Asset Publisher Asset Publisher

RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 4 - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

Oś Priorytetowa 5 - Gospodarka przyjazna środowisku

Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności