Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) jest zakładem Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, powołanym przez Dyrektora Generalnego LP, w celu inicjowania, koordynacji i zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków unijnych i funduszu leśnego w jednostkach PGL LP.

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) jest zakładem Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, powołanym przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w celu inicjowania, koordynacji i zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków unijnych i funduszu leśnego w jednostkach PGL LP.

Od 2007 roku wspieramy wielkoskalową i kompleksową realizację zadań PGL LP związanych z ochroną przyrody i adaptacją do zmian klimatu na terenach leśnych będących w zarządzie LP. Dodatkowo jako Instytucja Wdrażająca środki z Funduszy Europejskich w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wspieramy działania ochrony przyrody realizowane przez parki narodowe, gminy, ekologiczne organizacje pozarządowe, administracje państwową i jednostki naukowe.

Kluczowe obszary działalności CKPŚ:

Co robimy? - tekst łatwy do czytania.

       I. Koordynowanie projektów rozwojowych Lasów Państwowych związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu oraz transformacją energetyczną

W ramach tego zadania CKPŚ wspiera Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w realizacji projektów:

  1. Las Energii
  2. Lasy Węglowe
  3. Podnoszenie efektywności energetycznej budynków w PGL LP
     

       II. Koordynowanie projektów w zakresie leśnictwa oraz ochrony przyrody, współfinansowanych ze środków UE, w perspektywie finansowej 2014-2020

CKPŚ odpowiada za koordynację trzech projektów, które były realizowane w ramach programu zintegrowanego Adaptacja lasów i leśnictwa do zmian klimatu do roku 2020. Na program składały się następujące przedsięwzięcia:

  1. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych
  2. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich
  3. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów

Czwartym koordynowanym przez CKPŚ przedsięwzięciem był:

4.    Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe

Projekty zostały zakończone w 2023 r., jednak z uwagi na okres trwałości, czyli utrzymywania ich efektów po zamknięciu projektów, obowiązki ich koordynatora nadal spełnia CKPŚ.

Aktualnie CKPŚ przygotowuje kolejne edycje ww. projektów oraz nową inicjatywę: Lasy dla mokradeł – ochrona siedlisk hydrogenicznych na obszarach cennych przyrodniczo.
 

     III. Realizacja projektu „Punkt dla Przyrody” (Centrum Wsparcia Beneficjenta)

Punkt dla Przyrody (PdP) to punkt informacyjno-doradczy, w którym potencjalni i faktyczni beneficjenci Funduszy Europejskich mogą uzyskać wsparcie doradcze oraz szkoleniowe w zakresie przygotowania i rozliczania projektów unijnych na ochronę środowiska i bioróżnorodności. PdP działa w obszarze następujących programów UE na lata 2021-2027:


•    Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS),
•    Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FE PW),
•    16 funduszy regionalnych.

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami PdP za pośrednictwem strony: punktdlaprzyrody.lasy.gov.pl


     IV. Pełnienie funkcji Instytucji Wdrażającej (IW) działanie 2.4, II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, w zakresie typów projektów:

Pełnienie funkcji Instytucji Wdrażającej (IW) działanie 2.4, II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, w zakresie typów projektów:

•    1.a Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych;
•    2.a Rozwój zielonej infrastruktury, w tym zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu.

Przez 8 lat beneficjenci IW zrealizowali 75 projektów, ukierunkowanych na ochronę polskiej przyrody, w tym gatunków i siedlisk oraz korytarzy ekologicznych. Wartość koordynowanych przez nas projektów przekroczyła 300 mln zł. Dotyczyły one głównie czynnej ochrony gatunków i siedlisk w parkach narodowych, rezerwatach i na obszarach Natura 2000. Beneficjentami IW były m.in.: parki narodowe, organizacje pozarządowe, jednostki Lasów Państwowych, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe czy jednostki naukowe i badawcze.

Do momentu zamknięcia Programu Infrastruktura i Środowisko CKPŚ nadal pełni obowiązki IW, przede wszystkim w zakresie kontroli projektów w okresie ich trwałości oraz sprawozdawczości.
 

   V. Przygotowanie i koordynacja nowych projektów Lasów Państwowych

CKPŚ realizuje również inne zadania na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w zakresie inicjowania oraz kompleksowego przygotowania nowych przedsięwzięć projektowych o charakterze przyrodniczym, klimatycznym i energetycznym.

Pozyskujemy partnerów do projektów oraz współpracujemy z nimi na dalszych etapach. Obsługujemy cały cykl życia projektów począwszy od zainicjowania, poprzez opracowanie założeń, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, realizację i rozliczenie, aż do zamknięcia.

Pracując w ramach interdyscyplinarnych zespołów, służymy pomocą ekspercką nie tylko w obszarze merytorycznym, lecz także w zakresie finansów, zamówień publicznych czy OOŚ.


Informacja o przedmiocie działalności CKPŚ w Polskim Języku Migowym: