Komunikaty dla beneficjentów działania 2.4

  1. Kwalifikowalność VAT

13 listopada 2015 r. Instytucja Zarządzająca POIiŚ przyjęła uzasadnienie dla możliwości kwalifikowania VAT w niektórych działaniach II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, w tym dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Na mocy powyższej decyzji podatek VAT może zostać uznany za wydatek kwalifikowalny w projektach w ramach działania 2.4, pod warunkiem że:

- ani beneficjent, ani inny podmiot zaangażowany w realizację projektu (w szczególności partner lub podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych) nie prowadzi działalności opodatkowanej VAT w obszarze, którego dotyczy projekt,

- w ramach projektu nie jest wytwarzana infrastruktura, którą beneficjent lub inny podmiot mógłby wykorzystywać w ramach działalności objętej VAT.

W związku z powyższym w treści Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 wprowadzono zmianę, która obowiązuje od 13 listopada 2015 r. i formalnie zostanie wprowadzona do treści ww. Wytycznych przy najbliższej aktualizacji.

30 grudnia 2015 r. Instytucja Zarządzająca POIiŚ odniosła się do ograniczeń czasowych „Oświadczenia o kwalifikowalności VAT" (które obowiązkowo składa beneficjent przed podpisaniem umowy o dofinansowanie i które stanowi załącznik do umowy) – w oświadczeniu nie wskazano ograniczeń czasowych (np. do zakończenia okresu trwałości projektu) co do możliwości odzyskania podatku VAT przez beneficjenta, podobnie jak takich ograniczeń nie wskazuje Rozporządzenie ogólne nr 13030/2013 oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków. Przedawnienie prawa do odzyskania VAT nie ma wpływu na kwalifikowalność VAT.

  1. Współfinansowanie projektów

Pismem z 5 stycznia 2016 r. Instytucja Pośrednicząca POIiŚ odniosła się do kwestii zasad współfinansowania wkładu krajowego do projektów realizowanych w ramach działania 2.4. Zgodnie z przekazanym stanowiskiem beneficjenci niebędący organami administracji rządowej zobowiązani są do wniesienia w ramach projektu minimum 5% wkładu własnego. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek podległych JST wkład własny musi co najmniej w wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych pochodzić ze środków własnych JST (lub niepodlegających umorzeniu pożyczek). Wymóg ten nie dotyczy pozostałych beneficjentów działania 2.4 POIiŚ 2014-2020. Zatem możliwe jest, aby pozostali beneficjenci, tj. jednostki badawczo-naukowe, uczelnie, pozarządowe organizacje ekologiczne i jednostki organizacyjne Lasów Państwowych pozyskali jako wkład własny środki bezzwrotne inne niż podchodzące z budżetu państwa, NFOŚiGW czy WFOŚiGW (do całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie). Należy zwrócić przy tym uwagę na zapisy Wytycznych, w tym w szczególności na zakaz podwójnego finansowania.

NFOŚiGW przewiduje możliwość współfinansowania działania 2.4 "Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna" na zasadach określonych w Części 2) "Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" programu priorytetowego 4.1 "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej".

Poniżej link do programu:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-obszarow-i-gatunkow-cennych-przyrodniczo/

  1. Oznakowanie składanej dokumentacji aplikacyjnej

Zwracamy uwagę, iż wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, składany na konkurs, powinien znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem konkursu i zawierającej wyraźną adnotację, że przesyłka zawiera wniosek o dofinansowanie.

  1. Partner i podmiot upoważniony

W związku ze zgłaszanymi pytaniami, uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020, w ramach II osi priorytetowej POIiŚ nie przewidziano realizacji projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej. Instytucja Zarządzająca potwierdziła, że w związku z powyższym ww. projekty nie mogą być realizowane w ramach działania 2.4.

Beneficjent może natomiast upoważnić inny podmiot do ponoszenia wydatków w ramach projektu. Kwalifikowalność takich wydatków reguluje rozdział 7.7 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020. Zgodnie z regulaminem konkursu podmiot taki musi mieścić się w katalogu beneficjentów określonym w Szczegółowym opisie osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020.

  1. Wskaźniki w projektach 2.4

Wskaźniki w projekcie należy określać zgodnie z przyjętym dla danego działania/typu projektu katalogiem wskaźników obowiązkowych, który znajduje się na stronie:

http://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/katalog-wskaznikow-obowiazkowych-do-monitorowania-postepu-rzeczowego-projektow/

Wskaźniki do pobrania znajdują się na dole strony

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż dla wskaźnika kluczowego POIiŚ, tj. Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony należy w sposób racjonalny dokonać szacowania wartości docelowej tego wskaźnika, odnosząc się do realnej powierzchni obszarów, na których realizowano działania związane z ochroną gatunków i siedlisk, dla których beneficjent przyczyni się do poprawy stanu ochrony obszaru, ochrony różnorodności biologicznej lub wzmocnienia usług ekosystemowych. Nie należy tu podawać całej powierzchni obszarów Natura 2000 lub całej powierzchni parku narodowego, jeśli faktyczne działania nie będą prowadzone na całej powierzchni wskazanych obszarów.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z opublikowanym dokumentem Katalog przykładowych zmian, które powodują istotną modyfikację projektu (na podstawie pkt. 62., pkt. 71 i pkt. 103 Regulaminu konkursu) zmiany planowanych do osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu stanowią istotną modyfikację projektu.

  1. Punkt A1 wniosku o dofinansowanie

W punkcie A1 wniosku o dofinansowanie należy wpisać następujące dane Instytucji Wdrażającej:

A.1.1

Nazwa:  

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

A.1.2

Adres:  

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa

A.1.3

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów:

Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

A.1.4

Stanowisko osoby wyznaczonej do kontaktów:

Dyrektor

A.1.5

Telefon/Fax:    

22 318 70 22

A.1.6

Adres e-mail:

centrum@ckps.lasy.gov.pl

 

  7. Okres realizacji projektu

 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków POIiŚ 2014-2020 określają ramy czasowe kwalifikowalności wydatków na 01.01.2014r. do 31.12.2023r. Zwracamy uwagę, że w konkursie 2.4.1/1/2015 w regulaminie konkursu (punkt 31) określono, że projekty powinny zakończyć się do 31.12.2020r. Jest to wymóg ustanowiony dla tego konkursu na nabór wniosków o dofinansowanie.