Wydawca treści Wydawca treści

Wykorzystanie środków w ramach V Priorytetu

Wykorzystanie środków w ramach V Priorytetu poziom kontraktacji
(stan na dzień 31.12.2014 r.)

Wszystkie działania V osi priorytetowej POIiŚ przebiegały bez zastrzeżeń. Największy stopień wykorzystania alokacji w oparciu o podpisane umowy z uwzględnieniem oszczędności wygenerowanych przez projekty zakończone – stan zgodny z KSI na dzień 31.12.2014 r. – przedstawia się w działaniu 5.2, 5.3 i 5.4 w wysokości prawie 100%. Kolejnym działaniem jest 5.1 – 99,73%, przedstawiający najniższy stopień kontraktacji. W 2014 r. poziom dofinansowania dla działania 5.1. uległ zwiększeniu.

 

W 2014 r. podpisane zostały 4 umowy:

 

Działanie

Liczba umów

Wartość ogółem  

Wydatki kwalifikowalne

w tym UE

5.1

4

6 184 303,12

5 859 087,21

4 980 224,12

 

Od początku realizacji programu podpisano 174 umowy na łączną kwotę 448 391 534,38 PLN wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie UE wynosi 379 685 885,37 PLN (stan na dzień 31.12.2014 r. zgodny z KSI).

 

Działanie

Liczba umów

Wartość ogółem  

Wydatki kwalifikowalne

w tym UE

5.1

126

    317 444 021,25

304 406 468,85

258 745 495,32

5.2

3

28 941 781,78

28 707 593,69

24 401 454,57

5.3

21

71 328 277,63

71 073 788,92

58 965 805,34

5.4

24

44 643 564,48

44 203 682,92

37 573 130,14

Łącznie

174

462 357 645,14

448 391 534,38

379 685 885,37

 

Prace nad wdrożeniem poszczególnych działań V priorytetu POIiŚ przebiegały równolegle. Nie odnotowano opóźnień, które mogłyby zagrozić wykorzystaniu przyznanej alokacji.