Asset Publisher Asset Publisher

RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA IV - Ochrona środowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego

Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń

Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna

OŚ PRIORYTETOWA VI - Spójność Przestrzenna i Społeczna

Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - ZIT*

* Projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym