Wydawca treści Wydawca treści

System wdrażania

Instytucją zarządzającą (IZ) Programem Infrastruktura i Środowisko był minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, wykonujący swoje funkcje przy pomocy Departamentu Programów Infrastrukturalnych i Departamentu Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju.

Instytucja zarządzająca przekazała realizację części swoich zadań instytucjom pośredniczącym (IP), tj. ministrom właściwym, którzy po uzgodnieniu z instytucją zarządzającą, mogą przekazać dalej kompetencje instytucji wdrażającej (IW/IP2) mającej odpowiednie kompetencje, doświadczenie oraz zasoby kadrowe. Rolę instytucji wdrażającej mogła pełnić instytucja, której kompetencje w danym zakresie wynikają z właściwych regulacji prawnych lub ewentualnie statutu, należąca do sektora finansów publicznych lub z racji swoich zadań, właściwa dla realizacji takiej funkcji.

 

Instytucja Pośrednicząca

Priorytet

Działanie

Instytucja Wdrażająca

Ministerstwo Środowiska

Departament Funduszy Europejskich

Tel. 22 579 25 73; 22 579 26 89; 22 579 26 49; 22 579 22 95

I

1.1

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Tel. 22 459 00 00

II

2.1

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Tel. 22 459 00 00

2.2

III

3.1

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tel. 22 459 00 00

3.2

3.3

IV

4.1

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tel. 22 459 00 00

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

V

5.1

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych

Tel. 22 318 70 82

5.2

5.3

5.4

Brak Instytucji Pośredniczącej w sektorze transportu

VI

6.1

Centrum Unijnych
Projektów Transportowych

Tel. 22 262 05 00

6.2

6.3

VII

7.1

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Tel. 22 262 05 00

7.2

Centrum Unijnych
Projektów Transportowych

Tel. 22 262 05 00

7.3

Centrum Unijnych
Projektów Transportowych

Tel. 22 262 05 00

7.4

7.5

VIII

8.1

Centrum Unijnych
Projektów Transportowych

Tel. 22 262 05 00

8.2

8.3

8.4

Ministerstwo Gospodarki

Departament Funduszy Europejskich

Tel. 22 693 51 09

IX

9.1

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tel. 22 459 00 00

9.2

9.3

9.4

Ministerstwo Gospodarki
Wydział Wdrażania POIiŚ – Departament Funduszy Europejskich

Tel. 22 693 51 09

9.5

9.6

X

10.1

Instytut Nafty i Gazu

Tel. 12 421 00 33

10.2

10.3

Ministerstwo Gospodarki
Wydział Wdrażania POIiŚ – Departament Funduszy Europejskich

Tel. 22 693 51 09

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy Europejskich

Tel. 22 421 03 02

XI

11.1

Brak Instytucji Wdrażającej w sektorze kultury

11.2

11.3

Ministerstwo Zdrowia

Departament Funduszy Europejskich

Tel. 22 522 24 32; 22 522 24 44

XII

12.1

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Tel. 22 597 09 27

12.2

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Tel. +48 22 24 42 858

XIII

13.1

Ośrodek Przetwarzania Informacji

Tel. 22 570 14 35

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie dla Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako instytucji wdrażającej

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/15-01-00 (CKPŚ) Rocznego Planu Działań sektora środowisko na lata 2014-2015  o numerze WND-POIS.15-2/15-01 w ramach Działań 15.1, 15.2, 15.3 Priorytetu XV Pomoc Techniczna – Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

CKPŚ korzystało ze wsparcia w ramach funduszy unijnych w następującym zakresie:

 • wsparcie merytoryczne (analizy, ekspertyzy, doradztwo, tłumaczenia, materiały dydaktyczne, umowy cywilno - prawne itd.)
 • organizacja procesu wyboru projektów
 • działania ewaluacyjne
 • kontrola, audyt
 • sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz licencje
 • wyposażenie, remont, wynajem powierzchni biurowych
 • organizacja spotkań roboczych dla instytucji zaangażowanych w realizację programu
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników
 • wyjazdy służbowe
 • usługi telekomunikacyjne i pocztowe
 • działania informacyjne i promocyjne.

Wartość projektu realizowanego przez CKPŚ: 11 376 878,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności: 7 819 841,90 zł, w  tym:
Działanie POIiŚ 15.1 - 7 608 956,90 zł
Działanie POIiŚ 15.2 - 125 885,00 zł
Działanie POIiŚ 15.3 - 85 000,00 zł