Wydawca treści Wydawca treści

RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi

Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł

Oś priorytetowa  III - Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu

Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

Działanie 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi

Działanie 3.8 Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Oś priorytetowa  IV - Naturalne otoczenie człowieka

Działanie 4.3 Ochrona różnorodności biologicznej

Działanie 4.4 Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody

Działanie 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację

Działanie 4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu

Działanie 4.7  Wsparcie ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt

Działanie 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego