Asset Publisher Asset Publisher

RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii

  • Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT*
  • Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii

 Działanie IV.2  Termomodernizacja budynków

  • Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT*
  • Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków
  • Poddziałanie IV.2.4 Termomodernizacja budynków - miasto Łódź**

Oś priorytetowa V - Ochrona środowiska

Działanie V.1  Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom

  • Poddziałanie V.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem

Działanie V.2 Gospodarka odpadami

Działanie V.4  Ochrona przyrody

  • Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody
  • Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska

Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1  Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

  • Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT*
  • Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

 

* Projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym

** Projekty realizowane wyłącznie w partnerstwie z Miastem Łodzią