Asset Publisher Asset Publisher

WFOŚiGW

Główne przedsięwzięcia priorytetowe wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

 

OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI

 • zwiększenie zasobów dyspozycyjnych wód, poprzez realizację wielozadaniowych zbiorników retencyjnych oraz obiektów małej retencji;
 • wspieranie inwestycji związanych z gospodarką wodną dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody.

OCHRONA POWIETRZA

 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza;
 • realizacja przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii;
 • wdrażanie kompleksowych działań w zakresie oszczędności energii i poprawy efektywności energetycznej.

OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU

 • zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę cennych siedlisk przyrodniczych, cennych gatunków zwierząt, roślin, grzybów, w tym wsparcie przedsięwzięć związanych z wdrażaniem programu NATURA 2000;
 • ochrona i przywracanie bioróżnorodności ekosystemów leśnych.

OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE LASÓW

 • realizacja zadań związanych ze zwiększeniem lesistości województwa oraz zapobieganiem i likwidacją szkód w lasach spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne;
 • stworzenie takich warunków i zasad prowadzenia działalności gospodarczej w lasach, aby funkcje ekologiczne (ochronne) i społeczne mogły być w pełni rozwijane.

EDUKACJA EKOLOGICZNA

 • edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży - konkursy, olimpiady, warsztaty oraz inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą;
 • edukacja ekologiczna dorosłych – seminaria, sympozja i konferencje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 • rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej:
  • rozwój ośrodków edukacyjnych i przyrodniczych;
  • tworzenie i rozwój ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych i ekologicznych.
 • propagowanie działań, mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych, upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju oraz racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych
 • wspieranie działań w zakresie dostępu do informacji o ochronie środowiska – wspieranie prasy, audycji radiowych i telewizyjnych, serwisów internetowych, wydawnictw i prenumeraty czasopism prowadzących edukację ekologiczną.

INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA

 • adaptacja do zmian klimatu, w tym przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska.

 

Szczegółowe informacje:

Instytucja

Województwo

Szczegółowe informacje

WFOŚiGW we Wrocławiu

dolnośląskie

http://www.wfosigw.wroclaw.pl/

WFOŚiGW w Toruniu

kujawsko-pomorskie

http://www.wfosigw.torun.pl/

WFOŚiGW w Lublinie

lubelskie

http://www.wfos.lublin.pl/

WFOŚiGW w Zielonej Górze

lubuskie

http://www.wfosigw.zgora.pl/

WFOŚiGW w Łodzi

łódzkie

http://www.wfosigw.lodz.pl/

WFOŚiGW w Krakowie

małopolskie

http://www.wfos.krakow.pl/

WFOŚiGW w Warszawie

mazowieckie

https://www.wfosigw.pl/

WFOŚiGW w Opolu

opolskie

http://www.wfosigw.opole.pl/

WFOŚiGW w Rzeszowie

podkarpackie

http://www.wfosigw.rzeszow.pl/

WFOŚiGW w Białymstoku

podlaskie

http://wfosigw.bialystok.pl/

WFOŚiGW w Gdańsku

pomorskie

https://wfos.gdansk.pl/

WFOŚiGW w Katowicach

śląskie

https://www.wfosigw.katowice.pl/

WFOŚiGW w Kielcach

świętokrzyskie

https://www.wfos.com.pl/WFOS/

WFOŚiGW w Olsztynie

warmińsko-mazurskie

http://www.wfosigw.olsztyn.pl/

WFOŚiGW w Poznaniu

wielkopolskie

http://www.wfosgw.poznan.pl/

WFOŚiGW w Szczecinie

zachodniopomorskie

https://www.wfos.szczecin.pl/