Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy czarnej Chlidonias niger na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry

BENEFICJENT: Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze 

TYTUŁ: Realizacja zadań ochronnych dla rybitwy czarnej Chlidonias niger na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry       

OPIS: Celem projektu jest polepszenie stanu ochrony rybitwy czarnej na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry poprzez:

  • zwiększenie populacji lęgowej i wyższy sukces lęgowy rybitwy czarnej,
  • monitorowanie liczebności populacji lęgowej,
  • ocenę występowania drapieżników i określenie ich wpływu na populację lęgową oraz eliminację drapieżników, 
  • podniesienie świadomości wśród korzystających z obszaru o potrzebie ochrony gatunku (m.in. amatorzy sportów wodnych).

GATUNKI CHRONIONE: rybitwa czarna

ZASIĘG: woj. zachodniopomorskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 532 151 zł, w tym 3 002 328 zł dofinansowania z UE