Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim

BENEFICJENT: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

TYTUŁ: Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim

OPIS: Projekt ma na celu zachowanie populacji 3 zagrożonych gatunków nietoperzy oraz stworzenie warunków do wzrostu ich liczebności. Planowane efekty przedsięwzięcia:   

  • zachowanie czterech letnich kolonii rozrodczych wraz ze wzrostem liczebności nietoperzy
    w kolonii,
  • zwiększenie liczby zimowisk (bunkrów) zasiedlonych w okresie hibernacji przez nietoperze,
  • zwiększenie prawdopodobieństwa udanej hibernacji.

GATUNKI CHRONIONE: podkowiec mały, mopek, nocek duży

ZASIĘG: woj. lubelskie (powiat tomaszowski), woj. podkarpackie

WARTOŚĆ: 4 913 656 zł, w tym 4 913 656 zł dofinansowania z UE