Lista realizowanych projektów

 1. Bieszczadzki Park Narodowy Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w ekosystemach nieleśnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w latach 2019-2023
 2. Bieszczadzki Park NarodowyWykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020
 3. Centrum Informacji o Środowisku Unep/Grid Warszawa Zakład Narodowej Fundacji Ochrony ŚrodowiskaKarpaty Łączą - Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach
 4. Drawieński Park NarodowyOchrona ekosystemów wodnych Drawieńskiego Parku Narodowego
 5. Fundacja Albatros-SymbiosisOchrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt - wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach
 6. Fundacja WWF PolskaOchrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk
 7. Fundacja WWF PolskaOchrona ssaków i ptaków morskich kontynuacja
 8. Fundacja Zielonej Doliny Odry i WartyOchrona lęgów fauny ptaków w Dolinie Odry poprzez tworzenie miejsc gniazdowych zapewniających bezpieczną inkubację i wyprowadzenie potomstwa
 9. Gmina Bytom Odrzański Ochrona Obszaru Natura 2000 Gmina Bytom Odrzański
 10. Gmina Dobiegniew Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlaku wodnym Mierzęcka Struga etap II
 11. Gmina HrubieszówZmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez kanalizację ruchu turystycznego na obszarze Błoni Nadbużańskich
 12. Gmina MosinaZmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz obszarach Natura 2000, poprzez budowę małej infrastruktury - budowa ścieżki dydaktycznej
 13. Gmina NysaZabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa obszar Natura 2000 Forty Nyskie poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego
 14. Gmina Zawoja Babiogórskie Ścieżki
 15. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk Ochrona in situ roślin poprzez wprowadzanie na stanowiska naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym
 16. Kampinoski Park Narodowy Czynna ochrona nietoperzy i renaturyzacja siedlisk murawowych w północnej części Łużowej Góry w Kampinoskim Parku Narodowym
 17. Kampinoski Park Narodowy Dla zachowania bioróżnorodności – ochrona siedlisk i gatunków na obszarach wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego" w skrócie "Kampinoskie wydmy"
 18. Kampinoski Park Narodowy Ochrona cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego w Kampinoskim Parku Narodowym
 19. Kampinoski Park NarodowyOchrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym
 20. Karkonoski Park Narodowy z Siedzibą w Jeleniej GórzeOchrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego - etap V
 21. Lubelskie Towarzystwo OrnitologiczneCzynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej
 22. Magurski Park NarodowyOchrona zasobów przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego
 23. Miasto Stołeczne WarszawaOchrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy
 24. Nadleśnictwo Biłgoraj - Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej
 25. Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka Program ochrony czynnej stanowisk obuwika pospolitego "Cypripedium calceolus" na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka
 26. Nadleśnictwo BytnicaCervus witaj w Naturze! Ochrona obszarów Natura 2000 w Nadleśnictwie Bytnica
 27. Nadleśnictwo Głęboki Bród Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in-situ i ex-situ w Puszczy Augustowskiej
 28. Nadleśnictwo Przemków Ochrona obszarów sieci Natura 2000 w Nadleśnictwie Przemków w latach 2017-2019
 29. Nadleśnictwo Rudy Raciborskie Rewitalizacja nawierzchni ścieżek celem zmniejszenia presji ruchu turystycznego na siedliska przyrodnicze rezerwatu Łężczok
 30. Nadleśnictwo Sława ŚląskaOchrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska
 31. Nadleśnictwo Spychowo - Ochrona zbiorowisk grądowych na terenie obszaru ochrony siedlisk Ostoja Piska poprzez ograniczenie występowania czeremchy amerykańskiej
 32. Narwiański Park NarodowyOchrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna - etap I
 33. Narwiański Park NarodowyOchrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna
 34. Narwiański Park Narodowy – Ochrona ornitofauny obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB 200001 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów przez modernizację kładki przyrodniczej Waniewo-Śliwno
 35. Narwiański Park Narodowy Kontynuacja ochrony ptaków wodno-błotnych, odtwarzania siedlisk i ograniczania wpływu inwazyjnych gatunków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz w granicach obszarów Natura 2000 PLB 200001 "Bagienna Dolina Narwi" oraz PLH 200002 "Narwiańskie Bagna"
 36. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - Czynna ochrona kraski "Coracias garrulus" na Równinie Kurpiowskiej
 37. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony PtakówWzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce
 38. Ojcowski Park Narodowy – Ochrona czynna muraw kserotermicznych i naskalnych w Ojcowskim Parku Narodowym oraz utworzenie siedlisk zastępczych dla zagrożonych gatunków flory, w formie ogrodu
 39. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Przywrócenie drożności morfologicznej rzeki Noteci od Pakości do Krostkowa
 40. Park Narodowy Gór Stołowych Ochrona Błędnych Skał przez budowę infrastruktury turystycznej etap II parking YMCA
 41. Park Narodowy Gór Stołowych – Ograniczenie antropopresji na gatunki i siedliska wzdłuż Kręgielnego Traktu poprzez przekształcenie drogi asfaltowej w szlak pieszo-rowerowy
 42. Park Narodowy "Ujście Warty"Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk w Parku Narodowym "Ujście Warty” poprzez budowę terenowej infrastruktury edukacyjno-turystycznej
 43. Poleski Park NarodowyBudowa ścieżki dydaktycznej "Czahary" w Poleskim Parku Narodowym, chroniącej torfowisko niskie Bagno Bubnów i gatunki z nim związane
 44. Poleski Park NarodowyCzynna ochrona cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków z nimi związanych w Poleskim Parku Narodowym w latach 2017-2018
 45. Poleski Park NarodowyCzynna ochrona cennych siedlisk i gatunków flory Poleskiego Parku Narodowego oraz działania prowadzące do zwiększenia liczebności populacji żółwia błotnego w latach 2019-2023
 46. Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie – FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski
 47. Polskie Towarzystwo Ochrony PtakówCzynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)
 48. Polskie Towarzystwo Ochrony PtakówOchrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB 200007
 49. Polskie Towarzystwo Ochrony PtakówOchrona rybitw i mew w północno-wschodniej Polsce
 50. Polskie Towarzystwo Ochrony PtakówOchrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno - wschodniej Polsce
 51. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie - Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej
 52. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w SzczecinieZrównoważona turystyka na Obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie, Rzepin i Trzebież
 53. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce
 54. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie Lubelska Natura 2000 - wdrażanie planów zadań ochronnych 
 55. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu CHELONIA – Program ochrony żółwia błotnego w Wielkopolsce
 56. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Ochrona in situ wybranych siedlisk i gatunków w opolskich obszarach Natura 2000
 57. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieOchrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim
 58. Roztoczański Park Narodowy  Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego
 59. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”Restytucja sokoła wędrownego w Polsce
 60. Stowarzyszenie Uroczysko Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną
 61. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kompleksowa ochrona żubra w Polsce
 62. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie BocianiMy w Lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego Ciconia nigra na terenach leśnych
 63. Tatrzański Park NarodowyZmniejszenie presji turystycznej na gatunki i siedliska na obszarze PLC120001 Tatry
 64. Tatrzański Park Narodowy Zmniejszenie presji turystycznej na gatunki i siedliska na obszarze Tatr Wysokich
 65. Towarzystwo Przyrodnicze Alauda Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych
 66. Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego etap I
 67. Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego etap I
 68. Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieOchrona czynna aldrowandy pęcherzykowatej ("Aldrovanda vesiculosa") na terenie Lubelszczyzny
 69. Uniwersytet Śląski w Katowicach - Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego BioGalmany
 70. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny "Salicaceae" w siedliskach torfowiskowych
 71. Zachodniopomorskie Towarzystwo PrzyrodniczePowrót rysia do północno-zachodniej Polski
 72. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy czarnej "Chlidonias niger" na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry
 73. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze  Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów
 74. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007
 75. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w Dorzeczu Parsęty