Wydawca treści Wydawca treści

Współpraca

 

Rekultywacja poligonów - Podpisano porozumienie z Narodowym Instytutem Dziedzictwa

4 marca 2011 r. w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zostało podpisane porozumienie pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Porozumienie dotyczyło współpracy w celu przygotowania i realizacji projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP" zgłoszonego do dofinansowania w ramach II Osi Priorytetowej, Działania 2.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Z ramienia PGL LP porozumienie podpisał Pan Grzegorz Furmański – zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej, natomiast z ramienia NID – Pani Paulina Florjanowicz – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 

 

 

Jednostki LP realizujące projekt "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP"  współpracowały z Dowództwem Generalnym RSZ Inspektoratu Rodzajów Wojsk (wcześniej Szefostwo Inżynierii Wojskowej) na mocy ustaleń ze spotkania, które odbyło się 16 maja 2011 r. Nadleśnictwa nieposiadające wyznaczonych miejsc do detonacji przekazywały podjęte przedmioty niebezpieczne wojskowym patrolom saperskim w celu ich zniszczenia.

 

  

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych nawiązało również współpracę z europejską inicjatywą JASPERS. JASPERS (Joint Assistance to Support Projects In European Regions, czyli Wspólna Pomoc we Wspieraniu Projektów dla Europejskich Regionów) jest to inicjatywa mająca na celu usprawnienie przygotowania projektów ubiegających się o finansowanie z unijnych funduszy i pomoc państwom członkowskim w wykorzystaniu dotacji UE szybciej i w bardziej efektywny sposób.
Inicjatywa JASPERS dotyczy wsparcia dużych projektów, tj. takich o wartości całkowitej powyżej 50 mln euro, które kwalifikują się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. Wsparcie nie ma charakteru finansowego, ale doradczy. Uwagi przekazane przez Inicjatywę JASPERS zostały uwzględnione w dokumentacji wnioskowej dla projektu.
W wyniku współpracy inicjatywa JASPERS 29 kwietnia 2011 r. zaopiniowała pozytywnie dokumentację wnioskową dla projektu.