II edycja Konferencji Wiatrowej – Energetyka Wiatrowa i Ptaki

Po raz drugi Lasy Państwowe uczestniczyły w Konferencji Wiatrowej – Energetyka Wiatrowa i Ptaki organizowanej przez Stowarzyszenie Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTAcom. To już druga edycja tego wydarzenia, które w całości zostało poświęcone oddziaływaniu lądowych i morskich farm wiatrowych na ptaki.

W Gdańsku spotkał się międzynarodowy zespół prelegentów i ekspertów w zakresie badań, ocen oddziaływania na środowisko, nowoczesnych technologii, ale także zarządzania projektami wiatrowymi.

Dzięki spotkaniu uczestnicy mogli poznać:

- problemy i wyzwania ochrony ptaków przed kolizjami na farmach wiatrowych,
- najlepsze praktyki,
- dotychczasowe doświadczenia z badań i case study z inwestycji wiatrowych.

Reprezentantem Lasów Państwowych w wydarzeniu był Jerzy Fijas – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej – który poprowadził minipanel poświęcony farmom wiatrowym w lasach na bazie doświadczeń szwedzkich oraz pilotażowego polskiego projektu LP „Las Energii” #LasEnergii

Konferencja Wiatrowa to doskonałe miejsce dla wszystkich, którzy są gotowi zmierzyć się z tym tematem, wsłuchać się w potrzeby i problemy stron, oraz wspólnie zastanowić się nad racjonalnym podejściem i optymalnymi rozwiązaniami. W jednym czasie spotkali się naukowcy, menadżerowie, urzędnicy, decydenci, deweloperzy, inwestorzy oraz przyrodnicy.

Wydarzenie jest odpowiedzią na pytanie o wspólne cele i zasadność podjęcia współpracy międzysektorowej. Celem jest zdefiniowanie działań i wypracowanie praktyk, które pozwolą zadbać o sprawiedliwą i zrównoważoną transformację energetyczną w krajach na różnych etapach rozwoju.

Mamy nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku.


Las Energii

Inicjatywa i realizacja: Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”

Planowany okres realizacji projektu: 2021 – 2027 r.


 

„Las Energii” to jeden z flagowych projektów rozwojowych Lasów Państwowych dotyczący transformacji energetycznej organizacji.

Jego głównym celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Projekt ma przyczynić się do zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w krajowym miksie energetycznym, poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz zapewnienia samowystarczalności energetycznej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Efekty projektu będą stanowić istotną wartość dodaną do podstawowej roli Lasów Państwowych, jaką jest zachowanie trwałości ekosystemów leśnych w Polsce.

Projekt obejmuje wiele różnorodnych, ale uzupełniających się zadań oraz inwestycji, takich jak:

 • Opracowanie strategii energetycznej Lasów Państwowych.
 • Dzierżawa gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe w celu budowy i eksploatacji OZE.
 • Produkcja energii z OZE w szczególności w instalacjach fotowoltaicznych, turbinach wiatrowych i instalacjach wykorzystujących zielony wodór wraz z budową magazynów energii oraz modernizacją infrastruktury przesyłowej znajdującej się na gruntach LP.
 • Wyposażenie LP w pojazdy napędzane energią elektryczną i paliwami alternatywnymi, a także budowa infrastruktury stacji ładowania tego typu pojazdów na potrzeby własne oraz dostępnej publicznie.
 • Zwiększenie efektywności energetycznej LP poprzez stosowanie innowacyjnych metod zarządzania energią, w tym zakupów nośników energii – wspólnych dla kilkuset jednostek LP.
 • Współpraca inwestycyjna z krajowymi producentami energii oraz klastrami energetycznymi.
 • Współpraca technologiczna z uczelniami wyższymi w zakresie badań i rozwoju: testowanie i wdrażanie innowacji z obszaru efektywności energetycznej i OZE.
 • Promocja i upowszechnianie wiedzy o korzyściach z energii produkowanej z OZE oraz technologiach efektywnego wykorzystywania.

Planowana moc instalacji fotowoltaicznych ma wynieść 300 MW, a turbin wiatrowych – 240 MW.

Od 2022 r. znaczną część projektu „Las Energii” koordynuje CKPŚ. W obszarze operacyjnym do zadań CKPŚ będzie należało m.in.:

 • uruchomienie systemów do centralnego zarządzania energią elektryczną, gazem i paliwami płynnymi w LP,
 • prowadzenie zintegrowanych zakupów energii elektrycznej, gazu i paliw płynnych,
 • testowanie informatycznych systemów do monitorowania i optymalizacji zużycia energii (pilotaż).

Natomiast w obszarze koordynacyjnym CKPŚ będzie zajmować się m.in.:

 • badaniem potrzeb jednostek LP w zakresie dotyczącym wdrażania projektu,
 • współpracą z podmiotami zewnętrznymi w dziedzinie B+R,
 • analizą możliwości uzyskania i pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację wybranych, planowanych inwestycji,
 • monitoringiem i sprawozdawczością z wdrażania projektu,
 • szkoleniami dla jednostek LP oraz promocją efektów projektu,
 • obsługą projektu w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Część projektu związaną z elektromobilnością realizuje Zakład Usługowo-Produkcyjny w Łodzi – inna jednostka Lasów Państwowych. Do zadań zakładu w tym zakresie należą przede wszystkim:

 • Zakup nowych pojazdów o napędzie elektrycznym.
 • Modernizacja pojazdów LP w kierunku ekokonwersji.
 • Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych w nadleśnictwach oraz Regionalnych Dyrekcjach LP.
 • Stworzenie centralnego systemu zarządzania stacjami ładowania.

Docelowo planowane jest zainstalowanie 402 stacji ładowania oraz zwiększenie liczby pojazdów z napędem elektrycznym lub alternatywnym do ponad 120 szt. Część stacji ładowania ma być udostępniona również dla użytkowników spoza Lasów Państwowych po stworzeniu i wdrożeniu systemu do zarządzania siecią stacji.

Wszystkie inwestycje finansowane będą ze środków własnych Lasów Państwowych (tzw. fundusz leśny). Ponadto planuje się pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, m.in. środków UE, za co odpowiadać będzie CKPŚ.

Projekt „Las Energii” stanowi kontynuację projektu pn. „Odnawialne źródła energii podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu PGL Lasy Państwowe” realizowanego w latach 2017-2020.