowy Opis Priorytetów do pobrania na stronie: www.pois.gov.pl