ogłoszenie o naborze dot. „odbetonowania” terenów miejskich

FENX.01.05. Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury

 

Instytucja ogłaszająca nabór

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa)

Nr naboru

FENX.01.05-IW.01-001/23

działanie

FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury

Środki przeznaczone na konkurs/nabór

40 000 000,00 PLN

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

85%

www

https://www.gov.pl/web/nfosigw/fenx0105-iw01-00123

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/15-ochrona-przyrody-i-rozwoj-zielonej-infrastruktury/

 

Forma składania wniosku o dofinansowanie

System CST2021 w aplikacji WOD2021

 

Termin składania

od 21.08.2023

do 31.10.2023

Beneficjenci mogący ubiegać się o dofinansowanie

 1.   Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
 2.  Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Partnerstwo

Tak

Przedmiot/zakres dofinansowania

Dofinansowanie może zostać przyznane projektom, realizowanym na terenach miejskich, obejmującym rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych – „odbetonowanie”
i przywrócenie na tych powierzchniach wegetacji na gruncie rodzimym, w wyniku czego powstaną tereny zagospodarowane zielenią, w tym z udziałem niebieskiej infrastruktury, sprzyjające zachowaniu i ochronie różnorodności biologicznej:

 1. przez „odbetonowanie” rozumie się usuwanie betonowych, asfaltowych i innych powierzchniowych uszczelnień gruntu, a także wymiana gruntów, które stały się nieprzepuszczalne w wyniku chemicznego zasklepienia oraz wymiana lub spulchnienie gruntów zagęszczonych,
 2. przez „teren miejski” rozumie się obszary miejskie (miasta) obejmujące tereny położone w granicach administracyjnych miast, czyli obszary gmin miejskich oraz miast w gminach miejsko-wiejskich.

 

Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi 500 000,00 PLN.

Aktualnie obowiązująca wersja Szczegółowego opisu priorytetów programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla działania FENX.01.05.

Rozliczanie – uproszczonymi metodami

Koszty pośrednie rozliczane są wg stawki ryczałtowej w wysokości  7%  kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich w projekcie.

 

 


Nabór wniosków o dofinansowanie nr FESL.02.14-IZ.01-006/23 w ramach Osi Priorytetowej II Fundusze Europejskie na zielony rozwój, Działanie 2.14 Ochrona przyrody i bioróżnorodność – tryb niekonkurencyjny

W ramach naboru dofinansowanie może otrzymać projekt pn. „EKOPARK zielona perła Śląska – podróż do bioróżnorodności”, planowany do realizacji przez Województwo Śląskie

 

Instytucja ogłaszająca nabór

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Organizującej Nabór

Nr naboru

FESL.02.14-IZ.01-006/23

działanie

2.14 Ochrona przyrody i bioróżnorodność – tryb niekonkurencyjny.

Nabór konkurencyjny/niekonkurencyjny

tryb niekonkurencyjny

Środki przeznaczone na konkurs/nabór

118 389 552,69 zł /25 289 888,00 €

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

85,00%

www

https://funduszeue.slaskie.pl/lsi/nabor/5

Forma składania wniosku o dofinansowanie

System CST2021 w aplikacji WOD2021

 

Termin składania

od : 2023-04-20 do 2023-09-29

Beneficjenci mogący ubiegać się o dofinansowanie

W ramach naboru dofinansowanie może otrzymać projekt pn. „EKOPARK zielona perła Śląska – podróż do bioróżnorodności”, planowany do realizacji przez Województwo Śląskie

Partnerstwo/Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków

Tak

Przedmiot/zakres dofinansowania

Nabór przewidziany jest dla projektu pn. „EKOPARK zielona perła Śląska – podróż do bioróżnorodności”, realizowanego przez Województwo Śląskie w procedurze niekonkurencyjnej. Projekt jest wymieniony jako przedsięwzięcie priorytetowe planowane do uwzględnienia w Kontrakcie Programowym dla Województwa Śląskiego w ramach programu FE SL 2021-2027.

 

 

Projekt będzie dotyczyć ochrony przyrody i wspierania rozwoju bioróżnorodności wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnej zwiększającej poziom świadomości ekologicznej poprzez realizację działań, takich jak, np.: 

 • introdukcja/reintrodukcja 
 • przesadzanie/przesiedlanie 
 • wspomaganie rozmnażania na stanowiskach dotychczasowych 
 • wyznaczanie i ochrona korytarzy migracyjnych w ramach ochrony  
 • tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich, np. banki genowe, ekoparki, ogrody społeczne. 
 • Ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym na obszarach Natura 2000 jednocześnie pokrywających się z terenem parków krajobrazowych lub rezerwatów przyrody, przy jednoczesnym braku planowanej/realizowanej interwencji z FEnIKS oraz po uzyskaniu zgody organu nadzorującego obszar). Brak możliwości wsparcia dla działań realizowanych na obszarze parków narodowych. 

Wsparcie projektów infrastrukturalnych niezwiązanych z bezpośrednią ochroną gatunków i siedlisk, takich jak centra bioróżnorodności i ich wyposażenie, banki genów oraz infrastruktura związana z ukierunkowaniem turystyki, wyniesie maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych projektu

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

-

Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

-

Rozliczanie – uproszczonymi metodami

Ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym na obszarach Natura 2000 jednocześnie pokrywających się z terenem parków krajobrazowych lub rezerwatów przyrody, przy jednoczesnym braku planowanej/realizowanej interwencji z FEnIKS oraz po uzyskaniu zgody organu nadzorującego obszar). Brak możliwości wsparcia dla działań realizowanych na obszarze parków narodowych.

Wsparcie projektów infrastrukturalnych niezwiązanych z bezpośrednią ochroną gatunków i siedlisk, takich jak centra bioróżnorodności i ich wyposażenie, banki genów oraz infrastruktura związana z ukierunkowaniem turystyki, wyniesie maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych projektu