Asset Publisher Asset Publisher

RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VI - Dziedzictwo regionalne

Działanie 6.2. Ochrona różnorodności biologicznej

Oś priorytetowa XI  Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

Działanie 11.1 Rewitalizacja miast

  • Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie
  • Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych

Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

Działanie 11.3 Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski*

Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

* Projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym