Wydawca treści Wydawca treści

V Priorytet Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Instytucją wdrażającą V priorytet "Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych" Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zostało na mocy porozumienia z Ministerstwem Środowiska z 26 czerwca 2007 r.

Cel
Głównym celem V priorytetu POIiŚ było ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszania różnorodności biologicznej.
 
Działania
W ramach V priorytetu POIiŚ realizowano cztery działania:
 

  • Działanie 5.1

Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej

  • Działanie 5.2

Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych

  • Działanie 5.3

Opracowywanie planów ochrony

  • Działanie 5.4

Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

Finansowanie
W okresie 2007-2013 na realizację V priorytetu POIiŚ zostało przeznaczonych 105 mln euro, z czego 89 mln euro stanowiły środki Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).
 
Wnioskodawcy
Lista beneficjentów została ograniczona do: podmiotów sprawujących nadzór nad obszarami chronionymi, podmiotów realizujących zadania związane z ochroną przyrody lub kształtowaniem postaw społecznych w zakresie ochrony środowiska, w tym m.in.: organizacji pozarządowych, parków narodowych, jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, jednostek Lasów Państwowych.
 
Kluczowe efekty działań

  • Zapewnienie ochrony najważniejszych obszarów przyrodniczych Polski w kontekście rozwoju gospodarczego oraz rozwoju infrastruktury technicznej kraju
  • Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, w szczególności odnośnie do obszarów chronionych