Wydawca treści Wydawca treści

RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 5 – Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów

Działanie 5.1  Gospodarka odpadowa

Działanie 5.3  Ochrona różnorodności biologicznej

Działanie 5.4  Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem

  • Poddziałanie 5.4.1  Bezpieczeństwo Warmii i Mazur

Oś Priorytetowa 6 – Kultura i dziedzictwo

Działanie 6.2  Dziedzictwo naturalne

  • Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów