Finansowanie wybranych działań w parkach narodowych ze środków funduszu leśnego

Lasy Państwowe od kilku lat wspierają finansowo parki narodowe. W latach 2016-2018 obsługą mechanizmu wsparcia zajmowało się Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. W tym okresie kwota środków przekazanych przez LP do parków sięgnęła ponad 140 mln zł. Wsparcie pochodzi ze specjalnej puli, tzw. funduszu leśnego, utworzonego i zasilanego przez Lasy Państwowe na cele wyznaczone w ustawie o lasach.

W 2018 r. Lasy Państwowe podpisały 45 umów z 22 parkami narodowymi. Łączna wartość umów wyniosła ponad 68 mln zł, przy zaplanowanej alokacji na poziomie 70 mln zł. Ostatecznie z funduszu leśnego parki wykorzystały 48 mln zł. Różnica pomiędzy podpisanymi umowami, a wypłaconymi środkami wynikała między innymi z trudności w wyłonieniu wykonawców, warunków pogodowych utrudniających realizację zadań czy też czasu potrzebnego na ich sfinalizowanie.

Za blisko pięćdziesiąt milionów złotych parki narodowe zrealizowały 520 różnego typu działań. Wśród nich znalazły się m.in.: działania przeciwpożarowe (budowa dróg dojazdowych czy zbiorników wodnych), budowa i utrzymanie szlaków oraz obiektów turystycznych, ochrona czynna prowadzona metodami gospodarki leśnej (np. dostosowanie drzewostanów do typów siedlisk), a także badania naukowe. Ważnym działaniem, na które dyrektor generalny LP przeznaczył środki w ramach dodatkowego naboru wniosków, była likwidacja skutków powodzi, która dotknęła niektóre parki latem ubiegłego roku. Dodatkowe blisko 3 mln zł na ten cel otrzymały Babiogórski, Gorczański, Tatrzański i Woliński Park Narodowy.

Niezmienna pozostaje duża różnorodność działań, nawet wewnątrz jednego parku. PN Bory Tucholskie z pozyskanych środków sfinansował np. badania telemetryczne i genetyczne bielika, ochronę pomników przyrody czy konserwację ścieżek botanicznych i przyrodniczych. Wśród ciekawszych zadań, wykonanych w PNBT, znalazło się też gromadzenie i analizowanie danych z wykorzystaniem LiDAR (urządzenia działającego podobnie jak radar, ale wykorzystującego światło widzialne lasera). Za jego pomocą rejestruje się strukturę borów chrobotkowych: ich stan przed zabiegami ochronnymi, w trakcie oraz po ich zakończeniu, co pozwala mierzyć skuteczność tej ochrony.

Dzięki środkom przekazanym przez LP w parkach powstało lub zostało zmodernizowanych wiele miejsc biwakowych oraz dziesiątki szlaków turystycznych. Przykładem może być znane kajakarzom miejsce wypoczynku Bogdanka (leżąca w Drawieński Parku Narodowym u zbiegu rzek Drawa i Korytnica), które zyskało nowe miejsca biwakowe i postoju pojazdów. Odnowione szlaki turystyczne są teraz nie tylko bezpieczniejsze dla turystów, lecz także jednocześnie lepiej chronią przyrodę przed nadmierną antropopresją.

Działaniami ochronnymi finansowanymi z funduszu leśnego zostało objętych również wiele gatunków zwierząt. Przykładowo w Roztoczańskim Parku Narodowym kolejny już rok prowadzono badania dotyczące wilków szarych oraz rysi euroazjatyckich. W Bieszczadzkim Parku Narodowym kontynuowano hodowlę zachowawczą konia huculskiego, rasy od lat związanej z Bieszczadami. Tradycyjnie spore środki trafiły też do Białowieskiego Parku Narodowego na utrzymanie zagrody oraz stada żubrów żyjącego na wolności.

Najwięcej działań wykonały parki: Biebrzański, Bieszczadzki, Kampinoski oraz Wigierski; w sumie 181 przedsięwzięć, co stanowiło 35% wszystkich dofinansowanych prac.