Wydawca treści Wydawca treści

Wytyczne

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków

Pobierz

Zalecenia nr 15 dotyczące interpretacji wytycznych                               

Pobierz

Zalecenia nr 16 dotyczące interpretacji wytycznych

Pobierz

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie: www.pois.gov.pl

 

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości

Pobierz

 

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Zasady promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ

Pobierz

 

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Wytyczne w zakresie kontroli – wersja obowiązująca od 28 maja 2013 r.

Pobierz

Załączniki

Pobierz

 

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych – wersja obowiązująca od 29 kwietnia 2013 r.

Pobierz

Załącznik nr 1 - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE

Pobierz

Załącznik nr 1a

Pobierz

Załącznik nr 2 - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty za naruszenia zasad zawierania umów, określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, do których nie stosuje się ustawy Pzp

Pobierz

Załącznik nr 3

Pobierz

Załącznik nr 4

Pobierz

 

Rekomendacje Instytucji Zarządzającej / Instytucji Pośredniczącej

Rekomendacje dotyczące dokumentowania rozeznania rynku

Pobierz

Obowiązek wpisywania pełnego katalogu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w treści ogłoszenia o zamówieniu

Pobierz

Kwalifikowanie wydatków poniesionych na podstawie umów na czas nieokreślony oraz stosowanie kryteriów innych niż cena w rozeznaniu rynku

Pobierz

 

Publikacje

Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy stosowaniu procedury udzielania zamówień publicznych, CBA, Warszawa 2010

Pobierz

Poradnik antykorupcyjny dla urzędników, CBA, Warszawa 2012

Pobierz

Poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców, CBA, Warszawa 2011

Pobierz

Przewodnik dla Beneficjenta POIiŚ Największe zagrożenia w procedurze udzielania zamówień publicznych, MIR, Warszawa 2010

Pobierz