Wydawca treści Wydawca treści

Projekty PGL LP


Koordynacja projektu indywidualnego PGL LP „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" w ramach III priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Budżet projektu: ok. 189 mln zł
Czas realizacji: 2007 – 2015 r.
Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Celem projektu była retencja wód powierzchniowo-gruntowych w obrębie zlewni przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu krajobrazu naturalnego. Realizacja działań w projekcie przyczynia się do zatrzymania nadmiaru wód opadowych na terenach leśnych, spłaszczenia fali powodziowej w niższych partiach zlewni, odtworzenia naturalnych warunków wodnych torfowisk i mokradeł oraz podtrzymania poziomu wód gruntowych i podziemnego zasilania źródlisk.

Projekt był realizowany na terenie 175 nadleśnictw w 17 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych.

Osiągnięte rezultaty:

 • w nadleśnictwach powstały 3644 obiekty takie jak np. zbiorniki, groble, budowle piętrzące, przepusty, zastawki, jazy, przepławki i brody;
 • dzięki zrealizowanym obiektom zretencjonowano ponad 42 mln m3 wody.

 

  
Koordynacja projektu indywidualnego PGL LP „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie" w ramach III priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Budżet projektu: ok. 185 mln zł
Czas realizacji: 2007 – 2015 r.
Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu było spowolnienie odpływu wód oraz zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni górskich, dzięki czemu minimalizowane są skutki powodzi, niszczącego działania wód wezbraniowych oraz suszy. Działania prowadzone w projekcie to retencjonowanie i renaturyzacja cieków stałych oraz obszarów podmokłych, kontrola spływu powierzchniowego oraz wyrównywanie i spowalnianie spływu wód wezbraniowych.

Projekt realizowany był na terenie 55 nadleśnictw w 4 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych.

Osiągnięte rezultaty:

 • powstały 3553 obiekty takie jak np. oczka wodne, zbiorniki retencyjne oraz tereny podmokłe i zalewowe. Renaturyzowano cieki uregulowane, przywracano krętość cieków oraz prowadzono działania na rzecz ochrony skarp potoków, zabezpieczenia zboczy, dróg leśnych oraz szlaków zrywkowych przed nadmiernym spływem wód powierzchniowych;
 • zrealizowano inwestycje na rzecz zapewnienia ciągłości ekologicznej poprzez modernizację istniejących budowli, budowę przepławek dla ryb i pochylni dla organizmów żywych;
 • dzięki powstałym obiektom zretencjonowano ponad 1,5 mln m3 wody.

 

Koordynacja projektu indywidualnego PGL LP „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych  zarządzanych przez PGL LP" w ramach II Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 

Budżet projektu: ok. 130 mln zł
Czas realizacji: 2007 – 2015 r.
Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu było przywrócenie zdegradowanym terenom powojskowym wartości przyrodniczych i użytkowych. W ramach prowadzonych działań usunięto źródła zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zniwelowano skutki negatywnych oddziaływań na środowisko.

Projekt realizowano na terenie 58 nadleśnictw w 15 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych.

Osiągnięte rezultaty:

 • 58 z 58 nadleśnictw zrealizowało wszystkie zadania w projekcie
 • zrekultywowano 30 038 ha z 30 038 ha (stanowi to 100% planu; *zgodnie z aneksem nr 4 do mowy o dofinansowanie)
 • w zadaniu RIOST oczyszczono ponad 28 691 ha terenów w 48 nadleśnictwach
 • rozebrano obiekty powojskowe i uporządkowano teren w 24 nadleśnictwach (523 obiekty powojskowe)
 • zrewitalizowano podłoże gruntowe w 4 nadleśnictwach
 • usunięto zanieczyszczenia gruntowe substancjami ropopochodnymi na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski
 • dostosowano skład gatunkowy drzewostanu do warunków siedliskowych na terenie Nadleśnictwa Choczewo
 • ochrona i reintrodukcja gatunkowa roślin i zwierząt została zakończona w 3 nadleśnictwach

 


Realizacja projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk" (Best for Biodiversity)" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 

Budżet projektu: 8,58 mln zł.
Czas realizacji: 2012 – 2014 r.

 

Celem projektu była promocja najlepszych praktyk ochrony i zachowania różnorodności biologicznej w zakresie gatunków i siedlisk takich jak: wilk, ryś, niedźwiedź, żubr, nietoperze, sowy (puchacz, sóweczka, włochatka), ptaki szponiaste (orlik krzykliwy, bielik, kania ruda), kuraki leśne (głuszec, cietrzew), gady (żółw błotny, wąż Eskulapa, gniewosz plamisty), owady (ksylobionty, błonkówki), zając i kuropatwa,  kserotermy, mokradła. 

Rezultaty:

 • powołano grupy robocze składające się z wybitnych ekspertów - przyrodników, które opracowały mapy drogowe ochrony wybranych gatunków i siedlisk;
 • decyzją grup roboczych i innych współpracujących z projektem ekspertów wyłoniono 58 najlepszych praktyk – konkretnych działań i projektów zrealizowanych na rzecz ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem i cennych przyrodniczo siedlisk;
 • wyprodukowano cykl 11 filmów prezentujących najlepsze praktyki pt. "Ocalony świat", produkcje wyemitowano w kilku kanałach TVP;
 • przeprowadzono 29 terenowych warsztatów szkoleniowych z ochrony wybranych gatunków i siedlisk;
 • wydano 11 podręczników najlepszych praktyk;
 • opracowano 6 strategii ochrony gatunków i siedlisk oraz przeprowadzono 6 konferencji, podczas których przedyskutowano założenia tych strategii.

Projekt został zakończony, a wszystkie jego koszty zostały rozliczone przez: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komisję Europejską.