Wydawca treści Wydawca treści

Informacje do pobrania dla Beneficjentów

Tytuł

Plik do pobrania

Raport z okresu trwałości

Raport z okresu trwałości

Pobierz

Wzory dokumentów przedkładanych wraz z wnioskiem końcowym

Sprawozdanie z osiągnięcia efektów ekologicznych projektu – działanie 5.1, 5.2, 5.3

Pobierz

Sprawozdanie z osiągnięcia efektów ekologicznych projektu – działanie 5.4

Pobierz

Zestawienie umów zawartych w ramach projektu

Pobierz

   

Wzory dokumentów przedkładanych na etapie oceny formalnej i merytorycznej I i II stopnia

Obliczenie poziomu dofinansowania (tabela 9.3, E.1.2, H.2.1 i H.2.2) – luka w finansowaniu

Pobierz

Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszarów Natura 2000

Pobierz

Opinia na temat projektu

Pobierz

Wzór deklaracji o przygotowaniu pełnej dokumentacji projektu

Pobierz

Instrukcja do wypełnienia załączników wymaganych na etapie oceny merytorycznej II stopnia (aktualizacja 25-07-2012 - dot. zał. 26 oraz Instrukcji wypełniania Opisu Projektu)

Pobierz

Załączniki do oceny merytorycznej II stopnia

Pobierz

Warianty zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy dla projektów realizowanych w V Priorytecie POIiŚ (aktualizacja 17.01.2012)

Pobierz

   

Znaczenie gatunku lub siedliska dla europejskich lub krajowych zasobów

Status SIEDLISKA

Pobierz

Status gatunku: KRĘGOWCE

Pobierz

Status gatunku: BEZKRĘGOWCE

Pobierz

Status gatunku: ROŚLINY

Pobierz

Status gatunku: GRZYBY I POROSTY

Pobierz

   

Pozostałe

Planowanie środków w Państwowych Jednostkach Budżetowych (aktualizacja 13-05-2009 r.)

Pobierz

Lista odpowiedzi na pytania beneficjentów zadane podczas szkoleń w grudniu 2007 i marcu 2008 r.

Lista nr 1 - Pobierz
Lista nr 2 - Pobierz

Pismo Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie ogólnej interpretacji i wykładni przepisu art. 82 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

Pobierz

Kontrola na miejscu realizacji projektu

Praktyczne wskazówki dla Beneficjentów V osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko

Pobierz

 


Podręcznik dla beneficjentów

 

Podręcznik dla beneficjentów (pobierz)
 

Załączniki do podręcznika

Pobierz pliki

Załącznik nr 1
Założenia do wniosku o płatność 

usunięto

Załącznik nr 2
Przykładowy harmonogram

usunięto

Załącznik nr 3
Przykładowy wniosek o płatność 

usunięto

Załącznik nr 4
Wnioski należy składać za pomocą generatora wniosków o płatność (przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją)

Generator wniosków o płatność (link)

Instrukcja (link)

Załącznik nr 5
Oświadczenie dotyczące przedstawionych wydatków do rozliczenia w ramach WOP

Pobierz

Załącznik nr 6
Oświadczenie dotyczące klasyfikacji planowanych do poniesienia wydatków ze środków wnioskowanej zaliczki

Pobierz

Załącznik nr 7
Oświadczenie dotyczące klasyfikacji poniesionych oraz przedstawionych do refundacji wydatków w ramach WOP

Pobierz

Załącznik nr 8
Karta wzorów podpisów

Pobierz

Załącznik nr 9
Oświadczenie o kwalifikowalności wynagrodzeń

Pobierz

Załącznik nr 10a
Oświadczenie w sprawie składek ZUS od wynagrodzeń osobowych 

Pobierz

Załącznik nr 10b
Oświadczenie w sprawie składek ZUS od wynagrodzeń bezosobowych

Pobierz

Załącznik nr 11a
Oświadczenie w sprawie podatku dochodowego od wynagrodzeń osobowych 

Pobierz

Załącznik nr 11b
Oświadczenie w sprawie podatku dochodowego od wynagrodzeń bezosobowych 

Pobierz

Załącznik nr 12a
Zestawienie stanowisk pracy zawiązanych z projektem - załącznik do listy płac

Pobierz

Załącznik nr 12b
Zestawienie stanowisk pracy związanych z projektem (karta czasu pracy)

Pobierz

Załącznik nr 13
Oświadczenie dotyczące zakupu środka trwałego

Pobierz

Załącznik nr 14
Dodatkowa informacja do WOP

Pobierz

Załącznik nr 15
Oświadczenie w sprawie liczby zawartych umów o pracę przez pracownika 

Pobierz

Załącznik nr 16
Oświadczenie w sprawie kwalifikowalności

Pobierz