Wydawca treści Wydawca treści

Informacja o ogłaszanych konkursach

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Instytucja Wdrażająca dla V Priorytetu POIiŚ - "Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych", w I kwartale 2012r. ogłosiło dodatkowe nabory wniosków o dofinansowanie.

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Instytucja Wdrażająca dla V priorytetu POIiŚ - "Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych", w I kwartale 2012 r. ogłosiło dodatkowe nabory wniosków o dofinansowanie.

Dodatkowe nabory wniosków dotyczyły dofinansowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, V priorytetu: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych:

  • Działanie 5.1.1: Ochrona gatunków i siedlisk in situ
  • Działanie 5.1.3: Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów

O dofinansowanie ze środków V priorytetu POIiŚ, w maksymalnej wysokości 85%, mogły ubiegać się następujące rodzaje podmiotów: parki narodowe, parki krajobrazowe i ich zespoły, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, organizacje pozarządowe, wojewodowie, ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne, instytucje naukowe oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w tym szkoły wyższe oraz ich jednostki organizacyjne, urzędy morskie, jednostki rządowe, jednostki samorządowe, podmioty sprawujące nadzór lub zarządzające ochroną obszarów chronionych;

UWAGA!

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zakończyło już procedury naborów wniosków w perspektywie finansowej 2007-2013.

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dot. naboru i oceny wniosków w ramach konkursów dostępne są w zakładce: