Rekultywacja terenów powojskowych

Inicjatywa i realizacja: Lasy Państwowe

Nazwa: „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych  zarządzanych przez PGL LP”
 
Czas trwania: 2011-2015 r.

Wartość projektu: 130 mln zł

Obszar: 58 nadleśnictw w 15 Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych

Finansowanie: środki własne LP oraz Program Infrastruktura i Środowisko (Fundusz Spójności Unii Europejskiej)

Celem projektu było przywrócenie zdegradowanym terenom powojskowym wartości przyrodniczych i użytkowych. W ramach prowadzonych działań usunięto źródła zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zniwelowano skutki negatywnych oddziaływań na środowisko.

Kluczowe rezultaty:

•    zrekultywowano 30 038 ha zdegradowanych terenów powojskowych i popoligonowych, położonych obecnie w Lasach Państwowych
•    oczyszczono z niewybuchów i niewypałów ponad 28 691 ha terenów w 48 nadleśnictwach
•    rozebrano 523 obiekty powojskowe i uporządkowano teren w 24 nadleśnictwach
•    zrewitalizowano podłoże (grunt) w 4 nadleśnictwach
•    usunięto zanieczyszczenia gruntowe substancjami ropopochodnymi na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski
•    dostosowano skład gatunkowy drzewostanu do warunków siedliskowych na terenie Nadleśnictwa Choczewo
•    objęto ochroną i reintrodukcją rośliny i zwierzęta w 3 nadleśnictwach