Asset Publisher Asset Publisher

Nowa Baza Konkurencyjności 2021

Informujemy, że nowa, docelowa wersja Bazy Konkurencyjności (BK2021) zostanie uruchomiona 18 sierpnia 2020 r.


Aplikacja będzie dostępna pod dotychczasowym adresem Bazy Konkurencyjności, tzn. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Dotychczasowa baza zostanie przeniesiona pod adres archiwalny, który będzie wskazany w komunikacie widniejącym na stronie aplikacji.


Wersja szkoleniowa nowej Bazy konkurencyjności (BK2021) już dostępna

Informujemy, że została uruchomiona wersja szkoleniowa nowej aplikacji Baza konkurencyjności (BK2021). Jest ona dostępna pod adresem:

https://szkol-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Mamy nadzieję, że wcześniejsze udostępnienie wersji szkoleniowej pomoże odpowiednio przygotować się przyszłym użytkownikom do korzystania z nowego narzędzia. Wersja produkcyjna BK2021 zostanie uruchomiona w drugiej połowie sierpnia br. (o dokładnym terminie poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem). Wszelkie pytania i wątpliwości związane z uruchomieniem oraz funkcjonowaniem BK2021 prosimy kierować pod adres e-mail: konkurencyjnosc@mfipr.gov.pl.

W nowej wersji aplikacji znajduje się pomoc kontekstowa – na niektórych ekranach użytkownik otrzymuje pomoc dotyczącą danego widoku. Natomiast pełne instrukcje ogłoszeniodawcy i oferenta znajdują się na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction

Informujemy również, że ogłoszenia opublikowane na dotychczasowej Bazie Konkurencyjności zachowają swoją treść i ważność, będą możliwe do edycji, jak również będzie możliwe zamieszczanie ich wyników. Jednocześnie zachęcamy tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie dokonali, do uzupełniania wyników Państwa zakończonych ogłoszeń.


Nowy wzór umowy o dofinansowanie

Informujemy, że na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/wzory/umowa-o-dofinansowanie-dla-sektora-srodowiska-ogolna/ opublikowano zaktualizowany wzór umowy o dofinansowanie w sektorze środowiska. Zmiany obejmują dodanie ust. 3 i 4 w art. 18 w brzmieniu:

§ 18. Informacja i promocja

3. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania IZ o:

a) planowanych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych związanych z Projektem oraz

b) innych planowanych wydarzeniach i okolicznościach istotnych w zakresie realizacji Projektu, które mogą mieć znaczenie dla opinii publicznej i mogą służyć budowaniu marki Funduszy Europejskich (w szczególności o planowanej dacie zawarcia umowy z wykonawcą, rozpoczęcia robót, oddania inwestycji do użytku).

Beneficjent przekazuje niezwłocznie informacje o planowanych wydarzeniach, o których mowa powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres infopromopoiis@mfipr.gov.pl. Informacja powinna wskazywać dane kontaktowe osób ze strony Beneficjenta zaangażowanych w wydarzenie. Zmiana adresu poczty elektronicznej, wskazanego powyżej, nie wymaga aneksowania Umowy. Instytucja Wdrażająca poinformuje Beneficjenta o tym fakcie, wraz ze wskazaniem daty od której obowiązuje zmieniony adres, w formie pisemnej lub elektronicznej. Zmiana jest skuteczna z chwilą doręczenia informacji Beneficjentowi.

4. Beneficjent jest zobowiązany umożliwić przedstawicielom IZ i Komisji Europejskiej udział w każdym wydarzeniu, o którym mowa w ust. 3, wysyłając informację na wskazany w ust. 3 adres elektroniczny przynajmniej na 7 dni przed planowanym wydarzeniem, a w sytuacji, w której daty nie można ustalić z takim wyprzedzeniem, w możliwie najkrótszym terminie. Koszty udziału w wydarzeniu ponoszą we własnym zakresie IZ i Komisja Europejska.

 


Zmiana i częściowe zawieszenie stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Informujemy, że na stronie http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/ znajdują się informacje z 19.05.2020 r. nt. zmiany i częściowego zawieszenia stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Zmiana wytycznych jest stosowana od 1 lutego 2020 r., natomiast częściowe zawieszenie stosowania wytycznych obowiązuje od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Częściowe zawieszenie wytycznych ma na celu m.in.:

  • umożliwienie uznania kwalifikowalności wydatków związanych z zaangażowaniem zawodowym personelu projektu w projekcie lub projektach, mimo że łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu (niezależnie od formy zaangażowania) w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, przekracza 276 godzin miesięcznie;
  • umożliwienie uznania kwalifikowalności kosztów zaangażowania pracownika beneficjenta pełniącego rolę personelu projektu do realizacji zadań w ramach projektu także na podstawie stosunku cywilnoprawnego;
  • umożliwienie uznania kwalifikowalności kosztów wyposażenia stanowiska pracy personelu projektu zaangażowanego na podstawie stosunku pracy niezależnie od wymiaru czasu pracy.

Zakres zawieszenia obejmuje następujące postanowienia:

- sekcja 6.12.1 pkt 6,

- podrozdział 6.15 pkt 8 lit. b,

- sekcja 6.15.1 pkt 1,

- sekcja 6.15.1 pkt 6,

- podrozdział 7.5 pkt 2.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi zmianami.


Interpretacje do specustawy funduszowej COVID-19

W związku z wystąpieniem w 2020 r. choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej „COVID-19”, Sejm RP 3 kwietnia 2020 r. uchwalił specustawę funduszową.

Specustawa funduszowa wprowadza szczególne i nadzwyczajne rozwiązania, umożliwiające podejmowanie działań niwelujących negatywny wpływ występowania COVID-19 na wdrażanie i realizację programów operacyjnych. Celem wprowadzonych regulacji jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych, w warunkach obecnego kryzysu.

Przepisy specustawy funduszowej dają podstawę prawną instytucjom uczestniczącym w systemie wdrażania środków europejskich do elastycznego podejścia w ramach realizowanych projektów objętych dofinansowaniem, a także uwzględniają szczególne okoliczności, w jakich znaleźli się wnioskodawcy programów operacyjnych i beneficjenci realizujący projekty, na których negatywny wpływ może mieć wystąpienie COVID-19.

Prosimy o zapoznanie się z treścią ustawy oraz zbiorami interpretacji ustawy przygotowanymi przez Departament Prawny MFiPR.

 


Aktualizacja załączników do wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

Uprzejmie informujemy, iż 6.11.2019 r. na stronie internetowej pois.gov.pl, w zakładce Prawo i dokumenty udostępnione zostały zaktualizowane załączniki do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 tj. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 dotyczący Zamówień udzielanych w ramach projektów oraz Listy  sprawdzające dla postępowań dotyczących udzielenia zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku opisanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Jednocześnie przypominamy, iż Listy sprawdzające mają stanowić przede wszystkim narzędzie pomocnicze stosowane przez Wnioskodawców i Beneficjentów i mają służyć w procesie autokontroli, a tym samym ułatwić lepsze przygotowanie i przeprowadzenie stosownej procedury o zamówienie publiczne.

 


Aktualizacja "Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych"

Informujemy, że został zaktualizowany załącznik do umowy o dofinansowanie: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych wraz z jego załącznikami.

W związku z powyższym, w najbliższych miesiącach będą podpisywane aneksy do umów o dofinansowanie, wprowadzające aktualne zapisy dotyczące danych osobowych wraz z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w niniejszym komunikacie.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi dokumentami.


Wytyczne dotyczące udziału oferentów z państw trzecich w unijnym rynku zamówień publicznych oraz wprowadzania na ten rynek towarów z państw trzecich (C (2019) 5494)

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie stosowania wydanych przez Komisję Europejską Wytycznych dotyczących udziału oferentów z państw trzecich w unijnym rynku zamówień publicznych oraz wprowadzania na ten rynek towarów z państw trzecich (C (2019) 5494).


Zmienione wytyczne w zakresie kwalifikowalności

9 września 2019 r. w Monitorze Polskim został opublikowany komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. Link do komunikatu

W zwiazku z powyższym zaczęły obowiązywać nowe, z 22 sierpnia 2019 r., Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zaktualizowane i obowiązujące Wytyczne w zakresie kwalifikowalności (...) można pobrać pod poniższym linkiem.

 


Zamówienia publiczne

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z dwoma poniższymi poradnikami. Zawierają one istotne informacje dla wszystkich osób zamawiających, a takze tych którzy planują udzielanie zamówień publicznych w ramach realizacji projektów.

 


Załącznik nr 5: Oświadczenie dotyczące przedstawionych wydatków do rozliczenia w ramach wniosku o płatność

Instytucja Wdrażająca przekazuje do stosowania aktualny wzór załącznika nr 5 do Wniosku o płatności pn. „Oświadczenie dotyczące przedstawionych wydatków do rozliczenia w ramach wniosku o płatność”. Wprowadzona zmiana polega na wykreśleniu pkt 3. Oświadczenie składa się zatem z 2 punktów (2 strony) i do wypełniania ich zobowiązani są wszyscy Beneficjenci.


Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta SL2014

Informujemy o kolejnej aktualizacji Podręcznika Beneficjenta SL2014. Wprowadzone zmiany dotyczą modułu wniosków o płatność beneficjentów.

Jedną ze zmian jest weryfikacja przez system konieczności zapisu danych.


Jeżeli użytkownik od ostatniego zapisu nie wprowadził żadnych zmian, system wyświetli komunikat „Wniosek nie wymaga ponownego zapisu”. Wprowadzona zmiana uniemożliwi próbę zapisu tych samych danych w systemie.
Jednocześnie z uwagi na wydzielenie profilu zaufanego z platformy e-PUAP dostosowano odpowiednią ikonę logowania do SL2014 dla beneficjentów. Komunikaty w SL2014 dotyczące logowania uwzględniają już tę zmianę.

Zapraszamy do pobrania aktualnej wersji Podręcznika.


Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym - poradnik

Informujemy, że Minister Inwestycji i Rozwoju zatwierdził "Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020". Przedmiotowy dokument przybliża problematykę nadużyć finansowych oraz prezentuje działania, jakie należy podjąć w przypadku zidentyfikowania czy wystąpienia nadużycia finansowego. Głównym celem, jaki postawili sobie autorzy Poradnika, jest ułatwienie beneficjentom wykonywania obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie w tym obszarze.

Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem oraz wykorzystania w praktyce informacji w nim zawartych. Przedmiotowy dokument jest dostępny pod linkiem:

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/poradnik-w-zakresie-przeciwdzialania-naduzyciom-finansowym-w-szczegolnosci-w-ramach-projektow-realizowanych-z-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/


Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta SL2014

6 grudnia br. został zaktualizowany Podręcznik Beneficjenta SL2014. Zachęcamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.

Nowe funkcjonalności w module wniosku o płatność:

1.  Możliwość przepięcia wniosku o płatność do innej wersji umowy (tj. nowszego aneksu).

2.  Nowy sposób działania „Postępu finansowego”.        

     Postęp finansowy” trafił do osobnej zakładki „Podsumowanie” i jest przeliczany:

  • przez System (w momencie pierwszego wejścia na zakładkę, zapisu oraz przesyłania wniosku);
  • przez Beneficjenta (przy użyciu nowej funkcji „Odśwież”).

3.  Możliwość odpinania przez instytucję z wniosków o płatność błędnych załączników, powiązanych z wnioskiem przez beneficjenta, po jego złożeniu.

4.  Dodanie nowej walidacji sprawdzającej, czy suma kwoty wnioskowanej refundacji z zakładki "Projekt" i "kwoty zaliczek rozliczanych bieżącym wnioskiem" z zakładki "Rozliczenie zaliczek" nie przekracza kwoty „Dofinansowania” z zakładki „Projekt”. 

5.  Dodanie do eksportowanego z zestawienia dokumentów pliku .xls listy kontraktów.

6.  Możliwość podpisywania wniosków certyfikatem niekwalifikowanym SL2014 dla osób uprawnionych spoza Polski, w innych projektach niż EWT.


Szkolenie: Najczęściej popełniane błędy

25 i 29 października 2018 r. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zorganizowało szkolenia dla beneficjentów na temat Najczęściej popełnianych błędów w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanychz POIiŚ 2014-2020.

Prezentacje z tego szkolenia można pobrać poniżej:

Wydawanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi – informacja dla beneficjentów środków UE

Informujemy, że na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ukazał się komunikat z informacją dla beneficjentów, w sprawie wydawania dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi.

Komunikat znajduje się pod poniższym adresem:
http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/561-zgodnosc-z-celami-srodowiskowymidla-
projektow-niebedacych-projektami-duzymi-informacja-dla-wnioskodawcow


Na ww. stronie zamieszczony został również wzór „Wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód”.

 


Wzory list sprawdzających dla zamówień publicznych poza ustawą Pzp

Instytucja Wdrażająca przekazuje do stosowania wzory list sprawdzających poprawność zamówień publicznych udzielanych w tzw. trybach pozaustawowych wymienionych w "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020", tj. zgodnie z procedurą rozeznania rynku oraz zasadą konkurencyjności.

Przedmiotowe listy zostały przygotowane przez Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich. Listy sprawdzające mają stanowić przede wszystkim narzędzie pomocnicze stosowane przez Wnioskodawców i Beneficjentów. Mają one służyć w procesie autokontroli, a tym samym ułatwić lepsze przygotowanie i przeprowadzenie stosownej procedury o zamówienie publiczne.


Oświadczenie dotyczące szacowania wartości zamówienia

IW informuje, iż Beneficjenci zobligowani do stosowania ustawy Pzp wraz z dokumentacją do kontroli zobowiązani są do przekazania oświadczenia dotyczącego dokonania szacowania wartości zamówienia zgodnie z art. 32 ustawy Pzp na załączonym wzorze.


Baza personelu

Szanowni Państwo zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem IZ POIiŚ dotyczącym personelu projektu oraz ewidencjonowania czasu pracy w Bazie personelu w systemie SL2014.

Załącznik nr 11

W ramach konkursu nr 2.4.1/1/2018 jednym z wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie składanych na etapie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia jest załącznik nr 11 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami w celu realizacji projektu oraz okresie jego trwałości(Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej i oceny merytorycznej I stopnia), informujemy, że wyżej wymieniony załącznik dotyczy wyłącznie lokalizacji zidentyfikowanych na wstępnym etapie przygotowania projektu.

W przypadku gdy, zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, lokalizacje będą typowane w trakcie realizacji projektu, np. w sytuacji gdy:

a) dokładne stanowisko występowania gatunku nie jest możliwe do ustalenia z góry ze względów wynikających z biologii gatunku (np. zakładanie gniazd w innych miejscach co roku, porzucanie gniazd, zmienianie nor itp.),

b) dokładna lokalizacja działań nie jest możliwa bez wyników wcześniejszej inwentaryzacji przyrodniczej, która jest zaplanowana w projekcie

załącznik nr 11 nie jest wymagany.


Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige