Głos beneficjenta - narzędzie do zgłaszania usprawnień w systemie Funduszy Europejskich

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Rzecznikiem Funduszy Europejskich stworzyło portal Głos beneficjenta.  

Jest to platforma, która ma służyć organizacjom, przedsiębiorcom, samorządom oraz wszystkim innym, którzy korzystają ze środków unijnych. Za jej pomocą można zgłaszać propozycje usprawnień systemu wdrażania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy UE.

Jej celem ma być poszukiwanie bardziej efektywnych rozwiązań i ułatwień w dostosowaniu do wytycznych, obowiązujących w Funduszach Europejskich.

Adres portalu: https://www.glosbeneficjenta.gov.pl

Więcej informacji o inicjatywie znajduje się pod poniższym linkiem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/glos-beneficjenta-zaproponuj-usprawnienie-we-wdrazaniu-funduszy-europejskich/

 


Informowanie o wsparciu UE w mediach społecznościowych

Uprzejmie informujemy, że beneficjenci funduszy europejskich mają obowiązek informowania opinii publicznej (w tym odbiorców rezultatów projektu) oraz osób i podmiotów uczestniczących w projekcie o uzyskanym dofinansowaniu UE. Obowiązek ten dotyczy również komunikacji prowadzonej przez beneficjentów w mediach społecznościowych, takich jak np. Facebook, Twitter czy Instagram. 

Sposób, w jaki podawana jest ta informacja, powinien być dostosowany do rodzaju medium. Dobrymi praktykami w tym zakresie są np.:

 • Używanie obowiązkowego (kolorowego) ciągu znaków (np. wklejanie go do grafik, wstawianie w galeriach).
 • W przypadku gdy kanał komunikacji pozwala na stosowanie większej liczby znaków (np. FB), dodawanie informacji słownej o dofinansowaniu ze środków UE. 
 • Używanie hasztagów: #FunduszeUE, #FuduszeEuropejskie, #UEdlaNAS, #UEpomaga etc., także na FB.  
 • Stosowanie ikony flagi UE w tekście postów, twittów etc.

Kluczowe jest odwołanie do budżetu UE/ Unii Europejskiej, natomiast nie zaleca się używania skrótów, które mogą być niezrozumiałe dla odbiorców, np. POIiŚ.

Zachęcamy także do oznaczania instytucji w systemie POIiŚ poprzez odwołania do profili: @UE Regio Poland, @Fundusze Europejskie, @Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych itd.

W każdym przypadku należy dbać o czytelność i widoczność informacji o wsparciu UE dla projektu, biorąc jednocześnie pod uwagę, aby przekaz formułowany był w prostym języku, zrozumiałym dla różnych odbiorców (rezygnujemy z języka urzędowego czy cytatów z dokumentów).

Jednocześnie informujemy, że nie ma obowiązku podawania numeru umowy o dofinansowanie projektu. Dotyczy to zarówno komunikatów, jak i innych drukowanych lub elektronicznych materiałów informacyjnych i promocyjnych.


Aktualne oświadczenie dotyczące szacowania wartości zamówienia

IW informuje, iż Beneficjenci zobligowani do stosowania ustawy Pzp wraz z dokumentacją do kontroli zobowiązani są do przekazania oświadczenia dotyczącego dokonania szacowania wartości zamówienia zgodnie z ustawą Pzp na załączonym wzorze.

Przypomnienie o stosowaniu wytycznych równości szans i dostępności

Uprzejmie przypominamy o obowiązku stosowania „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”, wynikającego z podpisanej przez Państwa umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków POIiŚ.

Minimalne standardy dostępności (dla osób z niepełnosprawnościami – w szerokim znaczeniu tego określenia) dla projektów określone zostały w Załączniku nr 2 do Wytycznych.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na:

 1. Standard informacyjno-promocyjny i cyfrowy – w przypadku:
 • Prowadzenia strony internetowej projektu lub stworzenia aplikacji mobilnej – czy spełnia ona co najmniej standardy WCAG 2.0 oraz czy treści do niej wprowadzane są zgodne z zasadami dostępności?
 • Tworzenia multimedialnych materiałów promocyjnych, zwłaszcza filmów – czy mają one napisy rozszerzone oraz audiodeskrypcję?
 • Tworzenia materiałów promocyjnych, zwłaszcza publikacji – czy mają one swoje wersje elektroniczne i czy wersje te zachowują zasady dostępności?
 • Organizacji konferencji – w jaki sposób zapewnia się ich dostępność w trakcie rekrutacji i realizacji?
 1. Standard architektoniczny – w przypadku projektów, w których powstaje infrastruktura dla turystów: np. czy uwzględniana jest koncepcja uniwersalnego projektowania?
   
 2. Standard szkoleniowy – w przypadku projektów, w których odbywają się wydarzenia typu warsztaty czy szkolenia: w jaki sposób zapewnia się ich dostępność w trakcie rekrutacji i realizacji?

Nieprzestrzeganie ww. Wytycznych może spowodować uznanie wydatku, który im podlega, za niekwalifikowalny.

 

W sprawach związanych z dostępnością można kontaktować się z: Anna Krasoń, tel. 664 731 844, e-mail: anna.krason@ckps.lasy.gov.pl


Zmiana tzw. ustawy covidowej

Uprzejmie informujemy, że z dniem 23.12.2020 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw. W załączeniu treść ustawy oraz jej tekst jednolity.

Nowelizacja uchyla art. 13 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw, dotyczących wydłużenia terminu składania wniosków o płatność oraz zmiany terminu zakończenia realizacji projektów.

W związku z powyższym prosimy o przekazywanie wniosków o płatność w terminach wynikających z „Zaleceń w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.


Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz inne informacje

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z komunikatem MFFiPR zamieszczonym pod adresem: https://monitorpolski.gov.pl/M2020000120901.pdf zmieniono Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. W Wytycznych wprowadzono następujące zmiany:

 • w rozdziale 6.5 wprowadzono odniesienia do ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
 • w rozdziale 8.2 wprowadzono obowiązek potwierdzania dokumentem urzędowym statusu uczestników na rynku pracy w przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFS skierowanych do osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo.

Zmienione Wytyczne dostępne są na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/.

Pragniemy również poinformować o wydłużeniu terminu częściowego zawieszenia stosowania Wytycznych – do dnia 31 grudnia 2021 r. – zgodnie z informacją MFFiPR zamieszczoną pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/97144/informacja_o_zawieszeniu_wytycznych_kwalifikowalnosci_23122020.pdf

Ponadto na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/ dostępny jest nowy podręcznik dotyczący trwałości projektów, opracowany w oparciu o doświadczenia perspektywy 2014-2020 i dostosowany do obowiązujących przepisów.

Zachęcamy do lektury materiałów, o których mowa powyżej.


Nowa Baza Konkurencyjności 2021

Informujemy, że nowa, docelowa wersja Bazy Konkurencyjności (BK2021) zostanie uruchomiona 18 sierpnia 2020 r.


Aplikacja będzie dostępna pod dotychczasowym adresem Bazy Konkurencyjności, tzn. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Dotychczasowa baza zostanie przeniesiona pod adres archiwalny, który będzie wskazany w komunikacie widniejącym na stronie aplikacji.


Wersja szkoleniowa nowej Bazy konkurencyjności (BK2021) już dostępna

Informujemy, że została uruchomiona wersja szkoleniowa nowej aplikacji Baza konkurencyjności (BK2021). Jest ona dostępna pod adresem:

https://szkol-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Mamy nadzieję, że wcześniejsze udostępnienie wersji szkoleniowej pomoże odpowiednio przygotować się przyszłym użytkownikom do korzystania z nowego narzędzia. Wersja produkcyjna BK2021 zostanie uruchomiona w drugiej połowie sierpnia br. (o dokładnym terminie poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem). Wszelkie pytania i wątpliwości związane z uruchomieniem oraz funkcjonowaniem BK2021 prosimy kierować pod adres e-mail: konkurencyjnosc@mfipr.gov.pl.

W nowej wersji aplikacji znajduje się pomoc kontekstowa – na niektórych ekranach użytkownik otrzymuje pomoc dotyczącą danego widoku. Natomiast pełne instrukcje ogłoszeniodawcy i oferenta znajdują się na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction

Informujemy również, że ogłoszenia opublikowane na dotychczasowej Bazie Konkurencyjności zachowają swoją treść i ważność, będą możliwe do edycji, jak również będzie możliwe zamieszczanie ich wyników. Jednocześnie zachęcamy tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie dokonali, do uzupełniania wyników Państwa zakończonych ogłoszeń.


Nowy wzór umowy o dofinansowanie

Informujemy, że na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/wzory/umowa-o-dofinansowanie-dla-sektora-srodowiska-ogolna/ opublikowano zaktualizowany wzór umowy o dofinansowanie w sektorze środowiska. Zmiany obejmują dodanie ust. 3 i 4 w art. 18 w brzmieniu:

§ 18. Informacja i promocja

3. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania IZ o:

a) planowanych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych związanych z Projektem oraz

b) innych planowanych wydarzeniach i okolicznościach istotnych w zakresie realizacji Projektu, które mogą mieć znaczenie dla opinii publicznej i mogą służyć budowaniu marki Funduszy Europejskich (w szczególności o planowanej dacie zawarcia umowy z wykonawcą, rozpoczęcia robót, oddania inwestycji do użytku).

Beneficjent przekazuje niezwłocznie informacje o planowanych wydarzeniach, o których mowa powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres infopromopoiis@mfipr.gov.pl. Informacja powinna wskazywać dane kontaktowe osób ze strony Beneficjenta zaangażowanych w wydarzenie. Zmiana adresu poczty elektronicznej, wskazanego powyżej, nie wymaga aneksowania Umowy. Instytucja Wdrażająca poinformuje Beneficjenta o tym fakcie, wraz ze wskazaniem daty od której obowiązuje zmieniony adres, w formie pisemnej lub elektronicznej. Zmiana jest skuteczna z chwilą doręczenia informacji Beneficjentowi.

4. Beneficjent jest zobowiązany umożliwić przedstawicielom IZ i Komisji Europejskiej udział w każdym wydarzeniu, o którym mowa w ust. 3, wysyłając informację na wskazany w ust. 3 adres elektroniczny przynajmniej na 7 dni przed planowanym wydarzeniem, a w sytuacji, w której daty nie można ustalić z takim wyprzedzeniem, w możliwie najkrótszym terminie. Koszty udziału w wydarzeniu ponoszą we własnym zakresie IZ i Komisja Europejska.

 


Zmiana i częściowe zawieszenie stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Informujemy, że na stronie http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/ znajdują się informacje z 19.05.2020 r. nt. zmiany i częściowego zawieszenia stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Zmiana wytycznych jest stosowana od 1 lutego 2020 r., natomiast częściowe zawieszenie stosowania wytycznych obowiązuje od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Częściowe zawieszenie wytycznych ma na celu m.in.:

 • umożliwienie uznania kwalifikowalności wydatków związanych z zaangażowaniem zawodowym personelu projektu w projekcie lub projektach, mimo że łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu (niezależnie od formy zaangażowania) w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, przekracza 276 godzin miesięcznie;
 • umożliwienie uznania kwalifikowalności kosztów zaangażowania pracownika beneficjenta pełniącego rolę personelu projektu do realizacji zadań w ramach projektu także na podstawie stosunku cywilnoprawnego;
 • umożliwienie uznania kwalifikowalności kosztów wyposażenia stanowiska pracy personelu projektu zaangażowanego na podstawie stosunku pracy niezależnie od wymiaru czasu pracy.

Zakres zawieszenia obejmuje następujące postanowienia:

- sekcja 6.12.1 pkt 6,

- podrozdział 6.15 pkt 8 lit. b,

- sekcja 6.15.1 pkt 1,

- sekcja 6.15.1 pkt 6,

- podrozdział 7.5 pkt 2.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi zmianami.


Interpretacje do specustawy funduszowej COVID-19

W związku z wystąpieniem w 2020 r. choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej „COVID-19”, Sejm RP 3 kwietnia 2020 r. uchwalił specustawę funduszową.

Specustawa funduszowa wprowadza szczególne i nadzwyczajne rozwiązania, umożliwiające podejmowanie działań niwelujących negatywny wpływ występowania COVID-19 na wdrażanie i realizację programów operacyjnych. Celem wprowadzonych regulacji jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych, w warunkach obecnego kryzysu.

Przepisy specustawy funduszowej dają podstawę prawną instytucjom uczestniczącym w systemie wdrażania środków europejskich do elastycznego podejścia w ramach realizowanych projektów objętych dofinansowaniem, a także uwzględniają szczególne okoliczności, w jakich znaleźli się wnioskodawcy programów operacyjnych i beneficjenci realizujący projekty, na których negatywny wpływ może mieć wystąpienie COVID-19.

Prosimy o zapoznanie się z treścią ustawy oraz zbiorami interpretacji ustawy przygotowanymi przez Departament Prawny MFiPR.

 


Aktualizacja załączników do wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

Uprzejmie informujemy, iż 6.11.2019 r. na stronie internetowej pois.gov.pl, w zakładce Prawo i dokumenty udostępnione zostały zaktualizowane załączniki do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 tj. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 dotyczący Zamówień udzielanych w ramach projektów oraz Listy  sprawdzające dla postępowań dotyczących udzielenia zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku opisanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Jednocześnie przypominamy, iż Listy sprawdzające mają stanowić przede wszystkim narzędzie pomocnicze stosowane przez Wnioskodawców i Beneficjentów i mają służyć w procesie autokontroli, a tym samym ułatwić lepsze przygotowanie i przeprowadzenie stosownej procedury o zamówienie publiczne.

 


Aktualizacja "Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych"

Informujemy, że został zaktualizowany załącznik do umowy o dofinansowanie: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych wraz z jego załącznikami.

W związku z powyższym, w najbliższych miesiącach będą podpisywane aneksy do umów o dofinansowanie, wprowadzające aktualne zapisy dotyczące danych osobowych wraz z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w niniejszym komunikacie.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi dokumentami.


Wytyczne dotyczące udziału oferentów z państw trzecich w unijnym rynku zamówień publicznych oraz wprowadzania na ten rynek towarów z państw trzecich (C (2019) 5494)

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie stosowania wydanych przez Komisję Europejską Wytycznych dotyczących udziału oferentów z państw trzecich w unijnym rynku zamówień publicznych oraz wprowadzania na ten rynek towarów z państw trzecich (C (2019) 5494).


Zmienione wytyczne w zakresie kwalifikowalności

9 września 2019 r. w Monitorze Polskim został opublikowany komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. Link do komunikatu

W zwiazku z powyższym zaczęły obowiązywać nowe, z 22 sierpnia 2019 r., Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zaktualizowane i obowiązujące Wytyczne w zakresie kwalifikowalności (...) można pobrać pod poniższym linkiem.

 


Zamówienia publiczne

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z dwoma poniższymi poradnikami. Zawierają one istotne informacje dla wszystkich osób zamawiających, a takze tych którzy planują udzielanie zamówień publicznych w ramach realizacji projektów.

 


Załącznik nr 5: Oświadczenie dotyczące przedstawionych wydatków do rozliczenia w ramach wniosku o płatność

Przekazujemy do stosowania aktualny wzór załącznika nr 5 do Wniosku o płatności pn. „Oświadczenie dotyczące przedstawionych wydatków do rozliczenia w ramach wniosku o płatność”. Wprowadzona zmiana wynika z wejścia w życie nowej ustawy Pzp.

Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta SL2014

Informujemy o kolejnej aktualizacji Podręcznika Beneficjenta SL2014. Wprowadzone zmiany dotyczą modułu wniosków o płatność beneficjentów.

Jedną ze zmian jest weryfikacja przez system konieczności zapisu danych.


Jeżeli użytkownik od ostatniego zapisu nie wprowadził żadnych zmian, system wyświetli komunikat „Wniosek nie wymaga ponownego zapisu”. Wprowadzona zmiana uniemożliwi próbę zapisu tych samych danych w systemie.
Jednocześnie z uwagi na wydzielenie profilu zaufanego z platformy e-PUAP dostosowano odpowiednią ikonę logowania do SL2014 dla beneficjentów. Komunikaty w SL2014 dotyczące logowania uwzględniają już tę zmianę.

Zapraszamy do pobrania aktualnej wersji Podręcznika.


Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym - poradnik

Informujemy, że Minister Inwestycji i Rozwoju zatwierdził "Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020". Przedmiotowy dokument przybliża problematykę nadużyć finansowych oraz prezentuje działania, jakie należy podjąć w przypadku zidentyfikowania czy wystąpienia nadużycia finansowego. Głównym celem, jaki postawili sobie autorzy Poradnika, jest ułatwienie beneficjentom wykonywania obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie w tym obszarze.

Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem oraz wykorzystania w praktyce informacji w nim zawartych. Przedmiotowy dokument jest dostępny pod linkiem:

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/poradnik-w-zakresie-przeciwdzialania-naduzyciom-finansowym-w-szczegolnosci-w-ramach-projektow-realizowanych-z-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/


Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta SL2014

6 grudnia br. został zaktualizowany Podręcznik Beneficjenta SL2014. Zachęcamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.

Nowe funkcjonalności w module wniosku o płatność:

1.  Możliwość przepięcia wniosku o płatność do innej wersji umowy (tj. nowszego aneksu).

2.  Nowy sposób działania „Postępu finansowego”.        

     Postęp finansowy” trafił do osobnej zakładki „Podsumowanie” i jest przeliczany:

 • przez System (w momencie pierwszego wejścia na zakładkę, zapisu oraz przesyłania wniosku);
 • przez Beneficjenta (przy użyciu nowej funkcji „Odśwież”).

3.  Możliwość odpinania przez instytucję z wniosków o płatność błędnych załączników, powiązanych z wnioskiem przez beneficjenta, po jego złożeniu.

4.  Dodanie nowej walidacji sprawdzającej, czy suma kwoty wnioskowanej refundacji z zakładki "Projekt" i "kwoty zaliczek rozliczanych bieżącym wnioskiem" z zakładki "Rozliczenie zaliczek" nie przekracza kwoty „Dofinansowania” z zakładki „Projekt”. 

5.  Dodanie do eksportowanego z zestawienia dokumentów pliku .xls listy kontraktów.

6.  Możliwość podpisywania wniosków certyfikatem niekwalifikowanym SL2014 dla osób uprawnionych spoza Polski, w innych projektach niż EWT.