Rozeznania rynku Rozeznania rynku

Zamówienia publiczne

Ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych uruchomiło platformę zakupową, która jest podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu 30 tys. euro (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że począwszy od 3 listopada 2020 r., cały proces ofertowania prowadzony jest w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych za pośrednictwem narzędzia: https://platformazakupowa.pl/

Wszystkie dokumenty danego postępowania, takie jak m.in. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami i inne znajdują się na tzw. profilu nabywcy, czyli na dedykowanej stronie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ckps

Wymagania związane z obsługą platformy:

  1. Dostęp do internetu oraz jednej z popularnych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.
  2. Posiadanie ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego w zamówieniach prowadzonych na podstawie Pzp.

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta, pod numerem 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00).