Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów

BENEFICJENT: Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

TYTUŁ: Rozszerzenie działań Bazy Obsługi Żubrów

OPIS: Zachodniopomorska populacja żubra, licząca obecnie ponad 200 osobników, rozwija się dynamicznie, wykraczając poza granice województwa zachodniopomorskiego na nowe obszary w granicach województw lubuskiego i wielkopolskiego. Jednak ze względu na wysokie spokrewnienie wszystkich osobników (wynikające z pochodzenia od niewielkiej liczby założycieli) populacja ta jest stale zagrożona zdziesiątkowaniem, a nawet wymarciem, np. pod wpływem choroby błękitnego języka.
Projekt ma za zadanie dostosować i rozszerzyć działania ochronne do obecnej liczebności i zasięgu populacji żubra w regionie.
Działania zaplanowane w projekcie to m.in.:

 • Stworzenie zespołu terenowego Bazy Obsługi Żubrów (BOŻ) – grupy 4 pracowników, do obowiązków których będą należeć: monitorowanie bezpośrednie i telemetryczne żubrów, odłowy osobników i ich przemieszczenie, zakładanie obroży telemetrycznych, budowa i remonty paśników, koszenie łąk dla żubrów, rozwożenie karmy dla żubrów, opieka nad żubrami w zagrodzie pokazowej w Jabłonowie, prace w Pogotowiu Żubrowym – interwencje na wezwania od rolników, płoszenie żubrów z cennych upraw rolnych, pomoc w wypadkach komunikacyjnych z udziałem żubrów, interwencje w przypadkach zwierząt chorych lub rannych, usuwanie zwierząt martwych, pobieranie próbek do badań.
 • Utrzymanie żubrów na terenie Skarbu Państwa, aby ograniczyć szkody na polach uprawnych. Zadanie obejmuje zakup karmy, jej rozwożenie do paśników w okresie zimowym oraz budowę nowych paśników na terenie areałów nowych stad.
 • Monitoring populacji żubrów – zadanie obejmuje wytworzenie obroży telemetrycznych przez Fundację Burej, rozszerzenie funkcjonalności aplikacji Bezpieczna Informacja o Żubrach i ustawienie 6 tablic ostrzegawczych.
 • Zapewnienie opieki weterynaryjnej – zadanie obejmuje kontrolę zdrowotną i genetyczną populacji żubrów, zakup środków farmakologicznych oraz pracę lekarza weterynarii.
 • Zaangażowanie wolontariuszy, którzy przez okres 4 miesięcy w każdym roku projektu będą wykonywali zadania towarzyszące jego realizacji: szkolenia i treningi, dokumentację fotograficzną i filmową działań projektowych, wstępne przygotowywanie danych telemetrycznych do obróbki, nawiązywanie kontaktów z ośrodkami zajmującymi się ochroną in situ i ex situ.
 • Zakup sprzętu do realizacji projektu – tj. środków transportu żubrów i karmy (przyczepki), serwisowanie sprzętu zakupionego w projekcie LIFE, tak aby służył BOŻ, maszyn do przygotowywania siana dla żubrów (prasa, kosiarka, przetrząsaczo-zgrabiarka).
 • Remont i wzmocnienie grodzeń kwater dla żubrów w zagrodzie pokazowo-hodowlanej.

Głównymi efektami projektu będą:

 • zwiększanie liczebności populacji żubra w szczególności na nowych terenach
 • utrzymanie dotychczasowych efektów dywersyfikacji i inicjowanie dalszej ekspansji na nowe tereny
 • budowa akceptacji społecznej dla trwałej obecności żubra w północno-zachodniej Polsce
 • minimalizacja konfliktów z udziałem żubrów
 • minimalizacja szkód wyrządzanych przez żubry.

GATUNKI CHRONIONE: żubr europejski

ZASIĘG: woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie i lubuskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 726 978,00 zł, w tym: 4 017 931,30 zł dofinansowania z UE