Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Ochrona zbiorowisk grądowych na terenie obszaru ochrony siedlisk Ostoja Piska poprzez ograniczenie występowania czeremchy amerykańskiej

BENEFICJENT: Nadleśnictwo Spychowo                                                               

OPIS: Przedmiotem ochrony w projekcie są przede wszystkim siedliska grądowe (zbiorowiska leśne zdominowane przez graby, dęby i lipy) oraz inne zbiorowiska leśne zlokalizowane na w obrębie Ostoi Piskiej. Inwazyjność i ekspansywność czeremchy amerykańskiej eliminuje gatunki właściwe dla danych siedlisk i stanowi jedno z największych globalnych zagrożeń dla zachowania różnorodności biologicznej. Dlatego konieczne jest ograniczenie występowania czeremchy amerykańskiej jako obcego gatunku inwazyjnego w drastyczny sposób wprowadzającego zmiany w dynamice ekosystemu.

Projekt przewiduje następujące działania ochronne:

  • wycięcie krzewów czeremchy amerykańskiej na łącznej powierzchni ponad 255 ha
  • zwalczanie czeremchy prowadzone za pomocą środków chemicznych (herbicydu) (wyłącznie miejscowe, ściśle kontrolowane zastosowanie)
  • wprowadzanie rodzimych gatunków drzew charakterystycznych dla grądów (grab, lipa) na żyźniejszych siedliskach na powierzchni ponad 164 ha (w czwartym roku trwania projektu) celem stworzenia konkurencji dla czeremchy i utrudnienia jej odnowienia

Teren objęty działaniami to obszar Natury 2000 Ostoja Piska wraz z 1-kilometrowym buforem bezpieczeństwa, przyjętym ze względu na łatwość rozprzestrzeniania się czeremchy. Zakładanym efektem ekologicznym jest uzyskanie na wszystkich powierzchniach objętych projektem udziału procentowego czeremchy amerykańskiej poniżej 30% oraz wysokości ewentualnie pojawiających się odrostów lub nalotów czeremchy poniżej metra.

SIEDLISKA CHRONIONE: grąd subkontynentalny

ZASIĘG: woj. warmińsko-mazurskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 770 126,79 zł, w tym 1 504 607,77 zł dofinansowania z UE