NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

      

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI dotyczące ogłoszonych konkursów PYTANIA I ODPOWIEDZI dotyczące ogłoszonych konkursów

Pytania i odpowiedzi 2.4.1.1.2018

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE I ZAŁĄCZNKI

 1. Jaki stopień szczegółowości należy podać w pkt A.4.1. wniosku o dofinansowanie (np. życiorys z miejscami pracy, dokonania, publikacje, ukończone kursy itp.)?

Odp.  W punkcie A.4.1 należy ogólnie opisać specjalistyczną wiedzę i doświadczenie osób odpowiedzialnych za realizację projektu w zakresie realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE pod kątem umiejętności obsługi zgłaszanego do dofinansowania przedsięwzięcia. Lista i zakres dokumentów załączanych do wniosku (link: http://www.ckps.lasy.gov.pl/documents/17417482/33347409/Za%C5%82.+nr+2+do+RK_lista+za%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w+do+WOD_f_mI-aktualizacja+25.04.2018.pdf/1a521fb4-3007-166b-3c10-4d2a8fc46a85) nie obejmuje załączników w postaci życiorysów, ukończonych kursów itp. i nie należy ich załączać.

Informacje przedstawione w pkt A.4.1 wniosku o dofinansowanie powinny być spójne z zawartymi w pkt. 3.1.3 Planu Realizacji Projektu (PRP).

 1. Wśród obowiązkowych załączników składanych na etapie oceny merytorycznej I stopnia jest zał. nr 11 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami w celu realizacji projektu oraz okresie jego trwałości. Czy nieruchomości których dotyczyć ma zał. nr 11 obejmują również grunty na których przewidziano zabiegi ochrony czynnej? Czy w przypadku zał. nr 11 składanego na etapie oceny I stopnia, obowiązują również wyłączenia wskazane w opisie załącznika nr 6 (tzn. załącznika tego można nie dołączać, jeśli dokładna lokalizacja działań nie jest możliwa bez wyników wcześniejszej przyrodniczej, która jest zaplanowana w projekcie)?

Odp.  Wymóg przedstawienia do oceny merytorycznej I załącznika nr 11 dotyczy sytuacji, kiedy lokalizacja działań jest już ustalona na wstępnym etapie przygotowania projektu.

Wymóg nie dotyczy działań, których lokalizacje będą typowane w trakcie realizacji projektu, wymagających np. wcześniejszej inwentaryzacji przyrodniczej, dla których tym samym nie jest możliwe wskazanie właściciela działki/zarządcy terenu.

Załącznik nr 11 obejmuje również grunty, na których przewidziano zabiegi ochrony czynnej.

 1. Czy Parki Narodowe są zobowiązane do złożenia oświadczenia o niezaleganiu z informacją do GDOŚ? Czy dotyczy to tylko parków krajobrazowych/rezerwatów?

Odp. Zgodnie z i informacją zamieszczoną na stronie Centralnego Rejestru Ochrony Form Przyrody Parki Narodowe mają ustawowy obowiązek składania sprawozdań do ww. rejestru, prowadzonego przez GDOŚ.

 1. Czy opinia służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody (w naszym przypadku Rady Parku), może być podpisana w imieniu Rady przez Przewodniczącego ? Czy wymagane są podpisy większej liczby członków?

Odp. Opinia służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody w przypadku Parku Narodowego może być podpisana w imieniu Rady przez Przewodniczącego Rady Parku.

 1. W ilu egzemplarzach drukowanych należy składać wszystkie oświadczenia i formularze?

Odp. Wydrukowany i podpisany wniosek, wraz z załącznikami należy złożyć w 1 egzemplarzu.

 

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDTAKÓW

 1. Czy narzuty uczelni są kosztem kwalifikowanym?

Odp.  Tak, narzuty pracodawcy są kosztem kwalifikowalnym.

 1. Czy wynagrodzenie pracowników beneficjenta może być wkładem własnym?

(tzn. pracownicy już zatrudnieni na Uniwersytecie zostają oddelegowani do prac w projekcie, ale opłacani są nadal przez Uniwersytet).

Odp. Tak, wynagrodzenie pracowników Beneficjenta może stanowić wkład własny do projektu.

DEMARKACJA

 1. W regulaminie obecnie trwającego konkursu widnieje informacja, cyt.: "W
  konkursie nie mogą być finansowane projekty ograniczone terytorialnie do
  obszaru jednego województwa, mające na celu prowadzenie działań ochronnych
  (...), jeśli takie działania zostały zaplanowane do realizacji przez dany
  typ beneficjenta w ramach regionalnych programów operacyjnych".
  Czy zapis ten oznacza, że projekt nie może dotyczyć obszaru
  tylko jednego województwa, jeżeli w ramach RPO są planowane środki na ten cel?

 

Odp. Zgodnie Regulaminem konkursu 2.4.1/1/2018 rozdział VIII. RODZAJE PROJEKTÓW pkt 3: "W przypadku braku środków w danym RPO należy dostarczyć odpowiednie oświadczenie/zaświadczenie o braku możliwości finansowania działań ochronnych w ramach regionalnych programów operacyjnych."

 

Powyższe ma na celu zabezpieczenie przed podwójnym finansowaniem z różnych programów tych samych działań.

Załączenie oświadczenia/zaświadczenia z RPO potwierdzającego brak możliwości uzyskania dofinansowania przedsięwzięcia z tego źródła uprawnia do ubiegania się o dofinansowanie projektu obejmującego swym zasięgiem obszar tylko jednego województwa w ramach obecnie trwającego konkursu nr 2.4.1/1/2018.

 

 1. Załącznik 10 - Oświadczenie dotyczące demarkacji pomiędzy POIiŚ a RPO. CO należy wpisać w uzasadnieniu punktu drugiego oświadczenia, w sytuacji gdy reprezentujemy typ jednostki nieuwzględniony w katalogu potencjalnych beneficjentów?

Odp. W załączniku 10 wystarczające jest podanie Informacji, że typ jednostki jest nieuwzględniony w katalogu potencjalnych beneficjentów RPO.

ZAKAZ PODWÓJNEGO FINANSOWANIA

 1. W załączniku nr 9 Oświadczenie dotyczące podwójnego finansowania (z Listy i zakresu wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej i oceny merytorycznej I stopnia)w imieniu beneficjenta  oświadczamy, że żaden element  projektu , w zakresie, w jakim jest zadeklarowany  jako wydatek kwalifikowalny we wniosku o dofinansowanie  nie był (…)  przedłożony do rozliczenia(..); czy to oznacza, że w przypadku  ubiegania się  o dofinansowanie w ramach konkursu 2.4.1/1/2018 możliwe jest zapewnienie  kontynuacji utrzymania  trwałości efektu  ekologicznego  na obszarach, które wcześniej były  objęte programami unijnymi  LIFE (a obecnie nie są dofinansowane z LIFE) ?

Odp. W przypadku  kontynuacji działań przyrodniczych, realizowanych na obszarach, które wcześniej były objęte programami LIFE, a obecnie nie są dofinansowane ze środków zewnętrznych, w tym unijnych, jest możliwość ubiegania się o środki na ten cel z Funduszu Spójności UE w ramach ogłoszonego przez CKPŚ konkursu nr 2.4.1/1/2018, pod warunkiem, że nie koliduje to z zapisami regulaminów ww. programów LIFE.

 

 1. Załącznik 9 Oświadczenie dotyczące podwójnego finansowania. Co należy zaznaczyć pod kątem zabiegów stosowanych w celach ochrony czynnej muraw kserotermicznych (koszenie i wycinka odrośli)? Jeżeli uda się pozyskać środki z bieżącego naboru, wówczas nie będziemy występować z wnioskiem do innych instytucji na takie same zadania. Natomiast jeżeli w ciągu najbliższych kilku lat, będziemy ubiegać się z innych źródeł o finansowanie wypasu na kilku powierzchniach, wówczas nie będą się one pokrywać z zadaniami planowanymi w bieżącym wniosku. Czy w związku z tym, we wszystkich trzech punktach należy zaznaczyć, że wnioskodawca nie ubiegał/nie ubiega się/nie planuje ubiegać o dofinansowanie w ramach innego projektu?  Czy należy uwzględnić działania prowadzone w przeszłości?

Odp. Uprzejmie informuję, że obowiązek przedstawienia oświadczeń w zał. 9 ma na celu zabezpieczenie przed możliwością pozyskania środków z innych funduszy na realizację tego samego zakresu, który obejmuje składany w bieżącym naborze wniosek, bez względu na charakter planowanego przedsięwzięcia (np. zabiegi ochrony czynnej, budowa małej infrastruktury, eliminacja gatunków inwazyjnych). Poszczególne pozycje oświadczenia należy wypełnić zgodnie z obecną wiedzą na temat składanego wniosku o dofinansowanie, tj. czy ubiegali się Państwo/ubiegają się/nie ubiegają się o dofinansowanie z innego programu dokładnie tego samego zakresu (realizowanego w tym samym okresie), który będzie przedmiotem projektu złożonego w CKPŚ.  Jeśli podobny zakres był realizowany w ramach innych programów, ale działania w obszarze objętym projektem zakończyły się, a obecnie nie występowali Państwo o pozyskanie środków z innych funduszy na ten cel i nie będą Państwo ubiegać się o środki z innych źródeł w przypadku uzyskania dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez CKPS 2.4.1.1.2018, należy wybrać odpowiedź nie ubiegał/nie ubiega się/nie planuje ubiegać o dofinansowanie…

 1. Czy władający gruntem może otrzymywać dopłatę rolno-środowiskową  na obszar, na którym będą prowadzone działania w ramach projektu objętego dofinansowaniem w ramach konkursu nr 2.4.1/1/2018 - przykładowo  jeżeli jednym z zadań w projekcie  byłby tradycyjny  wypas owiec  to czy rolnik  może otrzymać dopłatę z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  do gruntu?

Pytanie dotyczące dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  nie precyzuje celu, na który rolnik mógłby ewentualnie uzyskać dopłatę do gruntu, ani nie określa, czy są to działania o podobnym charakterze do planowanych w ramach projektu. Co do zasady władający gruntem/użytkownik gruntu nie może otrzymywać dofinansowania na te same działania prowadzone na danych gruncie z różnych źródeł i programów – w tym przypadku ARiMR i POIiŚ, ponieważ wtedy zachodzi podwójne finansowanie, które nie jest dopuszczalne w systemie POIiŚ.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron