Wydawca treści Wydawca treści

Efekty

Najważniejsze efekty projektu:
•    podniesienie poziomu wód powierzchniowych i gruntowych
•    spowolnienie i wyrównanie odpływu wód ze zlewni górskich
•    zmniejszenie zagrożenia powodziowego i szkód powodowanych przez wody wezbraniowe
•    odtworzenie lub poprawa stanu siedlisk podmokłych
•    poprawa bioróżnorodności ekosystemów leśnych
•    utworzenie nowych i poprawa istniejących siedlisk oraz wodopojów dla dzikich zwierząt
•    przywrócenie ciągłości biologicznej cieków
•    ograniczenie skutków suszy