Ogłoszenie o naborze: FEPZ.02.23-IZ.00-002/23 na działanie 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej

 Instytucja ogłaszająca nabór

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Nr naboru

FEPZ.02.23-IZ.00-002/23

Działanie

Działanie 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej

Środki przeznaczone na konkurs/nabór

2.23 Ochrona przyrody i jej zasobów

3. wsparcie ośrodków edukacji ekologicznej oraz działania edukacyjne

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

100%

www

https://funduszeue.wzp.pl/lista_nabory/2-23-ochrona-przyrody-i-jej-zasobow-2/

Forma składania wniosku o dofinansowanie

System CST2021 w aplikacji WOD2021

Termin składania

31.10.2023 -  31.12.2026

 

Beneficjenci mogący ubiegać się o dofinansowanie

- Administracja publiczna

- Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Partnerstwo/Podmiot upoważniony

Tak

Przedmiot/zakres dofinansowania

W naborze zaplanowano wsparcie następującego typu projektu: Wsparcie ośrodków edukacji ekologicznej oraz działania edukacyjne.

Nabór ukierunkowany jest na zwiększenie świadomości mieszkanek i mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w zakresie ochrony przyrody, dziedzictwa przyrodniczego, kształtowania postaw ekologicznych oraz ochrony i zrównoważonego korzystania z walorów przyrodniczych regionu bez szkody dla środowiska.

Działania edukacyjne powinny dotyczyć tematyki związanej z ochroną przyrody, wiedzą o środowisku, promocją postaw ekologicznych, informacjach o wpływie zmian klimatycznych na różnorodność biologiczną, a także na problemach środowiskowych w regionie (np. szkolenia, kampanie, warsztaty, eko akcje – akcje ekologiczne polegające na np. sadzeniu drzew, otwarte spotkania lub inne formy edukacji). Działania te powinny mieć charakter cykliczny, skutecznie utrwalający wiedzę, postawy i zachowania oraz powinny przybierać innowacyjne formy o wysokiej skuteczności edukacyjnej.

Dofinansowane w naborze mogą być również ośrodki edukacji przyrodniczej w postaci doposażenia, unowocześnienia
i uatrakcyjnienia oferty programowej, służących zwiększeniu efektywności prowadzonych działań.

 

Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

nd

Rozliczanie – uproszczonymi metodami

Tak

 

 


Ogłoszenie o naborze: FEPZ.02.23-IZ.00-001/23, nabór niekonkurencyjny na działanie 2.23 Ochrona przyrody i jej zasobów

Instytucja ogłaszająca nabór

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

Nr naboru

FEPZ.02.23-IZ.00-001/23, nabór niekonkurencyjny

Działanie

2.23 Ochrona przyrody i jej zasobów

Środki przeznaczone na konkurs/nabór

8 626 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

85%

www

https://funduszeue.wzp.pl/lista_nabory/2-23-ochrona-przyrody-i-jej-zasobow/

Forma składania wniosku o dofinansowanie

System CST2021 w aplikacji WOD2021

 

Termin składania

od 26.09.2023 r.

do 31.12.2026 r.

Beneficjenci mogący ubiegać się o dofinansowanie

Administracja publiczna

Jednostki Samorządu Terytorialnego – Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Partnerstwo/Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków

Tak

Przedmiot/zakres dofinansowania

Typu projektu: Dokumentacja planistyczna dla obszarów chronionych oraz inwentaryzacja zasobów przyrodniczych i krajobrazowych.

1. W naborze zaplanowano wsparcie następującego typu projektu: Dokumentacja planistyczna dla obszarów chronionych oraz inwentaryzacja zasobów przyrodniczych i krajobrazowych.

2. Głównym celem działania jest opracowanie dokumentów planistycznych dla obszarów objętych formą ochrony przyrody. Dokumenty mają za zadanie m.in. utrzymanie różnorodności biologicznej, zapewnienie bezpieczeństwa poszczególnym gatunkom flory i fauny, przywrócenie właściwego stanu przyrody, odtworzenie zniekształconych, zagrożonych siedlisk przyrodniczych.

3. Dofinansowane w naborze mogą być projekty polegające na opracowaniu inwentaryzacji przyrodniczych i krajobrazowych oraz opracowaniu, w tym aktualizacji planów ochrony - zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - dla obszarów:

− parków krajobrazowych, w tym obszarów Natura 2000 pokrywających się z obszarem danego parku krajobrazowego – tylko plany ochrony bez uwzględnienia zakresu planów zadań ochronnych dla Natura 2000,

− rezerwatów przyrody – jeśli nie pokrywają się z obszarami Natura 2000,

− obszarów Natura 2000 – dotyczy tylko aktualizacji planów ochrony (PO) parków krajobrazowych, które dotychczas uwzględniały zakres planów zadań ochronnych (PZO) dla fragmentów obszarów Natura 2000.

4. Dofinansowania nie może uzyskać projekt, który został fizycznie ukończony lub w pełni wdrożony (w przypadku dostaw i usług) przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

Nd  

Rozliczanie – uproszczonymi metodami

Nd

 

 


Ogłoszenie o naborze: FEPZ.02.23-IZ.00-001/242.23 - Ochrona przyrody i jej zasobów

Instytucja ogłaszająca nabór

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

Nr naboru

FEPZ.02.23-IZ.00-001/24

Działanie

2.23 Ochrona przyrody i jej zasobów

Środki przeznaczone na konkurs/nabór

10 000 000 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

85%

www

https://funduszeue.wzp.pl/lista_nabory/2-23-ochrona-przyrody-i-jej-zasobow-3/

Forma składania wniosku o dofinansowanie

System CST2021 w aplikacji WOD2021

 

Termin składania

od 29.02.2024 r.

do 15.04.2024 r.

Beneficjenci mogący ubiegać się o dofinansowanie

− Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,

− Partnerstwa Jednostek Samorządu Terytorialnego,

− Zarządcy dróg publicznych,

− Organizacje pozarządowe,

− Jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska,

Partnerstwo/Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków

Tak

Przedmiot/zakres dofinansowania

1. W naborze zaplanowano wsparcie następującego typu projektu:

Typ. 1 Ochrona siedlisk i gatunków (ochrona in-situ, ex-situ), zwalczanie gatunków obcych, ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, w tym ochrona siedlisk i gatunków na obszarach Natura 2000.

2. Celem wsparcia jest ochrona przyrody, zachowanie różnorodności biologicznej i odtworzenie ekosystemów.

3. Wsparcie dla działań ochronnych na obszarach objętych formami ochrony przyrody wynikające z zapisów ich dokumentów planistycznych i strategicznych będzie realizowane przede wszystkim na obszarach:

1) parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody w części niepokrywającej się z obszarami Natura 2000,

2) Natura 2000 w przypadku, gdy obszar Natura 2000 pokrywa się z parkiem krajobrazowym lub rezerwatem przyrody, pod warunkiem gdy:

- brak jest planowanej/realizowanej interwencji z FEnIKS, i

- są to projekty ograniczone terytorialnie do jednego województwa i

- tylko za zgodą organu nadzorującego dany obszar chroniony.

3) wsparcie w tym zakresie nie może dotyczyć parków narodowych ani obszarów Natura 2000 poza wyjątkami wskazanymi w ppkt.2.

4. Działania ochronne, ochrona zasobów przyrodniczych, gatunków, siedlisk, zachowanie różnorodności biologicznej realizowane mogą być także na obszarach innych form ochrony przyrody (np. obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe).

5. W ramach wsparcia możliwa jest realizacja działań związanych z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego np. cennych pod względem przyrodniczym i siedliskowym zadrzewień przydrożnych (zachowanie starodrzewu).

6. W przypadku projektów, które nie dotyczą wdrażania zapisów dokumentów strategicznych i planistycznych wsparciem może zostać objęty także obszar Natura 2000.

7. Wsparciem mogą zostać objęte działania zidentyfikowane w Priorytetowych Ramach Działania (PAF) na lata 2021-2027, w szczególności nakierowane na zachowanie, ochronę i przywracanie gatunków i siedlisk oraz działania na rzecz partnerskiej współpracy czy wymiany doświadczeń.

8. Dofinansowania nie może uzyskać projekt, który został fizycznie ukończony lub w pełni wdrożony (w przypadku dostaw i usług) przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

9. W ramach działania wspierane będą wyłącznie projekty zgodne z zasadą DNSH.

10. Wspierane inwestycje będą uwzględniały potrzeby dotyczące dostosowania do zmian klimatu.

Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

Nd  

Rozliczanie – uproszczonymi metodami

Nd

 

 


Ogłoszenie o naborze: FENX.01.05-IW.01-003/24 - Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

Instytucja ogłaszająca nabór

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nr naboru

FENX.01.05-IW.01-003/24 (nabór w trybie niekonkurencyjnym)

Działanie

Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury Typ FENX.01.05.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

Środki przeznaczone na konkurs/nabór

200 000 000,00 PLN

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

85%

www

https://www.gov.pl/web/nfosigw/fenx0105-iw01-00324

Forma składania wniosku o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie należy składać: jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu aplikacji WOD2021 dostępnej pod adresem: wod.cst2021.gov.pl

Termin składania

od 29.02.2024 r. (od godz. 10:00) do 29.05.2024 r. (do godz. 15:30)

Beneficjenci mogący ubiegać się o dofinansowanie

1 - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,

2 - regionalne dyrekcje ochrony środowiska,

3 - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,

4 - urzędy morskie,

5 - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,

6 - partnerstwa.

Partnerstwo/Podmiot upoważniony

Tak  

Przedmiot/zakres dofinansowania

1. W ramach projektów mogą zostać sfinansowane działania z zakresu:

- ochrony in-situ lub restytucji gatunków zagrożonych wyginięciem;

- odtwarzania siedlisk i kształtowania warunków dla ich trwałego zachowania (m.in. poprzez poprawę warunków hydrologicznych, świetlnych, eliminację gatunków inwazyjnych, utrzymywanie/odtwarzanie właściwej struktury gatunkowej siedlisk, powstrzymanie naturalnej sukcesji siedlisk nieleśnych);

- zmniejszenia presji na gatunki i siedliska m.in. poprzez ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków, właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego (przebudowa szlaków turystycznych przechodzących przez siedliska cennych gatunków mająca na celu przekierowanie turystów na tereny mniej cenne przyrodniczo), w tym drogi dojazdowe, parkingi pod warunkiem, że potrzeba ich budowy wynika z zapisów planu ochrony dla danego obszaru lub konieczności ograniczenia presji ze strony ruchu turystycznego na ten obszar i uzyskano potwierdzenie organu sprawującego nadzór nad obszarem. Ww. wydatki będą stanowić element projektu do wysokości limitu określonego w ust 2 powyżej;

- ochrony ex-situ lub wprowadzenia rodzimych gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych, służących zabezpieczeniu populacji zagrożonych wyginięciem, ich rozmnażaniu i wprowadzaniu do środowiska naturalnego. Projekty z zakresu ochrony ex-situ muszą podejmować działania ochrony czynnej in-situ i prowadzić do wzmacniania naturalnej populacji zagrożonych gatunków;

- działania monitoringowe i służące uzupełnieniu stanu wiedzy w zakresie występowania gatunków chronionych wynikające z zatwierdzonych dokumentów planistycznych dla obszaru Natura 2000;

- edukacji podnoszącej świadomość ekologiczną społeczeństwa dotyczące zakresu realizacji projektu na przykład: zajęcia edukacyjne, tablice informacyjne, aplikacje, spoty (działania edukacyjne stanowią obowiązkowy element uzupełniający dla każdego projektu);

- koszty pośrednie.

 

2. W ramach projektów nie będą finansowane m.in.:

- działania nie mające charakteru „dobrych praktyk”;

- inna niż wskazana w ust. 2 pkt 3 infrastruktura turystyczna i edukacyjna;

- nieruchomości;

- środki transportu osobowego;

- drogi dojazdowe, parkingi itp. za wyjątkiem tych, o których mowa w ust. 3 pkt 3 powyżej;

- działania i infrastruktura służąca ochronie ex-situ gatunków innych niż rodzime, lub nie służąca zabezpieczeniu populacji zagrożonych wyginięciem, ich rozmnażaniu i wprowadzaniu do środowiska naturalnego;

- działania ochrony czynnej objęte dopłatami w ramach programów rolno-środowiskowych;

- publikacje, broszury, ulotki, gadżety.

 

Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru nie została określona.

 

Rozliczanie – uproszczonymi metodami

Koszty pośrednie w projektach, realizowanych ze środków FEnIKS, są rozliczane uproszczoną metodą rozliczania wydatków – stawką ryczałtową. Wysokość stawki ryczałtowej została określana w regulamin wyboru projektów nr FENX.01.05-IW.01-003/24 w § 5 ust. 5 i wynosi 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich w projekcie.

 


Ogłoszenie o naborze: Działanie 2.7 Ochrona przyrody i klimatu

 

Instytucja ogłaszająca nabór

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 – 2027

Nr naboru

FEDS.02.07-IZ.00-078/24

działanie

2.7 Ochrona przyrody i klimatu

Środki przeznaczone na konkurs/nabór

68 571 429 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

- do 80,00% wydatków kwalifikowalnych – nie dotyczy państwowej jednostki budżetowej (w tym do 70,00% wydatków kwalifikowalnych z EFRR i do 10,00% wydatków kwalifikowalnych z Budżetu Państwa w ramach środków z Kontraktu Programowego

- do 70,00% wydatków kwalifikowalnych – w przypadku państwowej jednostki budżetowej

www

https://funduszeuedolnoslaskie.pl/nabory/5742-nabor-konkurencyjny-nr-feds0207-iz00-07824-typ-27d-zrownowazone-szlaki-rowerowe#toc-dokumenty

Forma składania wniosku o dofinansowanie

System CST2021 w aplikacji WOD2021

 

Termin składania

od 20.03.2024 r.

do 15.04.2024 r.

Beneficjenci mogący ubiegać się o dofinansowanie

 • jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska, 
 • Lasy Państwowe,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego, w tym związki i stowarzyszenia JST,
 • uczelnie, jednostki naukowe, szkoły i inne placówki systemu oświaty, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • lokalne grupy działania, 
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • duże przedsiębiorstwa, MŚP

Partnerstwo/Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków

Tak

Przedmiot/zakres dofinansowania

Typ 2.7.D Zrównoważone szlaki rowerowe dotyczące kanalizowania ruchu turystycznego na obszarach chronionych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Zakres wsparcia obejmuje tworzenie, odnowienie szlaków rowerowych, w tym:

 • kompleksowe oznakowanie szlaków rowerowych znakami drogowymi (zgodnie z definicjami poniżej);
 • nasadzenia liniowe, punktowe drzew na terenach o wysokiej ekspozycji słonecznej cieniujące szlaki rowerowe.

Wsparciem będzie mogła być objęta także infrastruktura towarzysząca (m.in. toalety, w tym przenośne), parkingi rowerowe i stojaki rowerowe, punkty napraw rowerów, ciągi komunikacyjne, wiaty z miejscem do odpoczynku i grillowania), a także elementy małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci) – do 15 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Ponadto możliwe będzie finansowanie (do 20% kosztów kwalifikowalnych projektu) działań edukacyjnych jako elementu uzupełniającego tj. kampanii informacyjno-edukacyjnych zwiększających świadomość ekologiczną społeczeństwa, związanych bezpośrednio z realizowanym projektem, z zachowaniem standardów dostępności, z wykorzystaniem różnorodnych form i kanałów komunikacji, w celu dotarcia do możliwie największej liczby mieszkańców.

 

W ramach naboru nie będą finansowane wydatki na parkingi samochodowe i drogi dojazdowe.

 

Ponadto w ramach typu projektu 2.7.D  wyłącza się z możliwości dofinansowania wydatków dotyczących parków narodowych oraz projekty wykraczające poza obszar województwa dolnośląskiego. Natomiast w przypadku realizacji projektu na obszarach Natura 2000 pokrywających się z parkiem krajobrazowym lub rezerwatem przyrody konieczne będzie wskazanie we wniosku o dofinansowanie braku interwencji z programu krajowego FEnIKS

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

1 000 000 PLN

Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania nie może być większa niż alokacja przeznaczona na nabór pomniejszona o kwotę przeznaczoną na procedurę odwoławczą.

Rozliczanie – uproszczonymi metodami

 •  

 


Ogłoszenie o naborze: FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury

Instytucja ogłaszająca nabór

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nr naboru

FENX.01.05-IW.01-001/24

Działanie

FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury

Typ FENX.01.05.8 Edukacja w zakresie ochrony przyrody

Środki przeznaczone na konkurs/nabór

40 000 000,00 PLN

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

85%

www

https://www.gov.pl/web/nfosigw/fenx0105-iw01-00124

Forma składania wniosku o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie należy składać: jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu aplikacji WOD2021 dostępnej pod adresem: wod.cst2021.gov.pl

Termin składania

od 16.02.2024 r. (od godz. 10:00) do 26.04.2024 r. (do godz. 15:30)

Beneficjenci mogący ubiegać się o dofinansowanie

1 - Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska

2 - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

3 - parki narodowe

4 - instytuty badawcze

5 - jednostki Sieci Badawczej Łukasiewicz

6 - Polska Akademia Nauk

7 - instytuty naukowe PAN

8 - Polska Akademia Umiejętności

9 - uczelnie wyższe

10 - pozarządowe organizacje ekologiczne

11 – Ministerstwo Klimatu i Środowiska i jednostki podległe

Partnerstwo/Podmiot upoważniony

Nie

 

Przedmiot/zakres dofinansowania

Dofinansowanie może zostać przyznane samodzielnym projektom, w których większość zadań projektowych ma zasięg ponadregionalny (minimum 3 regiony NUTS2). Projekty mają być ukierunkowane na poprawę wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat celów i zasad ochrony przyrody oraz wpływu zanieczyszczeń na stan środowiska i zdrowie ludzi. Osiągnięciu tego celu będzie służyło wykorzystanie różnorodnych form i środków przekazu oraz nowoczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych i materiałów edukacyjnych. Działania zaplanowane w ramach przedmiotowych projektów edukacyjnych dotyczących ochrony przyrody i różnorodności biologicznej nie mogą prowadzić do osiągnięcia zysku.

Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru wynosi:
500 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru wynosi

4 000 000,00 PLN

Rozliczanie – uproszczonymi metodami

Koszty pośrednie w projektach, realizowanych ze środków FEnIKS, są rozliczane uproszczoną metodą rozliczania wydatków – stawką ryczałtową. Wysokość stawki ryczałtowej  została określana w regulamin wyboru projektów nr FENX.01.05-IW.01-001/24 w § 5 ust. 5 i wynosi maksymalnie 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich w projekcie.