Informacja o finansowaniu wynagrodzeń pracowników Punktu dla Przyrody

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych korzysta ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021–2027 nr PTFE.01.01-IZ.00-0008/24  pn. Finansowanie wynagrodzeń pracowników CKPŚ w 2024 roku w ramach działalności Centrum Wsparcia Beneficjenta

Całkowita wartość Projektu wynosi:             513 311,00 PLN

Współfinansowanie UE wynosi:                   409 160,19  PLN

Celem projektu jest zapewnienie warunków gwarantujących sprawne funkcjonowanie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako Centrum Wsparcia Beneficjenta (CWB) – Punktu dla Przyrody - punktu informacyjno-doradczego dla podmiotów ubiegających się o finansowanie działań z zakresu ochrony bioróżnorodności w PF 2021-2027, w tym w szczególności zapewnienie finansowania wynagrodzeń oraz związanych z tym kosztów pośrednich.

W ramach projektu będzie realizowane zadanie pn. Wynagrodzenia. Zadanie obejmuje finansowanie wynagrodzeń zespołu projektowego punktu informacyjno-doradczego, powołanego i działającego w strukturze Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Zespół będzie organizował oraz świadczył wyspecjalizowane usługi (szkolenia, konsultacje, doradztwo) wspierające beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie i realizujących projekty przyrodnicze (w ramach 16 programów regionalnych, programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej i programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko).

Grupą docelową projektu są pracownicy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zaangażowani w koordynację wsparcia dla beneficjentów w obszarze bioróżnorodności w PF 2021-2027.

Realizacja projektu pozwoli na wykorzystanie kadr, które dotychczas realizowały zadania związane z wdrażaniem PF 2007-2013 i 2014-2020, do skutecznego wykonywania obowiązków związanych z realizacją polityki spójności do 2027 r. Dzięki środkom z Pomocy Technicznej, do obsługi CWB (Punktu dla Przyrody) zostaną zaangażowani wysoko wykwalifikowani pracownicy, którzy mają kompetencje, aby efektywnie wspierać realizację polityki spójności na lata 2021-2027 i zwiększyć absorpcję środków na ochronę przyrody, poprzez prowadzenie punktu informacyjnego i działania szkoleniowo-doradcze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Źródła finansowania Punktu dla Przyrody

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych korzysta ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021–2027 nr PTFE.01.01-IZ.00-0004/23  pn. Finansowanie wynagrodzeń pracowników CKPŚ w 2023 roku w ramach działalności Centrum Wsparcia Beneficjenta

Całkowita wartość Projektu wynosi:     414 000,00 PLN
Współfinansowanie UE wynosi:         329 999,40  PLN

Celem projektu jest zapewnienie warunków gwarantujących sprawne funkcjonowanie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako Centrum Wsparcia Beneficjenta (CWB) – Punktu dla Przyrody - punktu informacyjno-doradczego dla podmiotów ubiegających się o finansowanie działań z zakresu ochrony bioróżnorodności w PF 2021-2027, w tym w szczególności zapewnienie finansowania wynagrodzeń oraz związanych z tym kosztów pośrednich.

W ramach projektu będzie realizowane zadanie pn. Wynagrodzenia. Zadanie obejmuje finansowanie wynagrodzeń zespołu projektowego punktu informacyjno-doradczego, powołanego i działającego w strukturze Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Zespół będzie organizował oraz świadczył wyspecjalizowane usługi (szkolenia, konsultacje, doradztwo) wspierające beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie i realizujących projekty przyrodnicze (w ramach 16 programów regionalnych, programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej i programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko).

Grupą docelową projektu są pracownicy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zaangażowani w koordynację wsparcia dla beneficjentów w obszarze bioróżnorodności w PF 2021-2027.

Realizacja projektu pozwoli na wykorzystanie kadr, które dotychczas realizowały zadania związane z wdrażaniem PF 2007-2013 i 2014-2020, do skutecznego wykonywania obowiązków związanych z realizacją polityki spójności do 2027 r. Dzięki środkom z Pomocy Technicznej, do obsługi CWB (Punktu dla Przyrody) zostaną zaangażowani wysoko wykwalifikowani pracownicy, którzy mają kompetencje, aby efektywnie wspierać realizację polityki spójności na lata 2021-2027 i zwiększyć absorpcję środków na ochronę przyrody, poprzez prowadzenie punktu informacyjnego i działania szkoleniowo-doradcze.

 


Centrum Wsparcia Beneficjenta (CWB) - punkt informacyjno-doradczy dla podmiotów ubiegających się o środki na finansowanie działań z zakresu ochrony bioróżnorodności w PF 2021-2027

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych korzysta ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021–2027 nr PTFE.02.01-IZ.00-0001/23  pn. Centrum Wsparcia Beneficjenta (CWB) - punkt informacyjno-doradczy dla podmiotów ubiegających się o środki na finansowanie działań z zakresu ochrony bioróżnorodności w PF 2021-2027

Całkowita wartość Projektu wynosi:     14 280 000,00 PLN
Współfinansowanie UE wynosi:     11 382 588,00 PLN


Głównym celem projektu jest wzmocnienie zdolności instytucjonalnych podmiotów planujących ubieganie się o dofinansowanie i realizujących projekty przyrodnicze.


Cel główny zostanie osiągnięty poprzez:


1. Zaprojektowanie i wdrożenie dedykowanej platformy www.punktdlaprzyrody.lasy.gov.pl, pełniącej funkcje informacyjne oraz networkingowe;

2.Wdrożenie modelu świadczenia zintegrowanych usług szkoleniowych dedykowanych wnioskodawcom i beneficjentom projektów przyrodniczych o sprofilowanym, praktycznym i warsztatowym charakterze (w sposób tradycyjny oraz on-line przy wykorzystaniu ww. platformy);


3.Wsparcie oraz rozwijanie mechanizmów współpracy instytucjonalnej pomiędzy podmiotami planującymi/realizującymi projekty przyrodnicze poprzez m.in. organizację wizyt studyjnych. Działania te będą wspierały proces wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów ochrony przyrody;


4. Profilowane usługi doradcze oraz eksperckie;


5. Działania komunikacyjne.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:


1. Opracowanie oraz wdrożenie platformy. Zostanie przygotowanie dedykowane narzędzia internetowego, które będzie źródłem wiedzy i narzędziem do komunikacji pomiędzy ekspertami i beneficjentami oraz potencjalnymi partnerami w zakresie pozyskiwania środków z FE w obszarze ochrony przyrody w ramach programów krajowych w latach 2021-2027.


2. Działania szkoleniowe. Zaplanowano następujące formy szkoleniowe:
- szkolenia krajowe dwudniowe: organizowane w dobrze skomunikowanych dużych/ średnich miastach, co umożliwi udział większej liczby beneficjentów z całego kraju, przewidziany jest jeden dzień szkolenia stacjonarnego i drugi dzień w terenie/ przy udziale osób, które realizowały projekt;
– studium przypadku,
- warsztaty regionalne jednodniowe: realizowane w każdym z 16 województw, w miastach powiatowych (w miarę możliwości każde w innym mieście),
- szkolenia online;
- dni otwarte w siedzibie CWB - Punkt dla Przyrody.
Główne obszary tematyczne szkoleń to:
- aplikowanie o środki na realizację projektów (m.in. źródła informacji o konkursach i zasadach wnioskowania, jak napisać dobry wniosek, analiza regulaminów konkursów i kryteriów oceny),
- szkolenia funduszowe i projektowe: (m.in.: kwalifikowalność wydatków, rozliczanie projektów, trwałość i zamykanie, księgowość w projektach unijnych, VAT, zamówienia publiczne, zasady horyzontalne, informacja i promocja, pomoc publiczna, procedury OOŚ, prawo budowlane, RODO),
- szkolenia specjalistyczne przyrodnicze (dobre praktyki m.in.: w ochronie gatunków i siedlisk, monitoring przyrodniczy, ograniczenie rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych, edukacja ekologiczna, korytarze ekologiczne).


3. Wizyty studyjne. Zadanie obejmuje organizację wizyt terenowych/studyjnych w miejscach realizacji projektów. Tematyka wizyt będzie odpowiadała potrzebom zgłaszanym przez odbiorców Punktu np. dobre praktyki w realizacji projektów przyrodniczych, finansowanych ze środków zewnętrznych, na konkretnych siedliskach lub służących ochronie konkretnych gatunków (np. ochrona ptaków siewkowych, ochrona mokradeł, zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych).


4. Usługi doradcze. Zadanie będzie realizowane poprzez świadczenie usług doradczych oraz eksperckich, tj.:
- indywidualne konsultacje z ekspertem dziedzinowym, w czasie rzeczywistym/korespondencyjnie, on-line zarówno z zakresu ochrony przyrody jak i obszarów wynikających ze specyfiki funduszy unijnych: aplikowania o środki, realizacji obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie, rozliczania projektu, procedur PZP i OOŚ, pomocy publicznej, RODO, trwałości projektu,
- wsparcie beneficjenta w miejscu realizacji projektu w celu określenia zasadności i prawidłowości planowanych/prowadzonych prac. W ramach wsparcia eksperci przeanalizują aspekty związane z zarządzaniem projektem: potencjał kadrowy, dostosowanie istniejących procedur do wytycznych unijnych czy gotowość do przeprowadzania zamówień konkurencyjnych na usługi i dostawy nabywane w trakcie projektu.


5. Działania komunikacyjne. W ramach zadania zostanie opracowana strategia komunikacji, która wskaże kierunki działań i kanały komunikacji (w tym: konferencje, szkolenia, warsztaty; oraz promocji za pośrednictwem internetu - mailingi, newslettery, podcasty, media społecznościowe – FB, LinkedIn, ew. inne, SEO, SEM, różne formy reklamy internetowej oraz w mediach społecznościowych, materiały audiowizualne i publikacje oraz kanały ich dystrybucji, wydarzenia branżowe, konferencje) pod kątem zapewnienia odpowiedniej promocji projektu i pozyskania odbiorów, a także upowszechnienia rezultatów projektu oraz działań podjętych na rzecz ochrony przyrody. Ma to kluczowe znaczenie dla przekazywania dobrych praktyk i rozwiązań.

 

Główną grupą docelową projektu będą wszystkie podmioty uprawnione do ubiegania się o środki i realizujące projekty z zakresu ochrony przyrody działające na terenie całego kraju m.in.: administracja rządowa (GDOŚ, GIOŚ, RDOŚ, UM), administracja samorządowa, jednostki naukowo-badawcze, organizacje pozarządowe, jednostki PGL LP, parki narodowe i krajobrazowe oraz instytucje funkcjonujące w systemie Funduszy Europejskich. Oferta Punktu dla Przyrody będzie kierowana do ww. typów beneficjentów z uwagi na ich uwzględnienie w szczegółowych opisach priorytetów poszczególnych programów operacyjnych. Będzie ona dostosowywana do indywidualnych potrzeb zgłaszanych przez osoby korzystające z usług punktu. Ponadto osobną, dodatkową grupę docelową stanowi ogół społeczeństwa (obserwatorzy i adresaci efektów projektów realizowanych z dofinansowaniem UE) – rozumiany jako mieszkańcy Polski, którzy obserwują i świadomie lub nieświadomie korzystają z efektów projektów, które są realizowane dzięki Funduszom Europejskim.

Rezultatem projektu będzie przeszkolenie, w różnych formach szkoleniowo-doradczych, około 8000 osób, co pozwoli na wzmocnienie ich kompetencji i zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania oraz realizacji projektów przyrodniczych i przyczyni się do zwiększenia podaży wysokiej jakości projektów ukierunkowanych na ochronę bioróżnorodności.