Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) jest zakładem Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, powołanym przez Dyrektora Generalnego LP, w celu inicjowania, koordynacji i zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków unijnych i funduszu leśnego w jednostkach PGL LP.

Kluczowe obszary działalności CKPŚ:

Co robimy? - tekst łatwy do czytania.

       I. Koordynowanie projektów w zakresie leśnictwa, współfinansowanych ze środków UE, w perspektywie finansowej 2014-2020

CKPŚ odpowiada za koordynację trzech projektów, które są realizowane w ramach programu zintegrowanego Adaptacja lasów i leśnictwa do zmian klimatu do roku 2020. Wpisują się one w strategię wykorzystania przez jednostki Lasów Państwowych funduszy europejskich dostępnych w latach 2014-2020.

  1. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach II osi priorytetowej POIiŚ.
  2. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich w ramach II osi priorytetowej POIiŚ.
  3. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów w ramach II osi priorytetowej POIiŚ.

       II. Koordynowanie projektu w zakresie ochrony przyrody, współfinansowanego ze środków UE, w perspektywie finansowej 2014-2020

CKPŚ odpowiada za koordynację Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Celem projektu jest poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000. Jednocześnie podejmowane działania wpisują się w realizację Priorytetowych ram działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach 2014-2020 (PAF).

     III. Pełnienie funkcji Instytucji Wdrażającej działanie 2.4, II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, w zakresie typów projektów:

  • 1.a Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych;
  • 2.a Rozwój zielonej infrastruktury, w tym zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu.

Na dofinansowanie projektów beneficjentów przewidziano ok. 269 mln zł. Wnioski w ogłaszanych naborach składać mogą m.in.: parki narodowe, organizacje pozarządowe, jednostki Lasów Państwowych, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe czy jednostki naukowe i badawcze.

CKPŚ wspiera przedsięwzięcia służące:

  • ochronie in-situ lub restytucji gatunków zagrożonych wyginięciem;
  • odtwarzaniu siedlisk i kształtowaniu warunków dla ich trwałego zachowania;
  • zmniejszaniu antropopresji na gatunki i siedliska, m.in. poprzez rozwój zielonej infrastruktury;
  • ochronie ex-situ lub wprowadzeniu gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych;
  • utrzymaniu funkcjonalności korytarzy ekologicznych w szczególności o znaczeniu międzynarodowym.


Informacja o przedmiocie działalności CKPŚ w Polskim Języku Migowym:

 

Prezentacja na temat działań realizowanych przez CKPŚ (stan na styczeń 2021 r.)