Wydawca treści Wydawca treści

Zatwierdzona lista rankingowa dla konkursu 2.4.1/1/2015

Zatwierdzona lista rankingowa dla konkursu 2.4.1/1/2015

Lista rankingowa konkursu nr 2.4.1/1/12015 w ramach POIiŚ 2014-2020, II osi priorytetowej Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.