Kryteria wyboru projektów FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-202

Zatwierdzone kryteria horyzontalne oraz dla działania 1.5 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury dla typów projektów:

 1. Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.
 2. Rozwój zdolności i usprawnianie zarządzania obszarami chronionymi. Bazy edukacyjne w parkach narodowych.
 3. Rozwój zdolności i usprawnianie zarządzania obszarami chronionymi. Teledetekcja oraz rozwój infrastruktury geoinformacyjnej oraz cyfryzacja zasobów.
 4. Rozwój zdolności i usprawnianie zarządzania obszarami chronionymi. Wykup nieruchomości w parkach narodowych.
 5. Rozwój zdolności i usprawnianie zarządzania obszarami chronionymi. Ograniczanie antropopresji i kanalizacja ruchu turystycznego.
 6. Monitoring przyrody, powietrza i hałasu.
 7. Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem.
 8. Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem – „odbetonowanie” terenów miejskich.
 9. Opracowanie dokumentów planistycznych dla obszarów chronionych.

Pozostałe zatwierdzone kryteria w ramach innych typów działań dostępne:

https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/prawo-i-dokumenty/metodyka-i-kryteria-wyboru-projektow-dla-programu-fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko-2021-2027/

 


Kryteria wyboru projektów Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027 Działanie 2.3 Bioróżnorodność

Kryteria wyboru projektów Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027 Działanie 2.3 Bioróżnorodność


Typ projektu:

 1. Czynna ochrona przyrody (korytarze ekologiczne)
 2. Budowa lub rozbudowa bazy edukacyjnej wraz z wyposażeniem
 3. Ukierunkowanie ruchu turystycznego
 4. Podnoszenie świadomości ekologicznej i promowanie postaw proekologicznych