Obowiązek informacyjny CKPŚ

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, działając na mocy art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią, że:

1)    Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, z siedzibą na ul. Kolejowej 5/7, 01-217 Warszawa, zwane dalej CKPŚ. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020) Administratorem Danych Osobowych jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego aktualnie Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) PO IiŚ 2014-2020, mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. W ramach PO IiŚ 2014-2020 CKPŚ pełni rolę podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych (tzw. procesora).

2)    W sprawie danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się pod adresem:

•    centrum@ckps.lasy.gov.pl
•    IOD@mfipr.gov.pl (w przypadku danych, których administratorem jest IZ).

3)    Dane osobowe będą przetwarzane przez CKPŚ w celu związanym z prowadzoną sprawą.

4)    Dane osobowe będą przetwarzane przez IZ na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach POIiŚ 2014-2020.

5)    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez CKPŚ jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f RODO.

6)    Przetwarzanie przez IZ danych osobowych odbywa się w związku:
- z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z następujących przepisów prawa:

•    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

•    rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,

•    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,

•    ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

•    ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

•    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
- z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

7)     CKPŚ oraz IZ mogą przetwarzać różne rodzaje danych, w tym przede wszystkim:

•    dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia/formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON,

•    dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,

•    dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,

•    dane o charakterze finansowym, w tym szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego).

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności: od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

8)    Dane osobowe będą mogły być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią oraz – w zależności od celu ich przetwarzania – będą mogły być udostępnione firmie informatycznej, która udostępnia środowisko sprzętowe, aplikacje oraz utrzymuje bazy danych administratora, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, w przypadku prowadzenia rozliczeń, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,     podmiotom, którym IZ powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmiotom pełniącym funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających, instytucjom, organom  i agencjom Unii Europejskiej (UE), a także innym podmiotom, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020, podmiotom świadczącym usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym.

9)    Dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:

a)    Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b)    państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c)    w przypadku, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,
przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Pani/Pan będzie miał prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2) adresem e-mail.

10)    Dane osobowe będą przechowywane przez CKPŚ zgodnie z okresem wskazanym przepisami prawa oraz okresem archiwizacyjnym wynikającym z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe1 oraz zgodnie z zasadami PO IiŚ dotyczącymi przechowywania dokumentów.

11)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez IZ przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 – z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

12)    Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

•    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

•    prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),  

•    prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,

•    prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),

•    prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany,

•    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

•    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

13)    Podanie danych osobowych CKPŚ, w zależności od sprawy, może być dobrowolne lub obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację celu, dla którego miały być przetwarzane.

14)    Podanie IZ danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

15)    CKPŚ nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

16)    Dane osobowe nie będą objęte przez IZ procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

17)    Szczegółowe informacje ws. przetwarzania danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020) dostępne są na stronie internetowej www.pois.gov.pl/strony/o-programie/zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-programie-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020.


1 Dokumentacja przekazywana jest do składnicy akt nie później niż po upływie pełnych dwóch lat kalendarzowych, licząc od pierwszego stycznia roku następnego po zakończeniu sprawy.