Ogłoszenie o naborze 2.3 Bioróżnorodność programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

 Instytucja ogłaszająca nabór

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa),

Nr naboru

FEPW.02.03-IW.01-004/23

działanie

2.3 Bioróżnorodność programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Typ projektu III: Ukierunkowanie ruchu turystycznego.

Środki przeznaczone na konkurs/nabór

35 000 000 PLN (Maksymalna kwota środków EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze)

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

85%

www

https://www.gov.pl/web/nfosigw/fepw0203-iw01-00423

Forma składania wniosku o dofinansowanie

System CST2021 w aplikacji WOD2021

 

Termin składania

Od 4 grudnia 2023 r. (godz. 10:00)

do 9 marca 2024 r. do godz. 15:30.

Beneficjenci mogący ubiegać się o dofinansowanie

 • parki narodowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe,
 • jednostki organizacyjne PGW Wody Polskie.

 

Realizacja projektu musi odbywać się na obszarze geograficznym Makroregionu Polski Wschodniej.

 

Przedmiot/zakres dofinansowania

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny, w celu zmniejszenia antropopresji na obszary chronione, zgodnie z Priorytetowymi Ramami Działań (PAF) dla sieci Natura 2000 w Polsce na lata 2021–2027.

Wsparcie infrastruktury turystycznej na obszarach chronionych będzie ograniczone do inwestycji, które będą służyły wyłącznie ochronie środowiska naturalnego – przez ukierunkowanie ruchu turystycznego – oraz które zapewnią ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego w miejscach przemieszczania się i wypoczynku osób zwiedzających.

Wsparcie dodatkowych elementów infrastrukturalnych, takich jak parkingi, drogi dojazdowe, będzie możliwe pod warunkiem wykazania ich pozytywnego wpływu na zapewnienie właściwej ochrony, renaturyzacji lub zrównoważonego użytkowania obszarów chronionych, co zostanie potwierdzone przez organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. Te elementy infrastruktury muszą stanowić integralną część projektu i nie będą dominującym elementem działania.

Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

Minimalna kwota dofinansowania ≥  2 000 000 PLN

 

Maksymalna kwota dofinansowania ≤ 5 000 000 PLN

Rozliczanie – uproszczonymi metodami

Koszty pośrednie rozliczane są wg stawki ryczałtowej w wysokości 7% bezpośrednich kosztów kwalifikowanych.


Ogłoszenie o naborze nr FENX.01.05-IW.01-003/23

Instytucja ogłaszająca nabór

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ul. Konstruktorska 3A,
02-673 Warszawa),

Nr naboru

FENX.01.05-IW.01-003/23

działanie

FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury

Typ FENX.01.05.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

Środki przeznaczone na konkurs/nabór

100 000 000,00 PLN

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

85%

www

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/15-ochrona-przyrody-i-rozwoj-zielonej-infrastruktury-ochrona-insitu-lub-exsitu-zagrozonych-gatunkow-i-siedlisk-przyrodniczych/

 

Forma składania wniosku o dofinansowanie

System CST2021 w aplikacji WOD2021

 

Termin składania

od 27.11.2023 od godz. 10.00

do 29.02.2024 do godz. 15.30

Beneficjenci mogący ubiegać się o dofinansowanie

 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 2. regionalne dyrekcje ochrony środowiska,
 3. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
 4. parki narodowe,
 5. jednostki administracji rządowej,
 6. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki organizacyjne działające w ich imieniu,
 7. uczelnie wyższe,
 8. instytuty badawcze,
 9. jednostki Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 10. Polska Akademia Nauk,
 11. instytuty naukowe PAN,
 12. Polska Akademia Umiejętności,
 13. pozarządowe organizacje ekologiczne,
 14. urzędy morskie,
 15. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
 16. partnerstwa powyższych podmiotów.

Partnerstwo

Tak

Przedmiot/zakres dofinansowania

Przedmiotem naboru jest wybór do dofinansowania projektów z zakresu ochrony czynnej gatunków roślin, zwierząt, grzybów i siedlisk przyrodniczych w oparciu o zatwierdzone dokumenty planistyczne dla obszarów Natura 2000, parków narodowych i rezerwatów przyrody (jeśli pokrywają się częściowo lub całkowicie z obszarem Natura 2000). Wspierana będzie także kompleksowa ponadregionalna ochrona gatunkowa (populacji zasiedlających obszary Natura 2000 i siedliska poza nimi). Promowane będą m.in. projekty dedykowane ochronie gatunków i siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, przygotowanych przez Polskę zgodnie z postanowieniami art. 17.1 Dyrektywy Siedliskowej, Dyrektywy Ptasiej, najnowszych opracowań: Polskiej Czerwonej Księgi Roślin i Zwierząt lub Czerwonej Listy gatunków. Wsparciem objęte będą też gatunki i siedliska przyrodnicze, które wymagają utrzymania właściwego stanu ochrony lub stabilnego trendu stanu ochrony lub liczebności populacji. Finansowana będzie również ochrona gatunków ex-situ (czyli poza ich środowiskiem naturalnym, https://www.gov.pl/web/gdos/ochrona-przyrody).

W ramach projektów mogą zostać sfinansowane działania z zakresu:

 1. ochrony in-situ lub restytucji gatunków zagrożonych wyginięciem;
 2. odtwarzania siedlisk i kształtowania warunków dla ich trwałego zachowania (m.in. poprzez poprawę warunków hydrologicznych, świetlnych, eliminację gatunków inwazyjnych, utrzymywanie/odtwarzanie właściwej struktury gatunkowej siedlisk, powstrzymanie naturalnej sukcesji siedlisk nieleśnych);
 3. zmniejszenia presji na gatunki i siedliska m.in. poprzez ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków, właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego (przebudowa szlaków turystycznych przechodzących przez siedliska cennych gatunków mająca na celu przekierowanie turystów na tereny mniej cenne przyrodniczo), w tym drogi dojazdowe, parkingi pod warunkiem, że potrzeba ich budowy wynika z zapisów planu ochrony dla danego obszaru lub konieczności ograniczenia presji ze strony ruchu turystycznego na ten obszar i uzyskano potwierdzenie organu sprawującego nadzór nad obszarem. Ww. wydatki będą stanowić element projektu do wysokości limitu określonego w ust 2 powyżej;
 4. ochrony ex-situ lub wprowadzenia rodzimych gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych, służących zabezpieczeniu populacji zagrożonych wyginięciem, ich rozmnażaniu i wprowadzaniu do środowiska naturalnego. Projekty z zakresu ochrony ex-situ muszą podejmować działania ochrony czynnej in-situ i prowadzić do wzmacniania naturalnej populacji zagrożonych gatunków;
 5. edukacji podnoszącej świadomość ekologiczną społeczeństwa dotyczące zakresu realizacji projektu na przykład: zajęcia edukacyjne, tablice informacyjne, aplikacje, spoty (działania edukacyjne stanowią obowiązkowy element uzupełniający dla każdego projektu);
 6. koszty pośrednie.

 

Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

Minimalna kwota dofinansowania projektu: 1 000 000,00 PLN Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 9 000 000,00 PLN.

 


ogłoszenie o naborze nr. FEPW.02.03-IW.01-003/23

 Instytucja ogłaszająca nabór

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa),

Nr naboru

FEPW.02.03-IW.01-003/23

działanie

2.3 Bioróżnorodność programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Typ projektu: IV Podnoszenie świadomości ekologicznej i promowanie postaw proekologicznych

Środki przeznaczone na konkurs/nabór

12 500 000 PLN (Maksymalna kwota środków EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze)

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

85%

www

https://www.gov.pl/web/nfosigw/fepw0203-iw01-00323

 

Forma składania wniosku o dofinansowanie

System CST2021 w aplikacji WOD2021

 

Termin składania

Od 13.11.2023 r. (godz. 10.00)

do 29.02.2024 r. (godz. 15:30)

Beneficjenci mogący ubiegać się o dofinansowanie

• jednostki samorządu terytorialnego

• jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe

• jednostki organizacyjne PGW Wody Polskie

• organizacje pozarządowe;

• uczelnie

• instytuty badawcze

• jednostki Sieci Badawczej Łukasiewicz

• Polska Akademia Nauk

• Instytuty naukowe PAN

• Polska Akademia Umiejętności

• parki narodowe.

Realizacja projektu musi odbywać się na  obszarze geograficznym Makroregionu Polski Wschodniej, a akcje objęte projektem muszą być skierowane do grup docelowych z Polski Wschodniej.

Partnerstwo/Podmiot upoważniony

W każdym przypadku we wniosku o dofinansowanie należy wskazać jednego beneficjenta środków. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności,
w uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może wskazać inny upoważniony podmiot, który:

 1. poniósł już wydatki kwalifikowalne – w takim przypadku wnioskodawca dołącza do wniosku o dofinansowanie oświadczenie, w którym potwierdza, że wydatki poniesione przez ten podmiot spełniają warunki kwalifikowalności wydatków, dodatkowo należy wskazać we wniosku o dofinansowanie podmiot, który poniósł te wydatki oraz opisać strukturę własności majątku wytworzonego w związku z realizacją projektu oraz sposób zapewnienia trwałości projektu;
 2. będzie ponosił wydatki kwalifikowane – w takim przypadku wnioskodawca załącza porozumienie lub umowę o partnerstwie zgodnie z art. 39 ust. 9 ustawy wdrożeniowej.

 

Przedmiot/zakres dofinansowania

Dofinansowanie może zostać przyznane projektom służącym podnoszeniu świadomości ekologicznej i promowaniu postaw proekologicznych lokalnych społeczności, m.in. przedsiębiorców, lokalnych liderów opinii,  organizacji społecznych, gospodarczych, dzieci i młodzieży poprzez:

a) kampanie edukacyjno-informacyjne mające na celu zwiększenie świadomości w zakresie zasad oraz możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na terenach chronionych, potrzeb oraz metod ochrony przyrody, jak również korzyści płynących z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu, korzyści z objęcia ochroną obszarów cennych przyrodniczo;

b) działania z zakresu budowania zdolności administracyjnej podmiotów realizujących zadania służące ochronie bioróżnorodności w celu sprawniejszego zarządzania oraz przygotowania i realizacji przedsięwzięć związanych z czynną ochroną przyrody.

Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

Minimalna kwota dofinansowania: 500 000 PLN

Rozliczanie – uproszczonymi metodami

Koszty pośrednie rozliczane są wg stawki ryczałtowej w wysokości 7% bezpośrednich kosztów kwalifikowanych.

 


Ogłoszenie o naborze województwa opolskiego

 Instytucja ogłaszająca nabór

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Nr naboru

Cel szczegółowy EFRR/FS.CP2.VII: Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia.

W ramach niniejszego postępowania zostanie przeprowadzonych pięć wyodrębnionych naborów, każdy dla innego subregionu:

FEOP.02.06-IZ.00-001/23 dla Subregionu Aglomeracja Opolska,

FEOP.02.06-IZ.00-002/23 dla Subregionu Brzeskiego,

FEOP.02.06-IZ.00-003/23 dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego,

FEOP.02.06-IZ.00-004/23 dla Subregionu Południowego,

FEOP.02.06-IZ.00-005/23 dla Subregionu Północnego

Powyższe oznacza, że wniosek o dofinansowanie projektu złożony w ramach naboru do danego subregionu może być realizowany wyłącznie na obszarze tego subregionu.

Działanie

Działanie 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej

Środki przeznaczone na konkurs/nabór

39 600 000 PLN

Aglomeracja Opolska: 14 581 830 PLN EFRR

Subregion Brzeski: 2 362 467 PLN EFRR

Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki: 5 942 130 PLN EFRR

Subregion Południowy: 7 658 205 PLN EFRR

Subregion Północny: 9 055 368 PLN EFRR.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

85%

www

https://rpo.opolskie.pl/?p=51135

 

Forma składania wniosku o dofinansowanie

System LSI 2021-2027

http://pw2021.opolskie.pl

Termin składania

od 20 listopada 2023 r. do 15 stycznia 2024 r.

Beneficjenci mogący ubiegać się o dofinansowanie

1. Duże przedsiębiorstwa

2. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego

3. Jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska

4. Jednostki Samorządu Terytorialnego

5. Lasy Państwowe, Parki narodowe i krajobrazowe

6. MŚP

7. Organizacje badawcze

8. Organizacje pozarządowe

9. Uczelnie

Partnerstwo/Podmiot upoważniony

Przed podpisaniem umowy/decyzji, IZ weryfikuje, czy podmiot, który został wybrany do dofinansowania, lub partner projektu nie jest podmiotem wykluczonym z otrzymania dofinansowania (jeśli dotyczy).

W celu wspólnej realizacji projektu może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Udział partnerów nie może polegać wyłącznie na wniesieniu do jego realizacji tych zasobów, niezbędna jest realizacja przez partnera/ów zadań merytorycznych zaplanowanych w ramach kosztów bezpośrednich i tym samym korzystanie przez partnera/ów projektu z dofinansowania UE, które musi być przewidziane dla partnera/ów w budżecie projektu.

 

Przedmiot/zakres dofinansowania

1.           Działania służące zachowaniu i odtworzeniu siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków, w tym ochrona czynna (ochrona in situ oraz ex situ) i bierna, a także identyfikacja i zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych (flory i fauny).

2.           Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo, w tym obszarów Natura 2000 obejmująca:

a)           planowanie i zarządzanie systemem obszarów chronionych, w tym opracowanie / aktualizację dokumentów strategicznych i planistycznych dla obszarów cennych przyrodniczo, parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,

b)           wdrożenie dokumentów strategicznych i planistycznych dla obszarów cennych przyrodniczo, parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,

c)            inwentaryzacje przyrodnicze.

3.           Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury:

a)           bezpośrednio służącej celom ochrony bioróżnorodności wraz z niezbędnym zapleczem (np. zielone dachy i ściany, zielone przystanki, zazielenianie ulic i placów, żywopłoty, kwietne łąki miejskie, instalacje utrzymania zieleni na wodę opadową),

b)           poprzez inwestycje w zieloną infrastrukturę na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime (np. korytarze ekologiczne, zadrzewienia, parki, tradycyjne sady).

4.           Rozwój różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime poprzez tworzenie centrów ochrony bioróżnorodności, banków genowych, kolekcji zachowawczych zagrożonych gatunków.

5.           Ograniczenie antropopresji poprzez m.in. budowę i rozwój infrastruktury turystycznej w celu ukierunkowania ruchu turystycznego na terenie obszarów chronionych i cennych przyrodniczo.

6.           Kompleksowe działania na rzecz remediacji terenów zanieczyszczonych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych, w tym likwidacja dzikich wysypisk, pod kątem celów przyrodniczych, społecznych oraz rozwoju zieleni miejskiej.

8.           Działania z zakresu edukacji, informacji, komunikacji, promocji i rozpowszechniania wiedzy dotyczącej ochrony przyrody i przyrodniczego potencjału regionu oraz różnorodności biologicznej, w tym rozwój infrastruktury miejsc edukacji ekologicznej (wyłącznie jako element większego projektu).

Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

nd

Rozliczanie – uproszczonymi metodami

Zgodnie z art. 53 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, projekt, którego łączny koszt wyrażony w PLN nie przekracza równowartości 200 tys. EUR w dniu podpisania umowy/podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, rozliczany jest obligatoryjnie za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków. Powyższy warunek zostanie spełniony, przy zastosowaniu obowiązkowej stawki ryczałtowej do rozliczenia kosztów pośrednich w projekcie, tak jak wskazano poniżej.

W przypadku gdy realizacja projektu prowadzi do powstania kosztów pośrednich, sposób ich obliczania możliwy jest jedynie według stawki ryczałtowej w wysokości 7 % kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich.

 


Nabór FEPW.02.03-IW.01-002/23 – nabór konkurencyjny

 Instytucja ogłaszająca nabór

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa),

Nr naboru

FEPW.02.03-IW.01-002/23– nabór konkurencyjny

działanie

FEPW.02.03. 2.3 Bioróżnorodność

Typ projektów: I Korytarze ekologiczne

Środki przeznaczone na konkurs/nabór

90 000 000,00 PLN

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

85%

www

https://www.gov.pl/web/nfosigw/fepw0203-iw01-00223

 

Forma składania wniosku o dofinansowanie

System CST2021 w aplikacji WOD2021

 

Termin składania

od 06 listopada 2023 r. godz. 10:00

do 31 stycznia 2024 r.  do godz. 15:30

Beneficjenci mogący ubiegać się o dofinansowanie

·  jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe

·  jednostki organizacyjne PGW Wody Polskie

·  parki narodowe

·  jednostki samorządu terytorialnego

- wyłącznie zlokalizowane na terenie Makroregionu Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz regionalnej części mazowieckiego (tj. powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński, makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski, m. Ostrołęka, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom, gostyniński, płocki, sierpecki, m. Płock, garwoliński, siedlecki, łosicki, sokołowski, węgrowski, m. Siedlce, grójecki, sochaczewski, żyrardowski.

Partnerstwo/Podmiot upoważniony

W każdym przypadku we wniosku o dofinansowanie należy wskazać jednego beneficjenta środków. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności, w uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może wskazać inny upoważniony podmiot, który:

1)poniósł już wydatki kwalifikowalne – w takim przypadku wnioskodawca dołącza do wniosku o dofinansowanie oświadczenie, w którym potwierdza, że wydatki poniesione przez ten podmiot spełniają warunki kwalifikowalności wydatków, dodatkowo należy wskazać we wniosku o dofinansowanie podmiot, który poniósł te wydatki oraz opisać strukturę własności majątku wytworzonego w związku z realizacją projektu oraz sposób zapewnienia trwałości projektu;

2)będzie ponosił wydatki kwalifikowane – w takim przypadku wnioskodawca załącza porozumienie lub umowę o partnerstwie zgodnie z art. 39 ust. 9 ustawy wdrożeniowej.

Przedmiot/zakres dofinansowania

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na projekty z zakresu czynnej ochrony przyrody, zgodne z Priorytetowymi Ramami Działań (PAF) dla sieci Natura 2000 w Polsce na lata 2021–2027, mające na celu udrażnianie i przywracanie ciągłości korytarzy ekologicznych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym: likwidowanie barier i sztucznych ograniczeń, budowę przepławek (dodatkowo przewiduje się realizację zadań zmierzających do przywrócenia/ polepszenia reżimu hydrologicznego i zwiększenia zdolności retencyjnych), z uwzględnieniem systemu monitoringu prawidłowego funkcjonowania przepławek, budowę przejść dla zwierząt, łączenie rozdrobnionych kompleksów leśnych w zwarte i ciągłe struktury krajobrazu, inne działania zapewniające możliwości migracji osobników gatunków chronionych między cennymi przyrodniczo obszarami z wykorzystaniem rozwiązań ekosystemowych.

Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

nd

Rozliczanie – uproszczonymi metodami

Koszty pośrednie rozliczane są wg stawki ryczałtowej w wysokości 7% bezpośrednich kosztów kwalifikowanych.

 


ogłoszenie o naborze na dofinansowanie projektów - tylko PN

 

Instytucja ogłaszająca nabór

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ul. Konstruktorska 3A,
02-673 Warszawa),

Nr naboru

FENX.01.05-IW.01-002/23 w trybie niekonkurencyjnym

działanie

FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury

Typ FENX.01.05.4 Rozwój zdolności i usprawnianie zarządzania obszarami chronionymi

Bazy edukacyjne w parkach narodowych

Środki przeznaczone na konkurs/nabór

200 000 000,00 PLN

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

85%

www

https://www.gov.pl/web/nfosigw/fenx0105-iw01-00223

Forma składania wniosku o dofinansowanie

System CST2021 w aplikacji WOD2021

 

Termin składania

od 2.10.2023 r. (od godz. 10:00)

do 31.12.2024 r. (do godz. 15:30

Beneficjenci mogący ubiegać się o dofinansowanie

Dofinansowanie mogą otrzymać parki narodowe, których projekty zostały zidentyfikowane przez Instytucję Zarządzającą jako uprawnione do niekonkurencyjnego sposobu wyboru projektów w ramach niniejszego naboru.

Partnerstwo

nd

Przedmiot/zakres dofinansowania

Przedmiotem naboru jest wybór do dofinansowania projektów przyczyniających się do poprawy zdolności parków narodowych do sprawnego zarządzania obszarami chronionymi w zakresie infrastruktury bezpośrednio służącej edukacji: budowy, rozbudowy lub modernizacji bazy edukacyjnej parków narodowych w celu prowadzenia działalności dydaktycznej.

Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie

nd

Rozliczanie – uproszczonymi metodami

Koszty pośrednie rozliczane są wg stawki ryczałtowej w wysokości  4%  kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich w projekcie.