Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce

BENEFICJENT: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

TYTUŁ: Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce

OPIS: Celem projektu jest wzmocnienie południowo-wschodniej populacji wodniczki poprzez odtworzenie odpowiednich dla ptaków warunków siedliskowych na historycznych lub potencjalnych obszarach występowania tego gatunku. Planowane efekty projektu to: wzmocnienie korytarzy migracyjnych populacji wodniczki w województwie lubelskim, stworzenie i utrzymanie systemu korytarzy ekologicznych – łańcuchów siedlisk pomostowych pomiędzy obszarami zajmowanymi przez wodniczkę, a poprzez to wzmocnienie głównych korytarzy ekologicznych: południowo-centralnego i wschodniego.

Projekt zakłada renaturyzację trzech obszarów objętych projektem: wykonanie budowli piętrzących utrzymujących poziom wody (0-15 cm) przez okres lęgowy wodniczki (V-VII). Najważniejsze działania to: budowa 10 zastawek połączonych przepustami, instalacja wodowskazów oraz prowadzenie monitoringu hydrologicznego i ornitologicznego. Wyniki monitoringów posłużą do opracowania corocznych raportów i rekomendacji na kolejny rok.

GATUNKI CHRONIONE: wodniczka            

ZASIĘG: woj. lubelskie

WARTOŚĆ: 2 938 282,40 zł, w tym 2 497 540,04 zł dofinansowania z UE