Asset Publisher Asset Publisher

RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VI. Ochrona środowiska i  racjonalne gospodarowanie jego zasobami

Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu

 

* W SzoOP brak jest wskazania wprost na PGL LP w żadnym z priorytetów, ale nie ma też wykluczenia: „Decydujący będzie przedmiot działalności wnioskodawcy, a nie forma prawna. Wsparcie otrzymają podmioty, które z racji regulacji prawnych oraz działalności statutowej odpowiedzialne są za ochronę różnorodności biologicznej (…).