Wydawca treści Wydawca treści

Aktualizacja listy rankingowej projektów

Instytucja Pośrednicząca POIiŚ 2014-2020 w sektorze środowiska, tj. Ministerstwo Środowiska, 25 stycznia 2018 r. zaakceptowała zaktualizowaną listę rankingową w ramach naboru nr POIiŚ.2.4.1/1/2015 dla typu projektów 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.