polski polski English English

Wydawca treści Wydawca treści

Lasy a zmiany klimatu: mała retencja i przeciwdziałanie erozji wodnej na nizinach

Co to jest mała retencja?


To wszystkie działania na rzecz ograniczania szybkiego odpływu wód opadowych oraz gromadzenia wody w środowisku.
Mała retencja polega na poprawie funkcjonowania i odtwarzaniu naturalnych form gromadzenia wody (np. mokradeł, terenów zalewowych).
Mała retencja to także budowanie niewielkich zbiorników i urządzeń wodnych.
Ważne jest, aby obiekty wykonane przez człowieka przyczyniły się do odtworzenia warunków retencji możliwie zbliżonych do naturalnych.

Co robią leśnicy?

  • 49% – Ochrona mokradeł
  • 46% – Budowa lub modernizacja zbiorników wodnych
  • 5% – Zabezpieczanie infrastruktury leśnej przed nadmierną erozją wodną

Jakie są efekty działań leśników?

  • Lasy i sąsiadujące z nimi tereny stają się odporniejsze na susze.
  • Małe zbiorniki i obszary mokradłowe tworzą siedliska dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Pełnią także funkcję wodopojów.
  • Woda zdobi krajobraz. Zbiorniki o nieregularnych, naturalnych kształtach, rozlewiska lub małe oczka wodne wzbogacają piękno leśnego pejzażu.
  • Zastawki spowalniają odpływ wody z osuszanych w przeszłości terenów.
  • Niektóre obiekty (np. brody piętrzące) pełnią więcej niż jedną funkcję: ułatwiają przekroczenie cieków, piętrzą wodę, spowalniając jej odpływ oraz zachowują drożność cieku jako drogi migracji dla fauny wodnej.
  • Zbiorniki wodne z niewielkim dojazdem są miejscami czerpania wody na cele przeciwpożarowe dla strażaków i leśników. 


Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych


Pojemność obiektów małej retencji: 3,3 mln m³
Liczba obiektów piętrzących wodę lub spowalniających jej odpływ: 1 181 szt.
Koszt projektu: 272,4 mln zł

Liczba nadleśnictw w projekcie: 113
Okres realizacji: 2016-2023