Wydawca treści Wydawca treści

Podnoszenie efektywności energetycznej budynków w PGL LP

Inicjatywa i realizacja: Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”

Planowany okres realizacji projektu: 2022 – 2030 r.

„Podnoszenie efektywności energetyczna budynków w PGL LP” jest kontynuacją projektu rozwojowego pn. „Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)” prowadzonego w latach 2017-2021. Realizacja projektu jest częścią pakietu działań Lasów Państwowych na rzecz zwiększania efektywności energetycznej oraz przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Projekt ma celu poprawę efektywności energetycznej budynków zarządzanych przez Lasy Państwowe, znajdujących się na terenie całego kraju. Planowana modernizacja obiektów obniży poziom zużycia energii cieplnej i elektrycznej m.in. dzięki:

 • poprawie parametrów związanych z przenikalnością cieplną przegród zewnętrznych budynków,
 • zastosowaniu rekuperacji z odzyskaniem ciepła,
 • wymianie systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • zastosowaniu systemów kontroli wykorzystania i zarządzania energią w budynkach,
 • wymianie oświetlenia na energooszczędne, modernizacji systemów grzewczych i źródeł ciepła wraz z systemami dystrybucji cieplnej, zastosowaniu instalacji OZE oraz magazynów energii (w tym wodorowych) w celu zapewnienia im samowystarczalności energetycznej.

Projekt obejmie również inne aspekty dostosowania obiektów do aktualnych przepisów środowiskowych, takich jak np. wymiana źródeł ogrzewania na zgodne z uchwałami antysmogowymi czy usuwanie azbestu. W ramach inwestycji planowane jest zainstalowanie monitoringu zanieczyszczenia powietrza w okolicy.

W ramach projektu przewiduje się modernizację energetyczną 300 obiektów oraz wybudowanie mikroinstalacji OZE o mocy 6 MW.

Lasy Państwowe mają już doświadczenia w tym obszarze: w latach 2017-2021 przeprowadziły termomodernizację 135 obiektów, a moc założonych w tym okresie instalacji OZE wyniosła 2,7 MW.

Wdrożenie projektu modernizacji energetycznej w LP oznacza m.in:

 • przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych dzięki zastosowaniu OZE oraz zmniejszeniu zapotrzebowania na energię,
 • optymalizację wykorzystania energii w budynkach po termomodernizacji,
 • zmniejszanie zanieczyszczeń powietrza,
 • oszczędności w wydatkach na energię wykorzystywaną w budynkach LP,
 • dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów związanych z ochroną środowiska (ograniczanie smogu, usuwanie azbestu),
 • promowanie wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz kształtowanie nawyków racjonalnego z niej korzystania.

Ponadto projekt zakłada współpracę o charakterze badawczo-rozwojowym z zewnętrznym partnerem mającą na celu analizę i opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną wybranych 5 budynków, np. po zastosowaniu prefabrykatów do termomodernizacji, dachów solarnych czy szkła fotowoltaicznego.