Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce

BENEFICJENT: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

TYTUŁ: Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce

OPIS: Projekt obejmuje ochronę gatunków nietoperzy i ich siedlisk oraz ochronę muraw kserotermicznych ze stanowiskami storczyków uznanych za siedliska priorytetowe.

Ochrona nietoperzy realizowana będzie na terenie czterech powiatów, w dziewięciu gminach. W projekcie zaplanowano zadania dotyczące poprawy warunków stanowisk letnich i zimowych kolonii nietoperzy oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie na trasach migracji i żerowiskach.

Ochrona muraw prowadzona będzie w pięciu gminach na terenie jednego powiatu. Zaplanowane działania dotyczą odtworzenia i utrzymania odpowiednich warunków dla zachowania siedlisk kserotermicznych oraz gatunków roślin i zwierząt z nimi związanych.

GATUNKI CHRONIONE: podkowiec mały, nocek duży, nocek orzęsiony

ZASIĘG: woj. małopolskie

WARTOŚĆ: 11 474 385,00 zł tym 11 474 385,00 zł dofinansowania z UE