Wydawca treści Wydawca treści

Konkursy

Tryb konkursowy wyboru projektów w ramach priorytetu V „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych"

Tryb konkursowy wyboru projektów w ramach V priorytetu „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych" przewidywał cykliczne konkursy zamknięte, z określoną datą rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków. Wyboru projektów w tym trybie dokonywano w wyniku przeprowadzenia naboru wniosków, a następnie ich oceny pod względem formalnym, merytorycznym oraz gotowości do realizacji projektu.

Najpóźniej do końca I kwartału każdego roku kalendarzowego, CKPŚ w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska ogłaszało na stronie internetowej harmonogram konkursów do przeprowadzenia w danym roku. Harmonogram ten aktualizowano w ciągu roku, a także podawano informacje odnośnie do planowanych konkursów przynajmniej na rok następny.

Oceny projektów dokonywała Grupa Robocza ds. oceny projektów, zgodnie z kryteriami oceny zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący oraz zasadami wymienionymi w Załączniku nr 2 (Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) do Szczegółowego opisu priorytetów w ramach POIiŚ. Grupa Robocza ds. oceny projektów powoływana była przez Dyrektora CKPŚ.

Uproszczony schemat aplikowania o środki V priorytetu POIiŚ

Ogłoszenie o konkursie
zamieszczane w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie internetowej CKPŚ, ogłoszenie zamieszczane jest 30 dni przed naborem wniosków.

 

 

Nabór wniosków
Wnioski składa się w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

 

min. 30 dni

Ocena formalna
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest spełnienie wszystkich kryteriów.

 

30 dni

Ocena merytoryczna I stopnia
Ocena polega na przyznaniu punktów za dane kryterium. Po zakończeniu tworzona jest lista rankingowa projektów. Liczba przyznanych punktów decyduje o miejscu na liście.

 

60 dni od zakończenia
naboru wniosków

Zatwierdzenie listy rankingowej
Lista rankingowa zostaje zatwierdzona przez Ministra Środowiska.
W ciągu 7 od zatwierdzenia listy rankingowej Wnioskodawcy są pisemnie informowani o wyniku oceny.

 

 

Ocena merytoryczna II stopnia
Wnioskodawca ma 3-9 miesięcy (w zależności od konkursu) na dostarczenie pełnej dokumentacji wnioskowej. Na tej podstawie CKPŚ dokonuje ostatecznej oceny projektów.

 

30 dni od otrzymania dokumentacji od Wnioskodawcy
Umowa o dofinansowanie
Podpisują Wnioskodawcy, których wnioski przejdą pozytywną ocenę merytoryczną II stopnia.