Wydawca treści Wydawca treści

Konkurs 2/2012

(5.1.3) Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów

Cel konkursu

Przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na obszarach chronionych wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności biologicznej poprzez ich zabezpieczenie przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów.

Zakres tematyczny

Priorytetowo traktowane będą projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów Natura 2000 oraz obszarów chronionych o statusie międzynarodowym.

Przykładowe rodzaje projektów

budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów w tym: budowa ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń.

Nabór wniosków odbywa się w terminie 13.03.2012 - 23.04.2012 r - do godziny 16.00.

Kwota przewidziana na konkurs 20 000 000 PLN [1]

[1] Istnieje możliwość zwiększenia alokacji

 

  


Konkurs 1/2012

(5.1.1.) Ochrona gatunków i siedlisk in-situ

Cel działania
Przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na obszarach chronionych wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności biologicznej.

Zakres tematyczny
W ramach konkursu finansowane będą kompleksowe projekty służące ochronie in-situ różnorodności biologicznej oraz czynnej ochronie rodzimych gatunków i siedlisk przyrodniczych zagrożonych w skali Europy i kraju.

Przykładowe rodzaje projektów

 • planowanie działań ochronnych, ochrona i odbudowa zdegradowanych siedlisk lądowych i wodnych,
 • w tym morskich,
 • ochrona in situ i reintrodukcja gatunków chronionych,
 • wykup gruntów kluczowych dla ochrony przyrody i ich renaturyzacja,
 • przywracanie właściwych stosunków wodnych siedlisk wodno-błotnych,
 • usuwanie nalotu roślinności drzewiastej i krzewiastej na siedliskach nieleśnych,
 • kształtowanie strefy ekotonów na granicy siedlisk leśnych i nieleśnych,
 • usuwanie i ograniczanie niekorzystnych wpływów inwazyjnych gatunków obcych,
 • zachowanie i poprawa różnorodności biologicznej na terenach niezurbanizowanych.

Nabór wniosków odbywa się w terminie 13.03.2012 - 16.04.2012 do godz. 16.00.

Kwota przewidziana na konkurs 20 000 000 PLN [1]

[1] Istnieje możliwość zwiększenia alokacji

 

  


Konkurs 2/2010

(5.1.1) Ochrona gatunków i siedlisk in-situ

Cel działania

Przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na obszarach chronionych wraz
z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności biologicznej.

Zakres tematyczny
W ramach konkursu finansowane będą kompleksowe projekty służące ochronie in-situ różnorodności biologicznej
oraz czynnej ochronie rodzimych gatunków i siedlisk przyrodniczych zagrożonych w skali Europy i kraju.

Przykładowe rodzaje projektów

 • planowanie działań ochronnych, ochrona i odbudowa zdegradowanych siedlisk lądowych i wodnych,
 • w tym morskich,
 • ochrona in situ i reintordukcja gatunków chronionych,
 • wykup gruntów kluczowych dla ochrony przyrody i ich renaturyzacja,
 • przywracanie właściwych stosunków wodnych siedlisk wodno-błotnych,
 • usuwanie nalotu roślinności drzewiastej i krzewiastej na siedliskach nieleśnych,
 • kształtowanie strefy ekotonów na granicy siedlisk leśnych i nieleśnych,
 • usuwanie i ograniczanie niekorzystnych wpływów inwazyjnych gatunków obcych,
 • zachowanie i poprawa różnorodności biologicznej na terenach niezurbanizowanych.

Nabór wniosków odbywa się w terminie 02.08.2010 - 20.09.2010 godz. 16.00.

Kwota przewidziana na konkurs 25 000 000 PLN [1]

[1] W dniu 7.09.2010 Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na zwiększenie alokacji dla konkursu 2/2010 (5.1.1) pt. Ochrona gatunków i siedlisk in - situ z kwoty 12 000 000 PLN do kwoty 25 000 000 PLN.

 

  


Konkurs 1/2010

(5.1.3) Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów

Cel konkursu

Przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na obszarach chronionych wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności biologicznej poprzez ich zabezpieczenie przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów.

Zakres tematyczny

Priorytetowo traktowane będą projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów Natura 2000 oraz obszarów chronionych o statusie międzynarodowym.

Przykładowe rodzaje projektów

budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów w tym: budowa ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń.

Nabór wniosków odbywa się w terminie 07-06-2010 - 26-07-2010 do godziny 16.00.

Kwota przewidziana na konkurs 18 000 000 PLN.

 

 

  


Konkurs 8/2009

(5.1.4) Centra przetrzymywania gatunków CITES

Cel działania

Stworzenie wyspecjalizowanych ośrodków (ośrodka) dla żywych gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) zatrzymanych na granicy, na terenie kraju, skonfiskowanych, znajdowanych i podrzucanych, w celu wypełnienia zobowiązań Polski wynikających z ratyfikowanej Konwencji Waszyngtońskiej.

Zakres tematyczny

W ramach konkursu wspierane będą kompleksowe projekty polegające na stworzeniu infrastruktury zapewniającej możliwość przejęcia i przetrzymania okazów w warunkach bytowania zgodnych z wymaganiami biologicznymi gatunku. Dofinansowanie uzyskają wyłącznie projekty zgodne z koncepcją budowy ośrodków CITES opracowaną przez ministra właściwego ds. środowiska[1].
[1] Koncepcja zamieszczona jest na stronie http://www.mos.gov.pl/cites_wskazania , tytuł dokumentu: Wskazania do utworzenia i funkcjonowania ośrodków przetrzymywania okazów gatunków CITES. O opinię w sprawie zgodności z ww. koncepcją występuje CKPŚ (a nie Wnioskodawca) w trakcie przeprowadzania oceny formalnej wniosku.

Przykładowe rodzaje projektów

Centra przetrzymywania gatunków CITES, w tym m.in.:

 • budowa ośrodka wyspecjalizowanego w przetrzymywaniu jednej grupy zwierząt, np. gadów,
 • budowa ośrodka wyspecjalizowanego w przetrzymywaniu różnych grup zwierząt,
 • utworzenie na terenie ogrodu zoologicznego wyodrębnionej przestrzennie jednostki do przetrzymywania gatunków CITES (np. poprzez adaptację pomieszczeń zaplecza technicznego),
 • modernizacja szklarni w celu dostosowania jej do przetrzymywania gatunków CITES na terenie ogrodu botanicznego.

Nabór wniosków odbywa się w terminie 21.12.2009 - 08.03.2010 do godz. 16.00.

Kwota przewidziana na konkurs 16 000 000 PLN.

 

  


Konkurs 7/2009

(5.3.1) Opracowanie planów ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz innych obszarów chronionych

Cel działania

Wsparcie procesu opracowania planów ochrony dla obszarów chronionych.

Zakres tematyczny

W ramach działania finansowanie otrzymają przede wszystkim projekty dotyczące opracowania

dokumentacji niezbędnej do zarządzania obszarami sieci NATURA 2000.

Przykładowe rodzaje projektów

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do zarządzania Obszarami Specjalnej Ochrony ptaków i Specjalnych Obszarów Ochrony siedlisk Natura 2000 i parków narodowych oraz innych obszarów chronionych.

Nabór wniosków odbywa się w terminie 7.12.2009-25.01.2010 do godz. 16.00.

Kwota przewidziana na konkurs 15 200 000 PLN.

 

 

  


Konkurs 6/2009

(5.4.2) Działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na obszarach chronionych

Cel działania

Zwiększenie świadomości w zakresie potrzeby i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.

Zakres tematyczny
W ramach konkursu wspierane będą działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych zamieszkujących obszary chronione lub ich bezpośrednie sąsiedztwo.

Przykładowe rodzaje projektów

Działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na obszarach chronionych.

Nabór wniosków odbywa się w terminie 17.08.2009–28.09.2009 do godz. 16.00.

Kwota przewidziana na konkurs 2 000 000 PLN.

 

 

  


Konkurs 5/2009

(5.1.1) Ochrona gatunków i siedlisk in-situ

Cel działania
Przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na obszarach chronionych wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności biologicznej.

Zakres tematyczny
W ramach konkursu finansowane będą kompleksowe projekty służące ochronie in-situ różnorodności biologicznej oraz czynnej ochronie rodzimych gatunków i siedlisk przyrodniczych zagrożonych w skali Europy i kraju.

Przykładowe rodzaje projektów

 • planowanie działań ochronnych, ochrona i odbudowa zdegradowanych siedlisk lądowych i wodnych, w tym morskich,
 • ochrona in situ i reintordukcja gatunków chronionych,
 • wykup gruntów kluczowych dla ochrony przyrody i ich renaturyzacja,
 • przywracanie właściwych stosunków wodnych siedlisk wodno-błotnych,
 • usuwanie nalotu roślinności drzewiastej i krzewiastej na siedliskach nieleśnych,
 • kształtowanie strefy ekotonów na granicy siedlisk leśnych i nieleśnych,
 • usuwanie i ograniczanie niekorzystnych wpływów inwazyjnych gatunków obcych,
 • zachowanie i poprawa różnorodności biologicznej na terenach niezurbanizowanych.

Nabór wniosków odbywa się w terminie 6.07.2009 r. - 24.08.2009 do godz. 16.00.

Kwota przewidziana na konkurs 45 000 000 PLN.

 

  


Konkurs 4/2009

(5.2) Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych

Cel konkursu

Przywracanie drożności korytarzy ekologicznych umożliwiających przemieszczanie się zwierzą i funkcjonowanie populacji w skali kraju.

Zakres tematyczny

W ramach konkursu będą finansowane kompleksowe projekty służące udrożnieniu korytarzy ekologicznych mających na celu zapewnienie funkcjonowania populacji gatunków w skali Europy i kraju.

Przykładowe rodzaje projektów

 • Przywracanie drożności i poprawa funkcjonowania korytarzy ekologicznych, w tym korytarzy umożliwiających funkcjonowanie sieci Natura 2000.
 • Zniesienie lub ograniczenie barier dla przemieszczania się zwierząt, które tworzy istniejąca infrastruktura techniczna.

Nabór wniosków odbywa się w terminie 04.05.2009–22.06.2009 do godz. 16.00.

Kwota przewidziana na konkurs 35 445 000 PLN.

 

  


Konkurs 3/2009

(5.1.3) Budowa lub modernizacja małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczaniu obszarów chronionych przed nadmierną presją turystów

Cel konkursu

Przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na obszarach chronionych wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności biologicznej poprzez ich zabezpieczenie przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów.

Zakres tematyczny

Priorytetowo traktowane będą projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów Natura 2000 oraz obszarów chronionych o statusie międzynarodowym.

Przykładowe rodzaje projektów

budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów w tym: budowa ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń.

Nabór wniosków odbywa się w terminie 04.05.2009–15.06.2009 do godz. 16.00.

Kwota przewidziana na konkurs 20 832 271 PLN.

 

  


Konkurs 2/2009

(5.1.2) Ochrona gatunków ex-situ, ochrona zasobów genowych oraz budowa centrum rehabilitacji zwierząt

Cel działania

Zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej rodzimych gatunków zwierząt, roślin i grzybów.
Stworzenie lub poprawa warunków rehabilitacji zwierząt w celu przywrócenia ich do środowiska naturalnego.

Zakres tematyczny
Priorytetowo traktowane będą projekty dotyczące ochrony siedlisk i gatunków zagrożonych wyginięciem, jak również przedsięwzięcia charakteryzujące się kompleksowym podejściem do rozwiązywania istniejących problemów ochrony różnorodności biologicznej.

Przykładowe rodzaje projektów

 • ochrona ex situ gatunków chronionych i gatunków o zagrożonych pulach genowych,
 • budowa lub rozbudowa obiektów dla zwierząt i roślin w ogrodach zoologicznych lub w ogrodach botanicznych w ramach krajowych programów ochrony gatunków zagrożonych,
 • realizacja programów ochrony puli genowej krajowych gatunków drzew leśnych, selekcji i testowaniu potomstwa, budowa ośrodków rehabilitacji zwierząt.
 • budowa ośrodków rehabilitacji zwierząt.

Nabór wniosków odbywa się w terminie 23.03.2009–11.05.2009 do godz. 16.00.

Kwota przewidziana na konkurs 23 016 000 PLN.

 

 

  


Konkurs 1/2009

(5.4.1) Ogólnopolskie lub ponadregionalne działania edukacyjne, kampanie informacyjno-promocyjne, imprezy masowe oraz konkursy i festiwale ekologiczne

Cel działania
Zwiększenie świadomości w zakresie potrzeby i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.

Zakres tematyczny
W ramach konkursu wspierane będą ogólnopolskie lub ponadregionalne działania edukacyjne, kampanie informacyjno-promocyjne, imprezy masowe oraz konkursy i festiwale ekologiczne kierowane do ogółu społeczeństwa, szkół i innych placówek oświatowych oraz organów administracji państwowej, odpowiedzialnych za kształtowanie przestrzeni i ochronę przyrody.

Przykładowe rodzaje projektów

Ogólnopolskie lub ponadregionalne działania edukacyjne, kampanie informacyjno-promocyjne, imprezy masowe oraz konkursy i festiwale ekologiczne, w tym:

 • kampanie informacyjno-promocyjne, kampanie audiowizualne oraz programy edukacyjne dotyczące ochrony przyrody i wybranych aspektów ochrony środowiska prowadzone z udziałem środków masowego przekazu, społecznych organizacji ekologicznych i innych podmiotów, w tym badania opinii publicznej ex-ante i ex-post,
 • ogólnopolskie i międzynarodowe imprezy masowe, których celem jest popularyzacja wiedzy o środowisku oraz kształtowanie proekologicznych postaw społecznych,
 • ogólnopolskie i ponadregionalnych konkursy i festiwale ekologiczne

Nabór wniosków odbywa się w terminie 23.03.2009–27.04.2009 do godz. 16.00.

Kwota przewidziana na konkurs 8 138 506 PLN.

Wyniki konkursu

Lista projektów odrzuconych na etapie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia - konkurs 1/2009

Lista rankingowa projektów - konkurs 1/2009

Wyniki oceny formalnej

Lista złożonych wniosków

Pliki do pobrania:

*link do strony z generatorem wniosków: www.generator-poiis.pl

** generator PRP znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce: Generatory wniosków

*** część ogólna podręcznika dostępna jest w zakładce: Wytyczne i materiały do pobrania

 

  


Konkurs 6/2008

Działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na obszarach chronionych

Cel działania

Zwiększenie świadomości w zakresie potrzeby i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.

Zakres tematyczny
W ramach konkursu wspierane będą działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych zamieszkujących obszary chronione lub ich bezpośrednie sąsiedztwo.

Przykładowe rodzaje projektów

Działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na obszarach chronionych.

Nabór wniosków odbywa się w terminie 28.08.2008–29.09.2008 do godz. 16.00.

Kwota przewidziana na konkurs 3 000 000 PLN.

 

  


Konkurs 5/2008

Krajowe programy ochrony wybranych gatunków lub siedlisk przyrodniczych

Cel działania

Wsparcie procesu opracowania planów ochrony zagrożonych gatunków lub siedlisk przyrodniczych.

Zakres tematyczny

W ramach konkursu dofinansowanie otrzymają projekty mające na celu opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do zarządzania siedliskiem lub gatunkiem.

Przykładowe rodzaje projektów

Opracowywanie krajowych programów ochrony wybranych gatunków lub siedlisk przyrodniczych.

Nabór wniosków odbywa się w terminie 25.08.2008–25.09.2008 do godz. 16.00.

Kwota przewidziana na konkurs 7 000 000 PLN.

 

 

  


Konkurs 4/2008

Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych

Cel działania

Przywracanie drożności korytarzy ekologicznych umożliwiających przemieszczanie się zwierzą i funkcjonowanie populacji w skali kraju.

Zakres tematyczny
W ramach konkursu będą finansowane kompleksowe projekty służące udrożnieniu korytarzy ekologicznych mających na celu zapewnienie funkcjonowania populacji gatunków w skali Europy i kraju.

Przykładowe rodzaje projektów

 • Przywracanie drożności i poprawa funkcjonowania korytarzy ekologicznych, w tym korytarzy umożliwiających funkcjonowanie sieci Natura 2000.
 • Zniesienie lub ograniczenie barier dla przemieszczania się zwierząt, które tworzy istniejąca infrastruktura techniczna.

Nabór wniosków odbywa się w terminie 28.08.2008 – 20.10.2008 do godz. 16.00.

Kwota przewidziana na konkurs 25 000 000 PLN.

 

 

  


Konkurs 3/2008

Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów

Cel działania

Przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na obszarach chronionych wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności biologicznej poprzez ich zabezpieczenie przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów.

Zakres tematyczny
W ramach konkursu finansowane będą kompleksowe projekty dotyczące budowy i/lub modernizacji małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną presją turystów.

Przykładowe rodzaje projektów

Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, w tym: budowa ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń.

Nabór wniosków odbywa się w terminie 28.08.2008 r. – 06.10.2008 do godz. 16.00.

Kwota przewidziana na konkurs 6 000 000 PLN.

 

  


Konkurs 2/2008

Szkolenia oraz aktywna edukacja dla grup zawodowych wywierających największy wpływ na przyrodę i środowisko

Cel konkursu

Zwiększenie świadomości w zakresie potrzeby i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.

Zakres tematyczny

W ramach konkursu wspierane będą ogólnopolskie lub ponadregionalne przedsięwzięcia edukacyjne dotyczące ochrony środowiska i przyrody skierowanie do grup zawodowych wywierających największy wpływ na przyrodę, w tym:

 • projekty wskazujące sposoby uwzględniania potrzeb ochrony przyrody w gospodarce leśnej, gospodarce wodnej oraz planowaniu przestrzennym;
 • szkolenia usprawniające i ulepszające proces ocen oddziaływania na środowisko;
 • szkolenia dla służb ratowniczych i wojska usprawniające likwidowanie zagrożeń dla środowiska;
 • szkolenia dla służb celnych, policji, wymiaru sprawiedliwości oraz straży branżowych usprawniające wykrywanie i sankcjonowanie przestępstw przeciwko środowisku.

Typ finansowanych działań

Ogólnopolskie lub ponadregionalne szkolenia oraz aktywna edukacja dla grup zawodowych wywierających największy wpływ na przyrodę.

Nabór wniosków odbywa się w terminie 23.07.2008–25.08.2008 do godz. 16:00.

Kwota przewidziana na konkurs wynosi 3 000 000 PLN.

 

  


Konkurs 1/2008

Ochrona gatunków i siedlisk in-situ

Cel działania

Przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na obszarach chronionych wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności biologicznej.

Zakres tematyczny
W ramach konkursu finansowane będą kompleksowe projekty służące ochronie in-situ różnorodności biologicznej oraz czynnej ochronie rodzimych gatunków i siedlisk przyrodniczych zagrożonych w skali Europy i kraju.

Przykładowe rodzaje projektów:

 • planowanie działań ochronnych, ochrona i odbudowa zdegradowanych siedlisk lądowych i wodnych, w tym morskich,
 • ochrona in situ i reintordukcja gatunków chronionych,
 • wykup gruntów kluczowych dla ochrony przyrody i ich renaturyzacja,
 • przywracanie właściwych stosunków wodnych siedlisk wodno-błotnych,
 • usuwanie nalotu roślinności drzewiastej i krzewiastej na siedliskach nieleśnych,
 • kształtowanie strefy ekotonów na granicy siedlisk leśnych i nieleśnych,
 • usuwanie i ograniczanie niekorzystnych wpływów inwazyjnych gatunków obcych,
 • zachowanie i poprawa różnorodności biologicznej na terenach niezurbanizowanych.

Nabór wniosków odbywa się w terminie 23.07.2008 – 01.09.2008 do godz. 16.00.

Kwota przewidziana na konkurs 35 000 000 PLN.