Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że na naszej stronie umieściliśmy publikacje pt. „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik beneficjenta i wnioskodawcy programów polityki spójności 2021-2027”. oraz Uproszczone metody rozliczania wydatków (Simplified Cost Options - SCO) - pytania i odpowiedzi".

 

Jest to aktualizacja dotychczasowego materiału, dotyczącego perspektywy 2014-2020. Tzw. Podręcznik zamówień został dostosowany do uregulowań Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz wymogów Bazy Konkurencyjności (BK2021).


Kryteria wyboru projektów FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-202

Zatwierdzone kryteria horyzontalne oraz dla działania 1.5 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury dla typów projektów:

 1. Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.
 2. Rozwój zdolności i usprawnianie zarządzania obszarami chronionymi. Bazy edukacyjne w parkach narodowych.
 3. Rozwój zdolności i usprawnianie zarządzania obszarami chronionymi. Teledetekcja oraz rozwój infrastruktury geoinformacyjnej oraz cyfryzacja zasobów.
 4. Rozwój zdolności i usprawnianie zarządzania obszarami chronionymi. Wykup nieruchomości w parkach narodowych.
 5. Rozwój zdolności i usprawnianie zarządzania obszarami chronionymi. Ograniczanie antropopresji i kanalizacja ruchu turystycznego.
 6. Monitoring przyrody, powietrza i hałasu.
 7. Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem.
 8. Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem – „odbetonowanie” terenów miejskich.
 9. Opracowanie dokumentów planistycznych dla obszarów chronionych.
 10. Edukacja w zakresie ochrony przyrody
 11. Usuwanie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów oraz wywołanego przez nie zagrożenia dla ludzi lub środowiska
 12. Rekultywacja i remediacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą

Pozostałe zatwierdzone kryteria w ramach innych typów działań dostępne:

https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/prawo-i-dokumenty/metodyka-i-kryteria-wyboru-projektow-dla-programu-fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko-2021-2027/

 


Kryteria wyboru projektów Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027 Działanie 2.3 Bioróżnorodność

Kryteria wyboru projektów Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027 Działanie 2.3 Bioróżnorodność


Typ projektu:

 1. Czynna ochrona przyrody (korytarze ekologiczne)
 2. Budowa lub rozbudowa bazy edukacyjnej wraz z wyposażeniem
 3. Ukierunkowanie ruchu turystycznego
 4. Podnoszenie świadomości ekologicznej i promowanie postaw proekologicznych