Wydawca treści Wydawca treści

Współfinansowanie NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nowe zasady udzielania dofinansowania dla projektów w ramach Programu priorytetowego "Współfinansowanie V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych".

Program priorytetowy NFOŚiGW przewiduje maksymalny poziom współfinansowania ze środków NFOŚiGW na poziomie 10% wydatków kwalifikowanych całego projektu, natomiast dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach działania 5.1.3: Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów - 15% wydatków kwalifikowanych całego projektu.

Do pobrania:
1. Program priorytetowy "Współfinansowanie V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych - 2012 rok"
2. Aktualny formularz wniosku  o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach w/w programu priorytetowego;
Część 1 dla potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Program opiera się na następujących założeniach:
- bliska współpraca CKPŚ i NFOŚiGW od momentu złożenia wniosków o dofinansowanie do rozliczenia umowy,
- ujednolicenie wniosku do NFOŚiGW o współfinansowanie przedsięwzięć V priorytetu POIiŚ z obowiązującym wnioskiem,
- jednolite kryteria oceny wniosków,
- wspólne koszty kwalifikowane przedsięwzięć,
- wspólna ocena przez NFOŚiGW i CKPŚ wniosków o finansowanie przedsięwzięć, w których przewidziano współfinansowanie ze środków NFOŚiGW.

Beneficjenci zainteresowani uzupełnieniem wkładu krajowego ze środków NFOŚiGW dla projektów planowanych do współfinansowania w ramach V priorytetu POIiŚ mogą ubiegać się o nie na następujących zasadach:
- za ogłaszanie konkursów i nabór wniosków w ramach V priorytetu POIiŚ, w tym wniosków o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW, odpowiedzialne jest CKPŚ,
- wniosek o dofinansowanie z V priorytetu POIiŚ składany jest w siedzibie CKPŚ w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD lub DVD: w postaci wypełnionego formularza zgodnego z formatem zamieszczonym w ogłoszeniu o konkursie.
- wniosek, w którym przewiduje się dofinansowanie ze środków NFOŚiGW, składany jest do CKPŚ w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden skierowany do CKPŚ, a drugi – do NFOŚiGW). Wniosek kierowany do NFOŚiGW składa się z uproszczonego „Wniosku o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przedsięwzięcia planowanego do finansowania w ramach V Priorytetu POIiŚ" oraz załączonego do niego wniosku do CKPŚ (w oryginale lub jako kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
- ocena formalna wniosków dokonywana jest wyłącznie przez CKPŚ. W przypadku pozytywnej oceny formalnej wniosek kierowany do NFOŚiGW, przekazywany jest przez CKPŚ do NFOŚiGW,
- ocena merytoryczna I i II stopnia wniosków o dofinansowanie zakładających współfinansowanie ze środków NFOŚiGW dokonywana jest wspólnie przez CKPŚ i NFOŚiGW.
- po zakończeniu oceny merytorycznej I stopnia wszystkich wniosków tworzona jest przez CKPŚ lista rankingowa projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach V priorytetu POIiŚ, zatwierdzana przez Ministerstwo Środowiska,
- wnioskodawcy, których projekty pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną II stopnia otrzymują decyzję o dofinansowaniu wydaną przez Ministra Środowiska,
- po podjęciu decyzji o dofinansowaniu przez Ministra Środowiska, decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania w formie dotacji/przekazania środków podejmuje Zarząd NFOŚiGW,
- wnioskodawcy ubiegający się o współfinansowanie NFOŚiGW, którzy otrzymali pozytywną decyzję Ministra Środowiska i Zarządu NFOŚiGW, po podpisaniu umowy z CKPŚ podpisują umowę o dofinansowanie z NFOŚiGW, zgodnie ze wzorem umowy obowiązującym w NFOŚiGW dla projektów dofinansowywanych w ramach Programu priorytetowego.

UWAGA! Beneficjenci, którzy w ramach konkursów ogłoszonych przez CKPŚ w 2008 roku, złożyli wnioski o dofinansowanie projektu z V priorytetu POIiŚ uwzględniające uzupełnienie wkładu krajowego ze środków NFOŚiGW, w tym których wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną CKPŚ: składają do NFOŚiGW uproszczony „Wniosek o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przedsięwzięcia planowanego do finansowania w ramach V priorytetu POIiŚ" wraz z załączonym do niego wnioskiem złożonym do CKPŚ oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią całej dotychczasowej korespondencji z CKPŚ w sprawie wniosku.
Uproszczony formularz wniosku o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przedsięwzięcia planowanego do finansowania w ramach V priorytetu POIiŚ.